3. Widzę, że Kościół Boga Wszechmogącego nie robi nic innego, jak tylko szerzy ewangelię i świadczy o dziele Boga w dniach ostatecznych, apelując do ludzi, by byli uczciwi i kroczyli właściwą ścieżką życia ludzkiego. Jednakże KPCh rozpowszechnia informacje, jakoby nadrzędnym celem kościoła, kryjącym się za głoszeniem ewangelii, było obalenie rządów Partii. Skąd mogę wiedzieć, czy to, co mówi Partia, jest prawdą, czy nie?

Ważne słowa Boga:

Bóg nie uczestniczy w polityce człowieka, ale los kraju lub narodu jest pod Bożym zwierzchnictwem. Bóg sprawuje władzę nad ziemią i całym wszechświatem. Los człowieka i Boży plan są ściśle powiązane i żaden człowiek, kraj lub naród nie jest wyjęty spod Bożego zwierzchnictwa. Jeśli człowiek pragnie poznać swoje przeznaczenie, musi przyjść przed oblicze Boga. Bóg sprawi, że tym, którzy za Nim podążają i czczą Go będzie się wiodło i sprowadzi upadek i zagładę na tych, którzy Mu się opierają i odrzucają Go.

(Dodatek 2: Bóg kieruje losem całej ludzkości, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Wszyscy ludzie muszą zrozumieć cel Mojego dzieła na ziemi, a więc to, co ostatecznie chcę uzyskać, i to, jaki poziom muszę osiągnąć w tym dziele, zanim zostanie ukończone. Jeśli towarzysząc Mi do tej pory, ludzie wciąż jeszcze nie rozumieją, na czym polegają Moje dzieła, czy nie towarzyszą Mi na próżno? Jeśli ludzie idą za Mną, powinni znać Moją wolę. Działam na ziemi od tysięcy lat i po dziś dzień wciąż dokonuję Mojego dzieła w taki sposób. Mimo że Moje dzieło zawiera wiele projektów, jego cel pozostaje niezmienny; na przykład, mimo że jestem przepełniony skierowanym na ludzkość osądem i karaniem, wciąż czynię wszystko dla jej zbawienia i dla lepszego głoszenia Mojej Ewangelii, i dalszego rozszerzania Moich dzieł wśród pogańskich narodów, kiedy już ludzkość osiągnie pełnię. Więc dziś, w czasach, gdy wielu ludzi dawno już pogrążyło się w rozpaczy, Ja kontynuuję Moje dzieło, kontynuuję dzieło, którego muszę dokonać, aby osądzić i ukarać ludzkość. Mimo że ludzie mają dość słuchania tego, co mówię, i nie mają najmniejszej ochoty przejmować się Moim dziełem, Ja wciąż wykonuję swój obowiązek, ponieważ cel Moich dzieł pozostaje niezmienny, a Mój pierwotny plan nie zostanie zniweczony. Celem Mojego osądu jest uzdolnić ludzi do okazywania mi większego posłuszeństwa, a celem Mojego karcenia jest umożliwić ludziom skuteczniejszą zmianę. Mimo że to, co robię, czynię przez wzgląd na Moje zarządzanie, nigdy nie uczyniłem niczego, co nie byłoby dobre dla ludzi, ponieważ chcę uczynić wszystkie narody leżące poza Izraelem równie posłusznymi jak Izraelici, uczynić ich prawdziwymi ludźmi, abym mógł mieć przyczółek na ziemiach poza Izraelem. Takie jest Moje zarządzanie; takie są dzieła, których dokonuję pośród pogańskich narodów. Nawet teraz wielu ludzi wciąż nie rozumie Mojego zarządzania, ponieważ nie interesują się takimi sprawami i troszczą się jedynie o swoją własną przyszłość oraz o własne cele. Niezależnie od tego, co powiem, ludzie i tak pozostają obojętni na dzieło, którego dokonuję, skupiając się wyłącznie na swoich jutrzejszych miejscach przeznaczenia. Jeśli sprawy będą się toczyć takim torem, jak Moje dzieło może się rozprzestrzeniać? Jak ma być głoszona Moja Ewangelia na całym świecie? Wiedzcie, że kiedy Moje dzieło się rozprzestrzenia, rozproszę was i porażę was, tak jak Jahwe poraził każde z pokoleń Izraela. Wszystko to zostanie uczynione po to, aby Moja Ewangelia mogła szerzyć się na całej ziemi, aby Moje dzieło mogło rozprzestrzenić się na pogańskie narody, aby Moje imię było sławione przez dorosłych i dzieci, a Moje święte imię wywyższone na ustach ludzi z wszystkich plemion i narodów. Służy to temu, by w tej ostatecznej epoce Moje imię mogło być rozsławione wśród pogańskich narodów, by poganie mogli ujrzeć Moje dzieło i nazwać Mnie Wszechmogącym z powodu Mojego dzieła, i aby Moje słowa mogły wkrótce się wypełnić. Uświadomię wszystkim ludziom, że jestem nie tylko Bogiem Izraelitów, ale także Bogiem wszystkich narodów pogańskich, nawet tych, które przekląłem. Ukażę wszystkim ludziom, że jestem Bogiem całego stworzenia. To jest Moje największe dzieło, cel Moich dzieł zaplanowanych na dni ostateczne i jedyne dzieło do wypełnienia w dniach ostatecznych.

(Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

W naszej wierze w Boga postępujemy zgodnie z Bożymi słowami, prawdą i Bożymi wymaganiami. Nie angażujemy się w politykę ani nie uczestniczymy w żadnych politycznych działaniach. Minimum tego, o co Bóg prosi wierzących w Niego, to przede wszystkim dążenie do prawdy i praktykowanie jej, niepodążanie za niegodziwymi trendami świata zewnętrznego i niepopełnianie zła wyrządzanego przez zepsutą ludzkość. Nasze działania muszą przynosić pożytek innym, musimy być światłem i solą. Co więcej, jako istoty stworzone musimy podążać za wolą Boga, poświęcać się dla Niego i wypełniać nasze obowiązki. Ponieważ Bóg obdarzył nas zbawieniem, naszą odpowiedzialnością i obowiązkiem jest szerzenie ewangelii i świadczenie o Bogu, aby wszyscy, którzy nie wierzą w Boga, jeszcze Go nie poznali i nadal żyją pod panowaniem szatana, mogli stanąć przed obliczem Boga i zbadać prawdziwą drogę, przyjąć prawdę, zyskać ją, otrząsnąć się z zepsucia i zostać zbawieni przez Boga. Takie jest Boże posłannictwo i takie jest prawdziwe znaczenie dzieła głoszenia ewangelii, które wykonujemy. Nasze głoszenie ewangelii i składanie świadectwa o Bogu nie ma nic wspólnego z polityką – nie ma w tym żadnych politycznych intencji ani motywów i nie ma ono na celu obalenia określonego rządu czy partii politycznej. Odbywa się to wyłącznie w celu przyprowadzenia zepsutej ludzkości przed oblicze Boga, aby ludzie mogli przyjąć Boże dzieło dni ostatecznych, stać się czystymi i dostąpić zbawienia, tak aby ostatecznie byli w stanie uciec przed ciemnymi i złymi wpływami i żyć w świetle, będąc pod opieką, ochroną i błogosławieństwem Boga. Kiedy przyprowadzamy ludzi przed oblicze Boga, aby mogli przyjąć Boże dzieło i zbawienie, nie kierujemy do nich żądań politycznych; słowa Boga nie proszą, by Jego lud wybrany powstał i obalił KPCh. Wszystko, co Bóg wyraża, jest prawdą, wszystkie te słowa obnażają zepsutą istotę ludzkości, wszystkie te słowa zbawiają ludzi, zmieniają ludzi, doskonalą ludzi i pozwalają ludziom poznać Boga i być Mu posłusznymi. Wszystko, co robimy, opiera się na słowach i wymaganiach Boga. Nasz kościół nigdy nie brał udziału w żadnych działaniach politycznych ani nie głosi żadnych politycznych haseł. Życie kościelne to nic innego jak omawianie prawdy i poznawanie siebie, a służy to zdobywaniu prawdy, posłuszeństwu Bogu, urzeczywistnianiu podobieństwa autentycznego człowieka i byciu zbawionym przez Boga. Co więcej, w najmniejszym stopniu nie interesujemy się polityką. Polityka nie jest czymś pozytywnym, a tym bardziej nie jest prawdą. Polityka nie może dać ludziom prawdy ani błogosławieństw Bożych, a tym bardziej nie może umożliwić ludziom zbawienia; jest oczywiste dla wszystkich, że aparat urzędniczy tylko czyni ludzi gorszymi i bardziej zepsutymi. Dlatego w naszej wierze w Boga nigdy nie angażowaliśmy się w politykę, ponieważ jest dla nas jasne, że tylko wiara w Boga może sprawić, że ludzie zmienią się na lepsze, i dać im większe człowieczeństwo, sumienie i rozsądek. Jeśli ludzie naprawdę wierzą w Boga i dążą do prawdy, nie ma wątpliwości, że będą w stanie zrzucić swoje zepsucie i urzeczywistnić podobieństwo autentycznej istoty ludzkiej – a to właśnie jest kryterium osiągnięcia zbawienia w wierze w Boga.

Bóg jest Stwórcą i tylko On może zbawić zepsutą ludzkość. Szerzymy ewangelię i świadczymy o Bogu, aby cała ludzkość mogła poznać Stwórcę, stanąć przed Nim i wielbić jedynego prawdziwego Boga; jest to ścieżka błogosławieństwa człowieka, a ponadto ścieżka jego zbawienia. Dzisiejszy świat staje się coraz mroczniejszy i bardziej zły, a ludzkość coraz bardziej zepsuta. Świat chyli się ku upadkowi, a moralność zanika. Jeśli ludzkość ma rozwiązać te problemy, to ludzie muszą wierzyć w Boga, muszą przyjąć Jego słowa, dzieło oraz osąd i karcenie Boga, a także zyskać prawdę zawartą w Bożych słowach. Tylko w ten sposób problemy ciemności i zła na świecie oraz zepsucia ludzkości zostaną rozwiązane u źródła. W związku z tym szerzenie ewangelii jest niezbędne dla stabilności społeczeństwa i szczęścia ludzkości. Jest tylko jeden sposób, by ludzkość osiągnęła prawdziwe szczęście, a społeczeństwo długotrwały pokój, a jest nim przyjęcie dzieła i zbawienia Boga. Nie ma innej drogi niż ta. Nie można oczekiwać, że jakikolwiek kraj lub partia polityczna zbawi ludzkość, a tym bardziej nie należy pokładać nadziei w polityku, pisarzu lub myślicielu; to przekracza możliwości zepsutej ludzkości. Tylko Stwórca, jedyny prawdziwy Bóg, jest w pełni zdolny do zbawienia ludzkości. Tak więc nasze szerzenie ewangelii i dawanie świadectwa o Bogu przynosi ludzkości największe korzyści, jest tym, czego potrzebuje ludzkość i społeczeństwo, i jest całkowicie sprawiedliwe. Nie ma nic bardziej znaczącego. Ufamy, że wszyscy, którzy posiadają sumienie, rozum i poczucie sprawiedliwości, poprą nasze szerzenie ewangelii i zgodzą się z naszym punktem widzenia.

Zaczęliśmy głosić ewangelię i świadczyć o Bożym dziele dni ostatecznych, ponieważ przyjmujemy słowa Boga Wszechmogącego, rozumiemy Bożą wolę zbawienia ludzkości i jesteśmy pewni, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Szerząc ewangelię, dzielimy się z ludźmi prawdziwą drogą do zbawienia, aby mogli przyjąć prawdziwą drogę i zostać zbawieni przez Boga w dniach ostatecznych. Jest to nasz obowiązek jako wierzących w Boga i jest to wyraz naszej najprawdziwszej miłości. Ewangelia królestwa dni ostatecznych, którą głosimy, przynosi człowiekowi największe korzyści. Tymczasem KPCh jako partia rządząca jest nie tylko niezdolna do zrobienia czegokolwiek naprawdę wartościowego lub rozwiązania prawdziwych problemów ludzi i zapewnienia im pokoju i szczęścia, ale także nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, prześladując, aresztując i znęcając się nad nami, całkowicie pozbawiona sumienia. Czy nie jest to sprzeczne z Niebem, czy nie jest przewrotną obrzydliwością? Dlaczego, zamiast podążać za wolą Nieba i sercami ludzi, KPCh czci zło i sprzeciwia się prawości? Czyż nie jest w tym pozbawiona człowieczeństwa? W trakcie szerzenia ewangelii i wykonywania swoich obowiązków wielu wybrańców Boga jest w stanie odłożyć na bok wygody i przyjemności cielesne. Mimo przenikliwego wiatru i ulewnego deszczu, przeszywającego zimna lub upału, nadal szerzą ewangelię królestwa Bożego; mimo obelg, mimo że ludzie ich odrzucają, biją i przeklinają, mimo że są aresztowani i prześladowani przez KPCh, nie ustają w szerzeniu ewangelii i wypełnianiu swoich obowiązków. Robią wszystko, do czego mogą być wezwani, i bez względu na to, czy ludzie to akceptują, czy nie, traktują ich odpowiedzialnie i ze współczuciem. Nasze sumienia nie zaznałyby spokoju, gdybyśmy znając prawdziwą drogę, nie głosili jej ani nie dawali o niej świadectwa; nie byłoby to też sprawiedliwe wobec ludzi. Tak więc wszystko, co robimy, to szerzenie ewangelii i świadczenie o Bogu, uświadamianie ludziom prawdziwej drogi i ścieżki zbawienia dni ostatecznych. Nasze głoszenie ewangelii absolutnie nie jest zaangażowaniem w politykę, a tym bardziej nie jest zakłócaniem porządku publicznego; jest natomiast przygotowaniem dobrych uczynków, jest w całości poświęcone temu, by ludzkość mogła stanąć przed Bogiem i przyjąć Boże oczyszczenie i zbawienie, przetrwać wielkie katastrofy i wejść do pięknego miejsca przeznaczenia, które Bóg przygotował dla człowieka – to jest fakt.

(Rozmowy zwierzchnika)

Wstecz: 2. KPCh rozpowszechnia informacje online, jakoby osoby, które wierzą w Boga Wszechmogącego, porzucały rodziny i pracę, by głosić ewangelię i świadczyć o Bogu. Niektórzy mają nawet przez całe życie nie wstępować w związki małżeńskie. Partia twierdzi, że wasze wierzenia niszczą rodziny. Czy to prawda?

Dalej: 4. Choć wierzycie w Boga Wszechmogącego, czytacie słowa Boga Wszechmogącego i modlicie się w imieniu Boga Wszechmogącego, KPCh rozpowszechnia informacje, jakoby Kościół Boga Wszechmogącego założył człowiek, a wy robicie wszystko, co on każe. Zaświadczacie, że to osoba duchowna, człowiek, którym posługuje się Bóg, i że odpowiada za wszystkie sprawy administracyjne. Nie rozumiem – kto założył Kościół Boga Wszechmogącego? Jakie są jego korzenie? Czy możecie to wyjaśnić?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze