2. KPCh rozpowszechnia informacje online, jakoby osoby, które wierzą w Boga Wszechmogącego, porzucały rodziny i pracę, by głosić ewangelię i świadczyć o Bogu. Niektórzy mają nawet przez całe życie nie wstępować w związki małżeńskie. Partia twierdzi, że wasze wierzenia niszczą rodziny. Czy to prawda?

Odpowiedź:

Komunistyczna Partia Chin jest ateistyczną partią polityczną, która wierzy w Marksa i satanizm. Na kartach jej historii od początku malują się wrogość wobec Boga, prześladowania wierzeń religijnych oraz maltretowanie niezliczonych chrześcijan. To, że osądza ona i szkaluje tych, którzy wierzą w Boga, jest czymś naturalnym; taka właśnie jej natura – nienawidzi prawdy i sprzeciwia się Bogu. Jednak wy wierzycie w Pana Jezusa, dlaczego zatem ufacie słowom KPCh, a nie Jezusa? Czy tacy ludzie wierzą w Boga? Dla tych, co wierzą w Boga, słowa Pana Jezusa jasno mówią, jak podchodzić do spraw ziemskich, rodziny i życia cielesnego – dlaczego więc wciąż słuchacie fałszu i diabelskich słów Partii Komunistycznej oraz osądzacie i potępiacie chrześcijan? O co tu chodzi? Pan Jezus wyraźnie powiedział: „Zaprawdę powiadam wam, że nie ma nikogo, kto by opuścił dom, rodziców lub braci, żonę lub dzieci dla królestwa Bożego; I nie otrzymał o wiele więcej w tym czasie, a w przyszłym świecie życia wiecznego(Łk 18:29-30). „Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem(Łk 14:26). „Każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem(Łk 14:33). Jeśli ludzie wyrzekają się rodziny i ziemskich spraw, by podążać za Panem, jest to całkowicie zgodne z Jego wolą i Bóg to pochwala. Dlaczego religijny świat ufa słowom Partii, która jest szatanem, diabłem, a nie słowom Pana Jezusa? Dlaczego nie zawierza słowom Ducha Świętego? Dlaczego staje po stronie wielkiego, czerwonego smoka w osądzaniu i potępianiu tych, którzy wierzą w Boga? Pokazuje to, że religijny świat nie jest zjednoczony z Bogiem w umyśle, lecz w zmowie z szatanem, a to wystarczający dowód na to, że jest niewiernym pomiotem wielkiego, czerwonego smoka.

Wiele wieków temu uczniowie i apostołowie Pana Jezusa wyrzekli się rodzin oraz wszelkich ziemskich spraw, by podążyć za Panem i na całej ziemi rozgłaszali ewangelię Pana Jezusa oraz zaświadczali o niej. Przez dwa tysiące lat mnóstwo pobożnych chrześcijan porzuciło rodziny, małżeństwa, pracę i ziemskie sprawy, a miriady ich pracowały oraz nauczały dla Pana, dzięki czemu ewangelia Pana Jezusa dotarła do wszystkich krańców ziemi. Na podstawie dzieła i słów Pana Jezusa zrozumieli oni pewne prawdy, rozpoznali w Nim Odkupiciela ludzkości i przekonali się, że tylko przyjmując Pana Jezusa, wyznając grzechy i okazując Panu skruchę, zostaną im te grzechy wybaczone oraz spłynie na nich łaska Pańska i błogosławieństwa. Aby ludzkość mogła dostąpić zbawienia Pana Jezusa, oni musieli podążyć za Jego słowami, wyrzec się wszystkiego, by nauczać i nieść świadectwo zbawienia Pana Jezusa – Bóg to pochwalił i zapamiętał i jest to najwłaściwsza inicjatywa człowieka. W chrześcijaństwie oraz katolicyzmie jest to bardzo częste. Takie zachowanie jest chwalone i podziwiane przez chrześcijan, a dla wielu stanowi nawet wzór do naśladowania. Jednakże KPCh szkaluje i potępia chrześcijan, twierdząc, że ich wyrzeczenie się rodziny i kariery dla wiary w Boga oraz szerzenia ewangelii rozbija rodziny. Czyż nie jest to zwyczajne zaprzeczanie słowom Pana Jezusa i potępianie ich? Czyż to nie odrzucanie i piętnowanie tych, którzy w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat wyrzekali się wszystkiego, by pracować i nauczać dla pana? Czyż nie potępia ich poświęcenia i ponoszenia kosztów jako czynów niewłaściwych? Czyż takie przekonania bronią się wśród katolików i chrześcijan? Czyż nie jest to jawne sprzeciwianie się Bogu? W dniach ostatecznych, od momentu rozpoczęcia przez Boga Wszechmogącego Jego dzieła osądzania, chrześcijanie z Kościoła Boga Wszechmogącego czytali słowa Boga Wszechmogącego i dostrzegali, że Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił, ukazaniem się Chrystusa w dniach ostatecznych, i że Bóg Wszechmogący wyraża prawdę oraz dokonuje dzieła osądzania i obmycia człowieka, aby rozprawić się z jego grzeszną naturą, a także w pełni zbawić go od grzechu, przywodząc go do królestwa Bożego. Dziś nastały wielkie katastrofy. Jedynie poddanie się osądzaniu i karceniu przez Boga Wszechmogącego oraz obmycie z zepsutego usposobienia zapewniają ludziom ochronę Bożą i przetrwanie wśród wielkich klęsk nawiedzających nas w dniach ostatecznych. Natomiast tych, którzy nie otrzymali zbawienia od Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, spotkają nieszczęścia i unicestwienie. I tak chrześcijanie z Kościoła Boga Wszechmogącego rozumieją pilną wolę Boga, by ludzkość została zbawiona. Tak jak uczniowie i apostołowie Pana Jezusa, którzy wyrzekli się wszystkiego, by podążać za Panem i głosić ewangelię Pańską oraz zaświadczać o niej, oni również chętnie odsuwają od siebie przyjemności ciała, rezygnują z rodziny i pracy, a także znoszą stale towarzyszące im ryzyko aresztowania i śmierci z rąk KPCh, jak również robią wszystko, co w ich mocy, by nauczać ewangelii królestwa Boga Wszechmogącego oraz nieść świadectwo o niej. Te dobre uczynki są w pełni zgodne z wolą Boga i oznaczają jej wypełnianie. Bóg je pochwala. Pan Jezus powiedział: „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu(Mk 16:15). Bóg Wszechmogący mówi: „Naszą powinnością i obowiązkiem, jako przedstawicieli rasy ludzkiej i pobożnych chrześcijan jest ofiarowanie naszych umysłów i ciał, aby spełniać polecenia Boga, ponieważ w pełni pochodzimy od Niego, a nasze istnienie zawdzięczamy Bożemu zwierzchnictwu. Jeśli nasze umysły i ciała nie będą oddane Bożemu posłannictwu ani słusznej sprawie ludzkości, wówczas nasze dusze poczują się niegodne tych, którzy zginęli śmiercią męczeńską przez spełnianie posłannictwa wyznaczonego przez Boga, a jeszcze bardziej niegodne Boga, który zapewnił nam wszystko(Dodatek 2: Bóg kieruje losem całej ludzkości, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Dziś wyrzekanie się wszystkiego przez niektórych chrześcijan z Kościoła Boga Wszechmogącego w celu głoszenia i zaświadczania o ewangelii Bożej w dniach ostatecznych odpowiada woli Nieba i jest drogie sercom ludzi. Jednakże ateistyczny rząd KPCh nie pozwala ludziom wierzyć w Boga i kroczyć właściwą ścieżką. Potępia i osądza dobre uczynki chrześcijan oraz z furią aresztuje ich i prześladuje, przez co wiele osób z Kościoła Boga Wszechmogącego zostało zmuszonych do opuszczenia domów i bliskich, a kiedy rozpierzchły się po świecie, nie mogą już wrócić. Można śmiało stwierdzić, że przeważająca większość ucieczek chrześcijan z Kościoła Boga Wszechmogącego z ich domów spowodowana była brutalnymi represjami, uwięzieniami oraz prześladowaniami, za którymi stoi Partia. Niekompletne statystyki podają, że tylko pomiędzy rokiem 2011 a czerwcem 2020 roku co najmniej 400 000 chrześcijan z Kościoła Boga Wszechmogącego zostało aresztowanych. Są dowody na to, że w wyniku maltretowania zmarło nawet 169 osób. Rodziny tych chrześcijan zostały rozbite, a czyż winy za to nie ponoszą brutalne prześladowania z rąk KPCh? Okrucieństwo KPCh zasiało spustoszenie pośród chrześcijańskich rodzin i niezliczeni chrześcijanie zostali zmuszeni do ucieczki z domu – czyż tego zła nie dopuściła się Partia? KPCh nie cofnie się przed niczym w dążeniach do aresztowania i prześladowania tych, którzy wierzą w Boga. Pozbawia ich prawa do życia i nie odpuszcza nawet członkom ich rodzin, a na końcu obarcza winą za wszystko ofiary, twierdząc, że to chrześcijanie porzucili swoje rodziny dla wiary w Boga i że to oni je rozbijają. Czyż Partia nie przekręca faktów i nie stawia prawdy na głowie? Czyż nie są to bezwstydne i bezczelne kłamstwa? Ogromne rzesze ludzi w krajach demokratycznych wierzą w Boga. Którzy z nich byli prześladowani przez rząd za wiarę w Boga i musieli uciekać ze swoich domów, i nie mogą już nigdy więcej zobaczyć swoich bliskich? Jedynie szatański reżim taki jak KPCh byłby zdolny do szkalowania i osądzania w ten sposób chrześcijan, którzy poświęcają się i ponoszą koszty dla Boga. To nic innego jak heretycki fałsz, który stawia prawdę na głowie, a to, co słuszne, zmienia w coś niewłaściwego. Niezbicie dowodzi też, że KPCh jest niczym więcej jak szatańskim reżimem. W istocie Partia jest grupą należącą do szatana, diabła i nienawidzi Boga oraz stawia Mu opór. Komunistyczna Partia Chin jest główną winowajczynią, która rozbiła te chrześcijańskie rodziny, rozrzuciła ich członków po świecie i uniemożliwiła im powrót do domu.

Wstecz: 1. Zaświadczacie, że Kościół Boga Wszechmogącego wziął swój początek od ukazania się i dzieła Chrystusa dni ostatecznych, Boga Wszechmogącego, jednakże ateistyczne władze KPCh oraz przywódcy religijnego świata potępiają was jako heretyków i xie jiao. Jak zatem zyskać rozeznanie w zakresie tego, co mówi Partia i religijny świat?

Dalej: 3. Widzę, że Kościół Boga Wszechmogącego nie robi nic innego, jak tylko szerzy ewangelię i świadczy o dziele Boga w dniach ostatecznych, apelując do ludzi, by byli uczciwi i kroczyli właściwą ścieżką życia ludzkiego. Jednakże KPCh rozpowszechnia informacje, jakoby nadrzędnym celem kościoła, kryjącym się za głoszeniem ewangelii, było obalenie rządów Partii. Skąd mogę wiedzieć, czy to, co mówi Partia, jest prawdą, czy nie?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze