4. Choć wierzycie w Boga Wszechmogącego, czytacie słowa Boga Wszechmogącego i modlicie się w imieniu Boga Wszechmogącego, KPCh rozpowszechnia informacje, jakoby Kościół Boga Wszechmogącego założył człowiek, a wy robicie wszystko, co on każe. Zaświadczacie, że to osoba duchowna, człowiek, którym posługuje się Bóg, i że odpowiada za wszystkie sprawy administracyjne. Nie rozumiem – kto założył Kościół Boga Wszechmogącego? Jakie są jego korzenie? Czy możecie to wyjaśnić?

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Każdy, kto wierzy w Pana, jest świadomy, że judaizm i chrześcijaństwo mają swoje korzenie w ukazaniu się i dziele Boga; powstały z dzieła Boga. Judaizm powstał, ponieważ Bóg Jahwe ukazał się, wykonał swoje dzieło i ustanowił prawo, a chrześcijaństwo powstało, ponieważ ukazał się Pan Jezus i dokonał dzieła odkupienia. Żaden człowiek nie mógłby założyć takich religii. Podobnie Kościół Boga Wszechmogącego powstał, ponieważ Bóg Wszechmogący ukazał się, wykonuje swoje dzieło, wyraża wiele prawd i wykonuje dzieło sądu w dniach ostatecznych. Zepsuta ludzkość jest pozbawiona prawdy i na zawsze będzie niezdolna do jej wyrażania – jak więc człowiek mógł założyć tak wielki kościół? Czy uwierzyłbyś, gdyby ktoś powiedział, że judaizm został założony przez Mojżesza, a chrześcijaństwo przez Pawła? Z pewnością nie. Tak więc twierdzenie KPCh, że Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez człowieka, jest jeszcze bardziej diabelską gadaniną, jest całkowicie bezpodstawne. W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący wypowiedział wiele słów, a wszyscy, którzy czytają słowa Boga Wszechmogącego, przyznają, że są one prawdą. Ludzie ci zostali podbici przez słowa Boga Wszechmogącego i akceptują Go, i nie ma wątpliwości, że Tym, w którego wierzą, jest Bóg Wszechmogący. Tak więc Kościół Boga Wszechmogącego mógł powstać tylko z ukazania się i dzieła Boga Wszechmogącego i został założony przez Boga Wszechmogącego – co do tego nie ma wątpliwości. W czasie Jego dzieła człowiek użyty i ustanowiony przez Boga Wszechmogącego prowadzi wybrańców w wykonywaniu dzieła kościoła. W międzyczasie KPCh, chcąc represjonować, atakować i wytępić kościół, twierdzi, że został on założony przez pewną osobę. Czyż nie jest to niedorzeczne? Jest oczywiste, że celem KPCh jest szerzenie dezinformacji, dyskredytacja i eksterminacja Kościoła Boga Wszechmogącego. Ale czy KPCh osiągnęła to, czego chciała? Nie. Dziś dzieło Boga Wszechmogącego dotarło już do wielu krajów na całym świecie, co dowodzi tego: wszystkie twierdzenia, że Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez pewną osobę, są podstępnymi intrygami szatana, intrygami, na które mogą się nabrać tyldo ludzie głupi i nieświadomi.

W okresie Wieku Łaski Pan Jezus obiecał swoim wyznawcom, co następuje: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli(J 14:3). „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego(Mt 24:27). W dniach ostatecznych, zgodnie z Jego własną obietnicą i przepowiednią, Bóg ponownie stał się ciałem i zstąpił na Wschód świata – do Chin – aby na fundamencie dzieła odkupienia, dokonanego przez Pana Jezusa, przeprowadzić przy pomocy słowa dzieło osądzania, karcenia, podboju i zbawienia. W ramach tego dzieła, wypełniły się również proroctwa Biblii mówiące o tym, że „Sąd rozpoczyna się od domu Bożego(1P 4:17) i „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów(Obj 2:7). Dzieło Boże w dniach ostatecznych zakończyło Wiek Łaski i zapoczątkowało Wiek Królestwa. Po tym jak ewangelia królestwa Boga Wszechmogącego rozprzestrzeniła się szybko w Chinach kontynentalnych, powstał Kościół Boga Wszechmogącego. Jak dowodzą fakty, Kościół Boga Wszechmogącego jest wyłącznie efektem działania Boga w dniach ostatecznych i nie został założony przez żadnego człowieka. Stało się tak dlatego, że lud wybrany z Kościoła Boga Wszechmogącego modli się w imię Boga Wszechmogącego, jest posłuszny Jego dziełu i przyjmuje wszystkie prawdy wypowiadane przez Niego. Tak więc jest oczywiste, że ci wybrani ludzie wierzą w Chrystusa, który stał się ciałem w dniach ostatecznych – wierzą w praktycznego Boga, który jest Duchem urzeczywistnionym w ciele, zamiast wierzyć w człowieka. Na pozór Bóg Wszechmogący nie jest nikim więcej jak tylko zwykłym Synem Człowieczym, ale w istocie jest On ucieleśnieniem Ducha Bożego, jest prawdą, drogą i życiem. Jego dzieło i słowo są bezpośrednim wyrazem Ducha Bożego i ukazaniem się samego Boga. Dlatego też jest On praktycznym Bogiem, który stał się ciałem.

W 1991 r. Bóg Wszechmogący – Chrystus dni ostatecznych – zaczął oficjalnie wykonywać swoją służbę w Chinach. Wypowiedział wówczas miliony słów i rozpoczął dzieło osądzania wielkiego białego tronu w dniach ostatecznych. Jak mówi Bóg Wszechmogący: „Dzieło sądu jest osobistą pracą Boga, więc musi w naturalny sposób być wykonane przez samego Boga. Nie może być wykonane przez człowieka działającego w Jego zastępstwie. Skoro sąd to używanie prawdy do podbicia rasy ludzkiej, to nie można zakwestionować tego, że Bóg nadal będzie się pojawiał jako wcielony obraz, aby wykonywać to dzieło wśród ludzi. To znaczy, że Chrystus dni ostatecznych użyje prawdy, by uczyć ludzi na całym świecie i zapoznać ich z wszelkimi prawdami. To jest Boże dzieło sądu(Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Bóg wykonuje dzieło słów w dniach ostatecznych i takie słowa są słowami Ducha Świętego, bo Bóg jest Duchem Świętym, a może również stać się ciałem, dlatego słowa Ducha Świętego, które wypowiadał w przeszłości, są słowami dzisiejszego Boga wcielonego. (…) Aby Bóg mógł używać wypowiedzi do wykonywania swojego dzieła, musi stać się ciałem; w przeciwnym razie Jego dzieło nie byłoby w stanie osiągnąć swoich celów(Jak człowiek, który określił Boga na podstawie własnych pojęć, może otrzymywać objawienia Boże? w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Z powodu ukazania się Chrystusa i Jego wypowiedzi podczas dni ostatecznych, jeszcze więcej ludzi spragnionych i poszukujących prawdy zostało podbitych i oczyszczonych przez słowo Boga Wszechmogącego; dostrzegli oni w Bożym sądzie i karceniu ukazanie się Boga i powrót Odkupiciela. Kościół Boga Wszechmogącego powstał z powodu ukazania się i działania Boga Wszechmogącego – powtórnie przybyłego Pana Jezusa – Chrystusa dni ostatecznych; a także w ramach Jego sprawiedliwego sądu i karcenia. Kościół składa się z wszystkich tych, którzy prawdziwie przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych, i którzy są podbici i zbawieni przez słowo Boże. Kościół ten został w całości założony przez samego Boga Wszechmogącego i jest osobiście przez Niego kierowany i prowadzony, i nie został żadną miarą utworzony przez jakiegokolwiek człowieka. Jest to fakt uznany przez cały lud wybrany z Kościoła Boga Wszechmogącego. Każdy, kim posłuży się Bóg wcielony, jest przez Boga predestynowany i jest przez Niego osobiście wyznaczony i poświadczony – podobnie jak to miało miejsce z dwunastoma uczniami, których osobiście wybrał i wyznaczył Jezus. Ci, którymi posługuje się Bóg, współpracują jedynie z Jego dziełem i nie mogą wyręczać Boga w wykonywaniu Jego dzieła. Kościół nie został założony przez tych, którymi Bóg się posługuje, ani też lud wybrany przez Boga nie wierzy im i ich nie naśladuje. Kościoły Wieku Łaski nie powstały z inicjatywy Pawła czy innych apostołów, tylko były wytworem dzieła Pana Jezusa i zostały założone przez samego Pana Jezusa. Podobnie, Kościół Boga Wszechmogącego dni ostatecznych nie został utworzony przez człowieka, którym posłużył się Bóg, tylko jest on wytworem dzieła Boga Wszechmogącego. Człowiek, którym posługuje się Bóg, jedynie podlewa, zaopatruje i prowadzi kościoły, wykonując obowiązki właściwe człowiekowi. Chociaż ludzie wybrani przez Boga są prowadzeni, podlewani i zaopatrywani przez człowieka, którym posługuje się Bóg, to jednak wierzą oni jedynie w Boga Wszechmogącego i tylko za nim podążają, przyjmują Jego słowa i Jego dzieło, i są im posłuszni. Jest to fakt, któremu nikt nie może zaprzeczyć. Ze względu na ukazanie się Boga wcielonego i Jego dzieło, wiele osób prawdziwie wierzących w Pana, wszelkich wyznań i każdej wiary, w końcu usłyszało głos Boga, dostrzegło, że Pan Jezus już przybył i wykonał dzieło osądzenia w dniach ostatecznych; wszyscy oni potwierdzili, że Bóg Wszechmogący jest powtórnie przybyłym Panem Jezusem i w rezultacie przyjęli oni Jego dzieło dni ostatecznych. Wszyscy, którzy zostali podbici przez słowo Boga Wszechmogącego, stają się poddanymi Jego imienia. Dlatego cały lud wybrany z Kościoła Boga Wszechmogącego modli się do Boga Wszechmogącego i podąża za Nim, jest Mu posłuszny i oddaje Mu cześć. Doświadczywszy Bożego dzieła osądzania i karcenia, wybrany lud w Chinach nauczył się doceniać Jego sprawiedliwe usposobienie, ujrzał Jego majestat i gniew; owi wybrańcy zostali więc całkowicie podbici przez słowo Boże i padli na kolana przed Bogiem Wszechmogącym, chcą być Mu posłuszni, przyjmując sąd i karcenie za pośrednictwem słowa Bożego. W ten oto sposób zyskali oni zbawienie Boże.

(Rozmowy zwierzchnika)

Wstecz: 3. Widzę, że Kościół Boga Wszechmogącego nie robi nic innego, jak tylko szerzy ewangelię i świadczy o dziele Boga w dniach ostatecznych, apelując do ludzi, by byli uczciwi i kroczyli właściwą ścieżką życia ludzkiego. Jednakże KPCh rozpowszechnia informacje, jakoby nadrzędnym celem kościoła, kryjącym się za głoszeniem ewangelii, było obalenie rządów Partii. Skąd mogę wiedzieć, czy to, co mówi Partia, jest prawdą, czy nie?

Dalej: 5. Po incydencie w Zhaoyuan, Shandong, z 28 maja Komunistyczna Partia Chin z jeszcze większą intensywnością zaczęła atakować kościoły domowe, a nawet posunęła się do zmobilizowania sił zbrojnych policji, by stłamsić i powstrzymać Kościół Boga Wszechmogącego. Wielu ludzi ma wątpliwości co do incydentu w Zhaoyuan i uważa go za próbę ataku KPCh na Kościół Boga Wszechmogącego z zamiarem stłamszenia go poprzez upozorowanie tej sytuacji w celu zwrócenia opinii publicznej przeciwko kościołowi. Mimo to sprawę publicznie rozpatrywano w partyjnym sądzie i relacjonowano w liczących się chińskich mediach, a niektórzy uwierzyli w to, co twierdziła Partia. Chcielibyśmy usłyszeć, co sądzicie o tym incydencie w Zhaoyuan.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze