Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Książki

 • Słowo ukazuje się w ciele

  Słowo ukazuje się w ciele

  To był pierwszy raz od chwili stworzenia, Bóg zwrócił się do całego rodzaju ludzkiego. Wypowiedzi te były pierwszymi słowami wypowiedzianymi przez Boga do ludzi, w których ich obnażył, ukierunkował, osądził i przemówił im do serca – a tak zatem były to zarazem pierwsze wypowiedzi, w których Bóg pozwolił ludziom poznać swe kroki, miejsce, w którym spoczywa, Boże usposobienie, to, co Bóg posiada i kim jest, Boże myśli oraz Bożą troskę o rodzaj ludzki. Można powiedzieć, że od czasów stworzenia były to pierwsze wypowiedzi, które Bóg skierował do rodzaju ludzkiego z trzeciego nieba, a także że był to pierwszy raz, gdy Bóg użył swej wrodzonej tożsamości, żeby pojawić się i za pomocą słów wyrazić głos swego serca dla ludzkości.

 • Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych

  Wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych (wybór)

  Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych wyraża słowa, aby sądzić i oczyszczać ludzi, i prowadzi ich do wejścia w nowy wiek – Wiek Królestwa. Wszyscy ci, którzy są posłuszni pod panowaniem Chrystusa będą mogli cieszyć się wyższą prawdą, uzyskać większe błogosławieństwa, prawdziwie żyć w świetle, a także zyskać prawdę, drogę i życie.

 • Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

  Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

  Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych, wyraził wiele różnych prawd, odkrył każdą prawdę i tajemnicę w Biblii, i objawił ludzkości sedno trzech etapów Bożego dzieła, tajemnicę Boga stającego się ciałem i Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych itp. Świadczy to o tym, że Bóg Wszechmogący urzeczywistnia powrót Pana Jezusa i że jest On objawieniem się Boga w dniach ostatecznych.

 • Klasyczne słowa Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych

  W tej książce zebrano klasyczny wybór słów wypowiedzianych przez Boga Wszechmogącego, Chrystusa Dni Ostatecznych. Słowa te są przewodnikiem dla tych, którzy tęsknią za pojawieniem się Boga i szukają Jego śladów. Mogą one doprowadzić czytelnika do znalezienia wejścia do królestwa niebieskiego.

 • Wybór klasycznych słów Boga Wszechmogącego o ewangelii królestwa

  Wybór słów Boga Wszechmogącego

  Ta książka zawiera słowa Boga Wszechmogącego na temat Jego dzieła, dające świadectwo wszystkim tym, którzy od dawna wyczekują i modlą się o pojawienie się Boga, powrót Zbawiciela na białych obłokach. Daje ona świadectwo o pojawieniu się i dziele Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa. Prowadzi ludzi do zrozumienia, że Bóg Wszechmogący i Pan Jezus to ten sam Bóg — jest On Barankiem zapowiedzianym w Księdze Objawienia, który otwiera zwój i siedem pieczęci.

 • Świadectwa doświadczeń z książki „Wejście do Życia”

  Świadectwa doświadczeń przed tronem sądu Chrystusa

  Rozpoczął się sąd przed wielkim białym tronem dni ostatecznych! Ostatni Chrystus – Bóg Wszechmogący – wyraził prawdę, aby wykonać swoje dzieło osądzania i obmywania ludzkości. Poprzez objawienie i osądzanie słowem Boga, wybrany lud Boży stopniowo uświadamia sobie fakt skażenia przez szatana i znajduje drogę ucieczki od wpływu szatana, osiągając stopniową zmianę usposobienia życiowego. Te prawdziwe doświadczenia świadczą o tym, że dzieło osądzania wykonywane przez Boga Wszechmogącego jest dziełem całkowitego zbawienia ludzkości.

 • Owce Boże słyszą głos Boga (Podstawy dla nowych wierzących)

  W książce tej zebrano prorocze prawdy o trzech etapach Bożego dzieła, Jego imionach, tajemnicy Jego Wcielenia oraz prawdę, jak odróżnić drogę prawdziwą od dróg fałszywych. Jest ona przeznaczona dla tych, którzy dopiero niedawno przyjęli Boże dzieło w dniach ostatecznych, aby mogli jak najszybciej położyć podwaliny pod prorocze prawdy Bożego dzieła.

 • Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa (wybór)

  Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa (wybór)

  W tej książce zebrano ważne pytania i odpowiedzi z filmów ewangelicznych Kościoła Boga Wszechmogącego, które są związane z prawdą. Te klasyczne pytania i odpowiedzi zawierają całą wiedzę wybranego ludu Bożego o jego doświadczeniach prawdy słów Boga, a wszystkie one pochodzą z oświecenia i iluminacji Ducha Świętego. Wszystkie one są zgodne z prawdą; nie tylko mogą rozwiewać wątpliwości tych wszystkich, którzy szukają prawdy i badają prawdziwą drogę, a także objaśniać im pojęcia, ale są również wspaniałymi materiałami źródłowymi dla wybranego ludu Bożego, aby był wyposażony w prawdę i niósł świadectwo o Bożym dziele.

 • Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

  Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

  Kiedy śpiewamy nowe pieśni na chwałę Boga, jesteśmy w stanie doświadczyć, że jesteśmy grupą ludzi podążających za Barankiem i śpiewających nowe pieśni zapowiedziane proroczo w Księdze Objawienia. Naprawdę doświadczamy, że jesteśmy w istocie tak błogosławieni, że zostaliśmy pochwyceni do tronu Boga i wzięliśmy udział w uczcie weselnej Baranka.

 • Świadectwa zwycięzców

  Bóg Wszechmogący przeprowadził dzieło osądzania dni ostatecznych w Chinach kontynentalnych, a choć lud wybrany przez Boga był barbarzyńsko i brutalnie prześladowany przez chiński rząd, pozostał niezwyciężony i niezłomnie lojalny pod kierunkiem słów Bożych, dając donośne świadectwo zwycięstwa nad szatanem. Fakty w pełni dowodzą, że Bóg Wszechmogący naprawdę powołał grupę zwycięzców w Wieku Królestwa, realizując Boży plan zarządzania, trwający sześć tysięcy lat.

 • Mój powrót do Boga Wszechmogącego

  Mój powrót do Boga Wszechmogącego

  Każdy człowiek, który wierzy w Boga i powraca do Niego, przechodzi niezwykłą przemianę w głębi serca. Te różnorodne doświadczenia opowiadają o ludziach wybranych przez Boga, którzy wyrywają się z niewoli i ograniczeń swych pojęć religijnych pod przewodnictwem słów Boga Wszechmogącego. Uwalniają się od zakłóceń i przymusu sił antychrysta świata religijnego i szatańskich sił zła KPCh. Opowiadają również o ich poruszających podróżach, w czasie których zdobywają absolutną pewność co do prawdziwej drogi i powracają przed tron Boży. Te intensywne zmagania duchowe uwydatniają zło i nikczemność szatana, podkreślając zwłaszcza autorytet i moc słów Bożych oraz to, że tylko Bóg kocha człowieka i zbawia go!

 • Słuchaj głosu Boga Ujrzyj pojawienie się Boga

  Słuchaj głosu Boga Ujrzyj pojawienie się Boga

  Niniejsza książka jest zbiorem prawd dotyczących wcielenia Boga oraz trzech etapów Jego dzieła służącego zbawieniu ludzkości. Te prawdy, poprzez wypowiedzi Boga, pozwalają ludziom dostrzec pojawienie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych, a także dowiedzieć się, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił, oraz że wyraża On prawdę i w dniach ostatecznych dokonuje dzieła „osądzania rozpoczynającego się od domu Bożego”, w ten sposób prowadząc ludzkość do powrotu przed tron Boży.

Pobierz  PDF Pobierz  epub Pobierz  TXT  UTF8 Pobierz  TXT  GBK
Udostępnij
Pobierz