Pytanie 1: Niesiecie świadectwo o tym, że Bóg stał się ciałem jako Syn Człowieczy, aby wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych, a jednak większość duchownych i starszych utrzymuje, że Pan powróci z obłokami. Opierają to przede wszystkim na wersetach biblijnych: „Ten Jezus (…) przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba” (Dz 1:11). „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko” (Obj 1:7). Co więcej, duchowni i starsi również nauczają nas, że każdy Pan Jezus, który nie przychodzi z obłokami, jest fałszywy i należy go odrzucić. Nie jesteśmy więc pewni, czy ten pogląd jest zgodny z Biblią; czy takie rodzaj zrozumienia jest poprawny, czy też nie?

Odpowiedź:

Jeśli uważnie przeczytamy Biblię, bez trudu znajdziemy dowody. W wielu fragmentach Biblii znajdziemy proroctwo, że drugie nadejście Boga nastąpi poprzez wcielenie. Na przykład: „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie” (Łk 12:40). „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” (Łk 17:24-25). Wszystkie te proroctwa głoszą: „Syn Człowieczy”, „Syn Człowieczy nadchodzi”. Określenie „Syn Człowieczy” odnosi się do kogoś, kto się narodził wśród ludzi i kto posiada zwykłe człowieczeństwo. Ducha nie można nazwać Synem Człowieczym. Przykładowo Bóg Jahwe jest Duchem i nie można Go nazwać Synem Człowieczym. Niektórzy ludzie widzieli anioły. Anioły to istoty duchowe – nie można ich nazwać Synami Człowieczymi. Istoty podobne do ludzi, ale zbudowane z materii duchowej nie będą nazywane „Synami Człowieczymi”. Wcielony Pan Jezus nazywany był „Synem Człowieczym” albo Chrystusem, ponieważ był wcielonym Duchem Bożym. Stał się pospolitym, normalnym człowiekiem, żyjącym wśród innych ludzi. Jeśli zatem Pan Jezus powiedział: „Syn Człowieczy”, „Syn Człowieczy nadchodzi”, miał na myśli Boga przychodzącego w dniach ostatecznych poprzez wcielenie.

Fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Pan Jezus przepowiedział, że nadejdzie ponownie jako Syn Człowieczy. Syn Człowieczy to odniesienie do Boga wcielonego, takiego jak Pan Jezus w ciele, który z zewnątrz wyglądał, jak zwykły, normalny człowiek, który jadł, pił, spał i chodził po ziemi. Lecz Jego ciało duchowe po zmartwychwstaniu było inne, mógł przenikać przez ściany, pojawiać się i znikać. To było nadprzyrodzone. Dlatego nie można było nazwać Go Synem Człowieczym. O powrocie Syna Człowieczego Pan Jezus powiedział: „Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” (Łk 17:25). Ale zgodnie z tym, co mówicie, Pan powróci jako ciało duchowe, zstępując na obłoku i pojawiając się publicznie, wszyscy pokłonią się i będą Go wielbić, kto odważy się stawić Mu opór? Pan Jezus powiedział: „Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie”. Jak wówczas mogłyby wypełnić się te słowa? Tylko wtedy, gdy Bóg wcielony ukaże się, by dokonać swego dzieła jako Syn Człowieczy, tylko, gdy nie zostanie rozpoznany, znajdą się tacy, co odważą się odrzucić Go w oparciu o własne przeświadczenia i wyobrażenia. Zgodzicie się ze mną? Poza tym Pan Jezus także przepowiedział: „Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13:32). „Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie” (Obj 3:3). Gdyby Pan zstąpił na obłoku w ciele duchownym, wszyscy mogliby Go rozpoznać i to zobaczyć. A jednak Pan Jezus przepowiedział, że gdy powróci, będzie „godzinie nikt nie wie”, „ani Syn” i „jak złodziej”. Jak te słowa mogłyby się wypełnić? Jeżeli Pan Jezus miałby pojawić się w ciele duchowym, to jak mógłby sam o tym nie wiedzieć? Dopiero gdy Bóg staje się ciałem jako Syn Człowieczy w dniach ostatecznych, czyli zwykłym, normalnym człowiekiem, wypełniają się słowa, które mówią o tym, że Syn nie będzie wiedział. To tak jak Pan Jezus. Nim zaczął pełnić swoją służbę, sam nie wiedział, że jest Chrystusem, który nadszedł, by dokonać odkupienia ludzkości. Dlatego Pan Jezus często modlił się do ojca w Niebiosach. Dopiero gdy Pan Jezus zaczął wypełniać swoją służbę, zrozumiał kim jest.

Fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

A przecież Pan Jezus wyrzekł wiele słów na temat swojego powrotu. Ale wy trzymacie się jedynie tych o zstępowaniu na obłokach. Nie poszukujecie ani nie badacie innych, ważniejszych proroctw Pana. W ten sposób łatwo pójść złą ścieżką i zostać opuszczonym przez Pana! Tak naprawdę, Biblia nie zawiera jedynie proroctwa o zstępowaniu Pana na obłokach. Są w niej proroctwa mówiące o tym, że Pan przyjdzie jak złodziej i zstąpi potajemnie. Na przykład: Objawienia 16:15, „Oto przychodzę jak złodziej”. Ewangelia Mateusza 25:6, „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” I Księga Objawienia 3:20: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. Wszystkie te proroctwa dotyczą Boga, który stał się ciałem jako Syn Człowieczy i zstąpił potajemnie. Słowa „Jak złodziej” oznaczają nadejście po cichu, potajemnie. Tak więc ludzie nie będą wiedzieli, że On jest Bogiem, nawet jeżeli Go zobaczą, Jak wtedy, gdy Pan Jezus pojawił się i czynił swoje dzieła. Z pozoru Pan Jezus był jedynie zwyczajnym Synem Człowieczym. I nikt nie wiedział, że jest Bogiem. Dlatego Pan Jezus użył słów „jak złodziej” gdy mówił o pojawieniu się Syna Człowieczego. To bardzo trafne porównanie! Ci, którzy nie ukochali prawdy, nie uznają Boga, niezależnie od tego, jak Bóg w ludzkiej postaci będzie mówił, co będzie czynił, ile prawd objawi. Zamiast tego będą oni traktowali Boga, który stał się ciałem, jak zwykłą osobę. Potępią Go i opuszczą. Dlatego Pan Jezus tak przepowiedział na temat swojego powrotu: „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” (Łk 17:24-25). Zgodnie z proroctwem Pana Jego powrót będzie „przyjściem Syna Człowieczego”. „Syn Człowieczy” to jest odniesienie do Boga, który stał się ciałem, a nie do duchowego ciała zmartwychwstałego Pana Jezusa jawnie zstępującego z obłoków. Dlaczego tak jest? Gdyby ciało duchowe zmartwychwstałego Pana Jezusa zstąpiło jawnie na obłokach, tak wielkie wydarzenie zszokowałoby świat. Wszyscy ludzie od razu padliby na ziemię. Nikt by się nie opierał. Czy wtedy Pan Jezus, musiałby znosić wiele cierpień i odrzucenie przez to pokolenie? Zdecydowanie nie. I to dlatego Pan Jezus przepowiedział, że Jego powrót będzie „przyjściem Syna Człowieczego” i „jak złodziej”. W rzeczywistości, te określenia odnoszą się do Boga w ciele Syna Człowieczego, który nadejdzie potajemnie.

Fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Otóż, ewangelia królestwa Boga Wszechmogącego jest głoszona na terenie Chin już od ponad 20 lat. Już dawno dotarła do różnych religii i wyznań. W tym czasie, z powodu silnych represji ze strony Komunistycznej Partii Chin, a także kampanii propagandowej w mediach partyjnych, większość ludzi zdążyła już dobrze poznać imię Boga Wszechmogącego. Ponadto, wszystkie prawdy wyrażone przez Boga Wszechmogącego oraz nagrania i filmy wyprodukowane przez Kościół Boga Wszechmogącego są udostępniane online i rozchodzą się po całym świecie. Z pewnością większość osób z kręgów religijnych słyszała o różnych metodach dawania świadectwa przez Kościół Boga Wszechmogącego. Bardzo wiele osób zaświadczyło o tym, że Bóg przybył. I tak spełnia się proroctwo Pana Jezusa: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mt 25:6). W takim razie, dlaczego większość pastorów i starszych nadal tak zawzięcie potępia dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych? Przecież w Biblii jest tak wiele różnych proroctw dotyczących powrotu Pana. Dlaczego zatem są tak zafiksowani tylko na proroctwie o Panu zstępującym na obłokach? Czemu, gdy słyszą o świadectwach potwierdzających przyjście Pana, to w ogóle nie poszukują? Dlaczego, wiedząc dobrze, że Bóg Wszechmogący wyraził wiele prawd, a nawet widząc dokonane przez Niego dzieło, w dalszym ciągu z uporem trzymają się własnych pojęć i wyobrażeń, sprzeciwiając się dziełu Bożemu i potępiając je? Czy oni kochają prawdę i szczerze czekają na przybycie Pana, czy też jest zupełnie przeciwnie? Czy uważacie, że są oni są pannami mądrymi, czy też głupimi? Jeżeli są pannami mądrymi i naprawdę oczekują na powrót Pana, to dlaczego, gdy słyszą oni głos Boga i kiedy widzą ogromny rozkwit ewangelii królestwa, nadal uparcie potępiają tę wersję i sprzeciwiają się jej? Czy to według was jest wyraz szczerego pragnienia i nadziei, aby ujrzeć pojawienie się Pana? Czy uważacie, że tak powinna wyglądać ich prawdziwa radość z powodu powrotu Pana? Szczerze mówiąc, to myślę, że ich wiara w Pana i pragnienie Jego powrotu, są fałszywe, ale ich pragnienie dostania się do Nieba, jest prawdziwe. Podsumowując, wierzą w Pana nie po to, by dążyć do prawdy i zyskać życie, ani nie po to, by poznać prawdę i uciec od grzechu. Na czym zatem zależy im najbardziej? Chodzi im o to, żeby Pan zstąpił, by zabrać ich prosto do królestwa niebieskiego, aby sprawił, żeby uniknęli cierpień cielesnych i mogli cieszyć się z dobrodziejstw Nieba. I do tego jedynie sprowadza się ich wiara w Boga! Jaki mógłby być inny powód, dla którego odrzucają Boga Wszechmogącego, który wyraża prawdy, aby zbawić ludzkość? Zastanówmy się nad tym. Jeśli ktoś rzeczywiście kocha prawdę i szczerze pragnie, aby Bóg się ukazał, to jak się zachowa, kiedy usłyszy o tym, że Pan przybył? Czy pozostanie on w takiej chwili ślepy i głuchy na prawdę? Czy będzie jej ślepo zaprzeczał, potępiał ją i się jej sprzeciwiał? Nie. Zdecydowanie nie. Osoba, która szczerze pragnie ukazania się Boga i cieszy się na Jego przybycie, oczekuje na pojawienie się prawdziwego światła i na to, że prawda zawładnie jej sercem. Czeka ona na przybycie Boga, który zbawi ludzkość i pomoże ludziom uciec od grzechu, by zostali zbawieni i pozyskani przez Boga. Natomiast osoby, które czekają, aż Pan zstąpi na obłokach, ale za to odrzucają i wypierają się Boga Wszechmogącego, przywódcy religijni, którzy zaciekle stawiają Mu opór, po to tylko by chronić swój status i zapewnić sobie środki do życia, wszyscy ci ludzie głęboko pogardzają prawdą i zwyczajnie jej nienawidzą. Są oni niewiernymi antychrystami obnażonymi przez dzieło Boga w dniach ostatecznych. A kiedy Bóg ucieleśniony dokona wreszcie dzieła zbawienia, tacy ludzie doświadczą ogromnej klęski, jaka zdarza się raz na milion lat i będą wtedy zgrzytać zębami i płakać. Wtedy wypełni się całkowicie proroctwo o Panu zstępującym na obłokach na oczach wszystkich ludzi: „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi” (Obj 1:7).

Fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Wstecz: 8. Jak wcielenie Boga, aby wykonać dzieło sądu kładzie kres epoce wiary ludzkości w niejasnego Boga i ciemnemu wiekowi dziedziny szatana?

Dalej: Pytanie 2: Chociaż ci, którzy wierzą w Pana, wiedzą, że Pan Jezus był Bogiem wcielonym, bardzo niewiele osób rozumie prawdę wcielenia. Kiedy Pan powróci, jeśli ukaże się tak, jak Pan Jezus, stając się Synem Człowieczym i wykonując dzieło, ludzie naprawdę nie będą w stanie Go rozpoznać ani powitać Jego powrotu. Czym zatem tak naprawdę jest wcielenie? Jaka jest istota wcielenia?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze