Pytanie 4: Pan Jezus mówił o tajemnicach królestwa niebieskiego swoim uczniom. Czy Bóg Wszechmogący, jako powrót Pana Jezusa, także ujawnia wiele tajemnic? Czy moglibyście porozmawiać z nami na temat niektórych tajemnic ujawnionych przez Boga Wszechmogącego? Bardzo by nam to pomogło w rozpoznaniu głosu Boga.

Odpowiedź: Zawsze, gdy Bóg staje się ciałem, objawia nam wiele prawd i tajemnic. To pewne. Bóg staje się ciałem, aby ocalić ludzkość, i tym samym ujawnia wiele prawd i tajemnic bardzo ważnych dla nas. Na przykład w Wieku Łaski, Pan Jezus, Bóg wcielony, objawił wiele tajemnic, nauczając i dokonując swego dzieła, na przykład: „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie(Mt 4:17). Albo: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie(Mt 7:21). Pan Jezus objawił też wiele innych tajemnic, o których nie będę teraz opowiadać. W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący dokonał dzieła osądzania, zaczynając od domu Bożego, i wyjawił prawdy niezbędne do oczyszczenia i zbawienia ludzkości. On nie tylko wypełnił wszystkie proroctwa Pana Jezusa, ale również wyjawił nam, wielkie tajemnice przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, dotyczące Bożego planu zarządzania. Pozwólcie nam przeczytać słowa Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi: „Dopiero podczas dni ostatecznych dzieło, którym zarządzam od tysięcy lat, zostaje w pełni objawione ludzkości. Dopiero teraz ujawniłem przed ludzkością pełną tajemnicę Mojego zarządzania i ludzie poznali cel Mojego dzieła, a ponadto zrozumieli wszystkie Moje tajemnice. Ujawniłem już ludziom wszystko o celach, które ich interesują. Ujawniłem już ludziom wszystkie Moje tajemnice, które skrywałem przez ponad 5900 lat(Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Ten etap dzieła wyjaśni ci prawo Jahwe i odkupienie Jezusa, a służy głównie temu, abyś zrozumiał cały trwający sześć tysięcy lat Boży plan zarządzania i pojął całe jego znaczenie oraz istotę, a także zrozumiał cel całego dzieła dokonanego przez Jezusa oraz cel wypowiedzianych przez Niego słów, a nawet twoją ślepą wiarę w Biblię i oddawanie jej czci. Wszystko to umożliwi ci osiągnięcie całkowitego zrozumienia. Zrozumiesz zarówno dzieło wykonane przez Jezusa, jak i dzisiejsze dzieło Boga; zrozumiesz i ujrzysz całą prawdę, życie oraz drogę. (…) Ostatni etap doprowadzi dzieło Boga do samego końca, zapewni jego zwieńczenie. Wszyscy posiądą zrozumienie i wiedzę na temat Bożego planu zarządzania. Naprawione zostaną pojęcia wewnątrz człowieka, jego intencje, jego błędne i absurdalne zrozumienie, pojęcia dotyczące dzieła Jahwe i Jezusa, jego poglądy na temat pogan, jego pozostałe odchylenia i błędy. Człowiek zrozumie wszystkie prawe ścieżki życia oraz całość dzieła dokonanego przez Boga i całą prawdę. Kiedy to nastąpi, obecny etap dzieła dojdzie do końca(Wizja dzieła Bożego (2), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Bóg Wszechmogący objawił nam wszystkie tajemnice sześciotysiącletniego planu zarządzania dla zbawienia ludzkości. Bóg Wszechmogący opowiedział nam o Jego celu zarządzania ludzkością. Pokazał, dlaczego dokonał swojego dzieła zbawienia w trzech etapach, jak te trzy etapy pracy przebiegały krok po kroku, oraz jakie są powiązania i różnice między nimi. Wyjaśnił nam również znaczenie imion Boga oraz sposób, w jaki dokonuje On dzieła osądzania w dniach ostatecznych. Objawił nam tajemnice wcielenia oraz prawdziwą, nie wszystkim znaną historię Biblii. Wyjawił, że jest źródłem życia wszystkich rzeczy i pokazał, w jaki sposób nimi rządzi. Opowiedział o wyjątkowym, Bożym autorytecie, Jego sprawiedliwym usposobieniu, Bożej świętości oraz Bożej wszechmocy i mądrości. Co więcej, Bóg Wszechmogący wyjawił nam również, jak ludzkość rozwijała się na przestrzeni wieków, jak zepsuł ją szatan, mówił o istocie tego zepsucia i deprawacji, o tym dlaczego człowiek go zdradził i przeciwstawił się mu. Mówił też o tym, co robi, by ocalić ludzkość, co knuje szatan, aby przerwać Boże dzieło i przeszkodzić w nim, oraz jak Bóg pokonuje szatana i przypieczętowuje jego los. Bóg Wszechmogący pokazał nam znaczenie prawdziwego życia. Pokazał, jak ludzie powinni żyć, aby doświadczyć pełni szczęścia, jaki koniec czeka różnych ludzi, jaki jest prawdziwy cel ludzkości, i wreszcie, w jaki sposób Bóg zakończy ten wiek, jak nadejdzie królestwo Chrystusowe i tak dalej. Te wszystkie tajemnice zostały nam objawione przez Boga Wszechmogącego. Z prawd i tajemnic objawionych przez Pana Jezusa i Boga Wszechmogącego wynika, że wszystkie te tajemnice odnoszą się do Boga i Królestwa Niebieskiego, a także do tego, czego Bóg dokona w przyszłości. Wszystkie te tajemnice są związane z Bożym planem zarządzania oraz tym, dokąd zmierza ludzkość. Objawienie tych tajemnic przez Boga ma ogromne znaczenie. Na podstawie prawd objawionych przez Pana Jezusa i Boga Wszechmogącego możemy stwierdzić, że wszystkie te słowa są głosem naszego Stwórcy. Bo nikt inny poza Nim nie mógłby znać tych tajemnic. Wie o nich tylko On. Nie znali ich aniołowie, a tym bardziej ludzkość. W związku z tym prawdy i tajemnice objawione przez Pana Jezusa i Boga Wszechmogącego są wyrazem jednego Ducha i dziełem jednego Boga. Dzieło dni ostatecznych dokonane przez Boga Wszechmogącego to kontynuacja dzieła Pana Jezusa. Potwierdza się to w Jego słowach: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy(J 16:12-13). Te fakty dowodzą, że Bóg Wszechmogący jest powracającym Panem Jezusem, że Bóg Wszechmogący jest objawieniem prawdziwego Boga!

Bóg Wszechmogący objawia nam wszystkie prawdy i tajemnice, które zepsuta ludzkość powinna wprowadzić w życie, aby dostąpić zbawienia. Aby poczuć sens, spokój i radość z wiary w Boga. W ten sposób możemy wejść na właściwą ścieżkę wiary. Musimy zaakceptować i podporządkować się Jego dziełu i dążyć do poznania wszystkich prawd przez Niego wyjawionych, by zyskać życie, dostąpić zbawienia i wejść do Królestwa Niebieskiego! Posłuchajmy fragmentu, w którym Bóg Wszechmogący objawia tajemnicę Bożego usposobienia. Bóg Wszechmogący mówi: „Usposobienie Boga to takie, które należy do Władcy wszystkich rzeczy i żywych stworzeń, Pana wszelkiego stworzenia. Jego usposobienie przedstawia honor, moc, szlachetność, wielkość i przede wszystkim supremację. Jego usposobienie jest symbolem autorytetu, wszystkiego, co prawe oraz wszystkiego, co piękne i dobre. Co więcej, jest to symbol Tego, który nie może zostać pokonany ani zaatakowany przez ciemność i siły wroga oraz symbol Tego, który nie może zostać obrażony (ani nie będzie tolerować obrazy) przez jakiekolwiek stworzenie. Jego usposobienie jest symbolem najwyższej władzy. Żadna osoba ani grupa osób nie jest w stanie zakłócić Jego dzieła bądź Jego usposobienia. (…) Radość Boga wynika z istnienia i pojawiania się prawości i światła, z niszczenia ciemności i zła. Znajduje On przyjemność w niesieniu ludzkości światła i dobrego życia. Jego radość to radość sprawiedliwa, to symbol istnienia wszystkiego, co pozytywne oraz, co ważniejsze, symbol pomyślności. Gniew Boga spowodowany jest szkodami, jakie istnienie i wpływ niesprawiedliwości wyrządza Jego ludzkości, spowodowany jest istnieniem zła i ciemności, spowodowany jest istnieniem rzeczy wypierających prawdę, a jeszcze bardziej istnieniem rzeczy, które sprzeciwiają się temu, co dobre i piękne. Jego gniew oznacza, że wszystko, co negatywne, już nie istnieje; co więcej, jest symbolem Jego świętości. Powodem Jego smutku jest ludzkość, w której pokłada nadzieję, a która stoczyła się w ciemność, ponieważ Jego dzieło dokonywane w człowieku nie spełnia Jego oczekiwań i ponieważ ludzkość, którą On miłuje, nie może cała żyć w świetle. Smuci Go niewinna ludzkość, człowiek szczery, ale nieświadomy oraz człowiek dobry, lecz z niewłaściwymi poglądami. Jego smutek jest symbolem Jego dobroci i miłosierdzia, symbolem piękna i życzliwości. Źródłem Jego szczęścia, rzecz jasna, jest pokonywanie wrogów i zyskiwanie dobrej wiary człowieka. Co więcej, pochodzi ono z wypierania i niszczenia wszelkich sił wroga oraz z faktu, że człowiek otrzymuje dobre i spokojne życie. Szczęście Boga nie jest podobne do radości człowieka. Jest to raczej uczucie zbierania dobrych owoców, uczucie przewyższające nawet radość. Jego szczęście to symbol uwolnienia się ludzkości od przyszłych cierpień i symbol wejścia ludzkości do świata światła(Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Bóg Wszechmogący objawił nam, co reprezentuje Boże usposobienie, wyjaśnił jego symbolikę oraz znaczenie. Bóg Wszechmogący pokazał nam również, kiedy odczuwa przyjemność, gniew, smutek i szczęście w związku z ludzkością. Kto poza samym Bogiem mógłby w tak jasny sposób mówić o Bożym usposobieniu? I kto mógłby tak dobrze znać Jego symbolikę i znaczenie? Od czasów starożytnych aż po dziś dzień nikt nie był w stanie dać tak dokładnego świadectwa Bożego usposobienia, przekonać nas i upewnić. Boża przyjemność i gniew, smutek i szczęście widoczne są w całym Jego dziele zarządzania ludzkością. Doświadczając Bożego dzieła, my również jesteśmy w stanie przekonać się, że te odczucia i emocje w Bożym usposobieniu nie są tylko słowami, ale są praktyczne, prawdziwe i żywe. Przyjemność, gniew, smutek i szczęście są wyrazem istoty życia Bożego. Leżą u źródła pozytywnych aspektów życia i są symbolami sprawiedliwości. W Bożym dziele zbawienia całej ludzkości widzimy, że Bóg wyjawił przyjemność, gniew, smutek i szczęście, by przetrwała ludzkość. Zrobił to, by ją zbawić, aby mogła uwolnić się od cierpienia szatana i żyć w światłości. Dzięki temu doprowadzi nas do pięknego celu. Podczas Bożego zbawienia ludzkości widzieliśmy, że Bóg naprawdę sprawuje władzę i panuje nad wszystkim. Boże usposobienie jest symbolem najwyższego autorytetu. Symbolem, którego żadne siły ciemności nie mogą stłumić ani mu zaszkodzić, i że żadna wroga siła nie jest w stanie powstrzymać Boga przed wypełnianiem Jego woli. Przypomnijcie sobie Wiek Łaski, kiedy to Jezus nauczał, a przywódcy wspólnoty religijnej sprzeciwiali się Mu i potępiali Go. Połączyli nawet siły z rzymskimi przedstawicielami władzy, aby ukrzyżować Jezusa. Jednak mądrość Boża została zbudowana na niecnych planach szatana. To dzięki temu, że Jezus został ukrzyżowany ludzkość została odkupiona. Dlatego ewangelia Pana Jezusa dotarła na krańce wszechświata, a tych, którzy sprzeciwiali się Bożemu dziełu i potępiali je, spotkała kara Boża. Jak widać, sprawiedliwe usposobienie Boże jest dla człowieka nienaruszalne! Dziś nadszedł Wiek Królestwa. Od kiedy wcielony Bóg Wszechmogący rozpoczął dzieło osądzania w Chinach, bastionie ateistów, po raz kolejny został potępiony i odrzucony przez przywódców religijnych. Miały miejsce okrutne aresztowania ze strony reżimu Komunistycznej Partii Chin. Jednak ewangelia królestwa Boga Wszechmogącego dotarła do wszystkich zakątków naszego kraju. Przedstawiciele różnych wyznań, którzy prawdziwie i całkowicie wierzą w Boga, powrócili przed Boży tron. Wszystkie Boże prawdy są też publicznie dostępne w internecie. Mogą je odszukać i zbadać ludzie ze wszystkich stron świata. Ze słów Boga wybrzmiewa autorytet i moc i dlatego zdobyły serca setek milionów ludzi. W szczególności ci, którzy naprawdę w Niego wierzą i szukają właściwej ścieżki, powrócili już przed Jego tron. Mogą cieszyć się źródłem życia, jakie płynie z Bożych słów. Bóg Wszechmogący naprawdę zebrał grupę zwycięzców i zyskał gromadę ludzi, którzy są jednością z Bogiem. Członkowie wspólnot religijnych, którzy sprzeciwiają się Bożemu dziełu, zostali odpowiednio ukarani i w różnym stopniu przeklęci. Niektórzy z nich zostali obnażeni jako antychryści i spotkała ich niewyobrażalnie surowa kara. Ich śmierć była gorsza od śmierci Judasza. Dzięki temu możemy zauważyć, że sprawiedliwe usposobienie Boga jest nienaruszalne. Również szatański reżim Komunistycznej Partii Chin, który przeciwstawia się Bogu, został przez Niego przeklęty. Ma zostać unicestwiony, co doskonale odzwierciedla sprawiedliwe Boże usposobienie. Dzieło dwóch wcieleń Boga Wszechmogącego pokazuje jego wyjątkowy autorytet, który ma wszystko pod kontrolą. Boskie usposobienie jest symbolem, którego nie mogą stłumić żadne siły ciemności. Wszystkie siły wrogie Bogu zostaną zniszczone w ramach Bożej kary i przestaną istnieć. To jest fakt. Doświadczaliśmy sądu Bożego dokonywanego przez słowo. Zauważyliśmy, że Boskie usposobienie jest nie tylko łaskawe i miłosierne, ale także sprawiedliwe. Wiele razy źle zrozumieliśmy Boga, nie pojmując Jego woli, a jednak On przypomina, pociesza i napomina nas, pozwalając nam doświadczyć swojego miłosierdzia. Kiedy jednak nie jesteśmy posłuszni Bogu, On surowo nas osądza, obnaża i dyscyplinuje, dzięki temu możemy docenić, że Boże usposobienie jest sprawiedliwe i nie pozwala na zniewagę człowieka! Nasze życiowe doświadczenia pokazały, jak prawdziwe i żywe jest Boże usposobienie. Bóg jest tak święty, tak sprawiedliwy, tak przyjazny i czcigodny. Bóg naprawdę pojawił się na ziemi, by dokonać swego dzieła wśród ludzi i jest tuż obok nas. Osobiście nas prowadzi i zbawia. Bóg Wszechmogący jest naszym Panem, jest naszym Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, który stworzył niebo i ziemię i wszystkie rzeczy, którymi rządzi.

Fragment skryptu filmu pod tytułem „Oczekiwanie”

Wstecz: Pytanie 1: Pan Jezus powrócił i ma nowe imię: Bóg Wszechmogący. Bóg Wszechmogący wyraził swoje słowa w książce „Słowo ukazuje się w ciele” i jest to głos oblubieńca, a jednak wielu spośród braci i sióstr wciąż nie potrafi odróżnić głosu Boga. Dlatego zaprosiliśmy dziś świadków z Kościoła Boga Wszechmogącego. Zaprosiliśmy ich, aby porozmawiali z nami o tym, jak rozpoznać głos Boga. Abyśmy wiedzieli, jak upewnić się, że Bóg Wszechmogący stanowi powrót Pana Jezusa.

Dalej: Pytanie 1: Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, że odkupił nasze grzechy i że nam odpuścił wszystkie nasze winy, wszystkie nasze niedoskonałości. Pomimo że wciąż grzeszymy i jeszcze nie zostaliśmy obmyci, Pan przebaczył nam wszystkie winy i usprawiedliwił nas poprzez naszą wiarę. Myślałam, że jeśli poświęcimy wszystko dla Pana, zdołamy przetrwać cierpienie i zapłacimy cenę, wejdziemy do Jego królestwa. Jednak niektórzy podważają tę wiarę. Twierdzą, że mimo, że trudziliśmy się dla Pana, nadal grzeszymy i się spowiadamy, więc nie zostaliśmy obmyci. Twierdzą, że Pan jest święty, więc bezbożni ludzie nie mogą się z Nim spotkać. Pytam więc: czy my, którzy poświęcaliśmy wszystko dla Pana, możemy wstąpić do królestwa niebieskiego? Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, więc chcemy z wami o tym porozmawiać.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze