Czy usłyszeliście głos Boga?

12 kwietnia 2023

Wszyscy wierzący w Pana niecierpliwie wyczekują Jego powrotu. Dzisiaj będziemy omawiać proroctwa Pana Jezusa i przedyskutujemy różne sposoby, na jakie można rozumieć powrót Pana. Większość ludzi wierzy, że powrót Pana to będzie Jego zstąpienie na obłokach, ale według zawartych w Biblii proroctw autorstwa samego Pana Jezusa, powróci On i będzie wypowiadał słowa jako Syn Człowieczy. Pan wielokrotnie przepowiadał przyjście, czyli ukazanie się Syna Człowieczego, a przyjście Syna Człowieczego odnosi się do ukazania się Boga i Jego dzieła w ciele. Jest to jedyna czysta interpretacja, a jest bardzo mało prawdopodobne, że usłyszycie ją w kościele jakiegokolwiek wyznania religijnego. Przyjście Syna Człowieczego, czyli Jego ukazanie się, jest wielką tajemnicą, której nikt nie pozna bez wcześniejszego powitania Jego ukazania się i dzieła.

W Biblii znajduje się wiele proroctw dotyczących powrotu Pana, ale większość z nich pochodzi od ludzi, takich jak apostołowie czy prorocy, lub od aniołów. Najczęściej przytaczane są proroctwa pochodzące od ludzi, dlatego wszyscy pragną ujrzeć Pana jawnie zstępującego na obłokach. Ale w rzeczywistości powrót Pana jest najlepiej strzeżoną tajemnicą. Pan Jezus powiedział: „A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec(Mt 24:36). Ponieważ nikt nie zna tego dnia ani godziny, nawet niebiańscy aniołowie ani Syn, to czy którekolwiek z biblijnych proroctw o powrocie Pana podanych przez ludzi lub aniołów naprawdę może być dokładne? Jest to niemożliwe. Jeśli więc chcemy powitać Pana, musimy kierować się proroctwami samego Pana Jezusa. Jest to nasza jedyna nadzieja na powitanie Pana. Wszyscy, którzy uparcie twierdzą, że Pan zstąpi na obłokach, muszą paść ofiarą katastrof, płacząc i zgrzytając zębami. Pan Jezus powiedział: „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego(Mt 24:27). „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie(Łk 17:24-25). „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. (…) i oznajmi wam przyszłe rzeczy(J 16:12-13). „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną(Obj 3:20). „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów(Obj 2:7). „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną(J 10:27). Co widzimy w tych proroctwach Pana Jezusa? Słowa Pana wyraźnie mówią nam, że powróci On w dniach ostatecznych jako Syn Człowieczy. Syn Człowieczy w rzeczywistości oznacza wcielenie; będzie On przede wszystkim wypowiadał słowa, wyrażając wiele prawd i prowadząc Bożych wybrańców do wejścia we wszystkie prawdy. Jakie dzieło wykona Pan poprzez swoje przyjście i wyrażanie prawd? Bez wątpienia wykona dzieło osądzania, które rozpoczyna się od domu Bożego; wykona dzieło, by w pełni zbawić ludzkość. Jak zatem możemy powitać Pana? Ponieważ przychodzi On jako Syn Człowieczy, a Syn Człowieczy ma zupełnie zwyczajny wygląd i nie posiada żadnych jawnie nadprzyrodzonych cech, nikt nie będzie w stanie tylko na podstawie Jego zewnętrznego wyglądu stwierdzić, że jest On ukazaniem się Boga. Kluczem jest słuchanie wypowiedzi Syna Człowieczego i przekonanie się, czy są one głosem Boga. Powitanie Pana dokonuje się poprzez rozpoznanie głosu Boga i otwarcie Mu drzwi. Jeśli wypowiada prawdy, a ludzie puszczają mimo uszu Jego głos, nie będą mogli Go powitać. Księga Objawienia wielokrotnie przepowiada: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów(Objawienie Jana 2, 3). Jest to wspomniane w sumie siedem razy. Słuchanie głosu Boga jest zatem absolutnie niezbędne, aby powitać Pana; jest to jedyny sposób, aby Go powitać. Czy wiecie, jaki jest klucz do powitania Pana? Aby powitać Pana, bezwzględnie musimy starać się usłyszeć głos Boga, a ten „głos” odnosi się do wielu prawd wyrażonych przez Pana, który powrócił – wszystkich prawd, których ludzie nigdy wcześniej nie słyszeli, i rzeczy, które nigdy nie zostały odnotowane w Biblii. Panny mądre słyszą, że wszystkie słowa Syna Człowieczego są prawdą, że wszystkie te słowa są głosem Boga, i przepełnione radością witają Pana. Tylko Pan jest w stanie wyrazić prawdę; tylko Pan jest drogą, prawdą i życiem. Każdy, kto słucha słów Syna Człowieczego, ale pozostaje obojętny, odrzuca je lub odmawia przyjęcia prawdy, jest panną głupią, którą Pan opuści. Taki ktoś z pewnością padnie ofiarą katastrof, płacząc i zgrzytając zębami. Jak dotąd świat religijny nie powitał Pana; zamiast tego należący do niego pogrążeni w nieustannej rozpaczy ludzie padają ofiarami katastrof, obwiniając Boga i wypierając się Go. Ci, którzy są owcami Bożymi, po usłyszeniu Bożego głosu gorliwie szukają prawdziwej drogi i badają ją, co pozwala im powitać Pana. Musimy zatem powiedzieć to jasno i wyraźnie: kiedy Pan powraca w dniach ostatecznych, ukazuje się jako Syn Człowieczy i wyraża wszystkie prawdy, a kluczowe w poszukiwaniu ukazania się Pana jest dla nas dociekanie, gdzie znajdują się wszystkie te prawdy wyrażone przez Pana, szukanie kościoła, w którym przemawia Bóg. Kiedy już odkryjecie prawdy wyrażone przez Syna Człowieczego, będziecie w stanie odnaleźć ukazanie się i dzieło Boga, podążając za tym głosem do jego źródła. Gdy tylko odkryjecie, że wszystkie prawdy wyrażone przez Pana są tymi, które oczyszczą i zbawią ludzkość, wtedy przyjmiecie powrót Pana, a tym samym Go powitacie. To najlepszy i najprostszy sposób na powitanie Pana. Nie ma potrzeby stać i gapić się w niebo ani stawać na szczycie góry, aby powitać Pana zstępującego na obłokach, a tym bardziej modlić się przez całą dobę lub pościć. Musicie jedynie czuwać i czekać, nigdy nie ustając w swoim dążeniu do usłyszenia głosu Boga.

W tym momencie niektórzy z was mogą się zastanawiać, jak można rozpoznać, że to, co słyszymy, jest głosem Boga. W rzeczywistości usłyszenie głosu Boga wcale nie jest trudne. Pan Jezus powiedział: „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!(Mt 25:6). Za każdym razem, gdy słyszycie, jak ktoś składa świadectwo o ukazaniu się i dziele Boga lub o tym, że wyraził On wiele prawd, musicie natychmiast bliżej się temu przyjrzeć i sprawdzić, czy te rzekomo wypowiedziane przez Boga słowa są prawdą, czy nie. Jeśli są one prawdą, powinniście je przyjąć, ponieważ Boże owce potrafią usłyszeć Jego głos. Jest to coś z góry ustalonego przez Boga i nie zależy od tego, jak wykształcona jest dana osoba, jak dobrze zna Biblię ani jak głębokie jest jej doświadczenie. Co czujemy jako chrześcijanie, kiedy słyszymy wiele słów wypowiedzianych przez Pana Jezusa? Nawet nie posiadając żadnego doświadczenia ani zrozumienia słów Pana, gdy tylko je usłyszymy, możemy odczuć, że są one prawdą, że posiadają autorytet i moc; wyczuwamy, że są głębokie i tajemnicze, wykraczają poza ludzkie pojmowanie – taka jest rola natchnienia i intuicji. Bez względu na to, czy jesteśmy w stanie jasno to wyrazić, czy nie, to odczucie jest poprawne i wystarcza, aby pokazać, że jeśli ktoś ma serce i duszę, to jest w stanie poczuć moc i autorytet słów Boga. Na tym polega słyszenie głosu Boga. Zagłębmy się w to nieco bardziej: czym jeszcze charakteryzują się słowa Boże? Boże słowa dostarczają pokarmu dla naszego życia; odkrywają tajemnice, rozpoczynają nowy wiek i zamykają stary. Pan Jezus potrafił w dowolnym czasie i miejscu wyrażać prawdy, aby prowadzić, podlewać i zaopatrywać ludzi; Pan ujawnił również tajemnice królestwa niebieskiego, dał ludzkości ścieżkę „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie”, otworzył Wiek Łaski, zakończył Wiek Prawa i zwieńczył dzieło odkupienia ludzkości. To było coś, czego nie byłby w stanie dokonać żaden człowiek. Czy tak nie jest? Tak też w dzisiejszych czasach pojawił się Syn Człowieczy, który od wielu lat wypowiada słowa, wyrażając mnogość prawd. Wielu ludzi po przeczytaniu tych słów poczuło, że są to wypowiedzi Ducha Świętego, głos Boga, i nabrało pewności, że ten Syn Człowieczy, który wyraża prawdy, to Pan Jezus, który powrócił, że jest On Bogiem Wszechmogącym w ciele. Bóg Wszechmogący wyraził wszystkie prawdy potrzebne do obmycia i zbawienia ludzkości, ujawniając tajemnice obliczonego na sześć tysięcy lat Bożego planu zarządzania i wykonując dzieło osądzania, które rozpoczyna się od domu Bożego. Rozpoczął Wiek Królestwa i zakończył Wiek Łaski. Czy wszyscy chcecie posłuchać słów Boga Wszechmogącego, usłyszeć głos Boga? Przeczytajmy kilka fragmentów pochodzących z wypowiedzi Boga Wszechmogącego.

Bóg Wszechmogący mówi: „Niegdyś znano Mnie jako Jahwe. Zwano Mnie też Mesjaszem, a ludzie niegdyś z miłością i szacunkiem nazywali Mnie Jezusem Zbawicielem. Dziś jednak nie jestem już Jahwe ani Jezusem, jakiego ludzie znali w przeszłości – jestem Bogiem, który powrócił w dniach ostatecznych, Bogiem, który zakończy wiek. Jestem Samym Bogiem, który powstaje z krańców ziemi, nasycony Moim całym usposobieniem, pełen autorytetu, honoru i chwały. Ludzie nigdy nie weszli ze Mną w relację, nigdy Mnie nie znali i pozostawali nieświadomi Mojego usposobienia. Od stworzenia świata aż do dziś nie ujrzał Mnie ani jeden człowiek. Jest to Bóg, który ukazuje się człowiekowi w dniach ostatecznych, ale pozostaje ukryty pośród ludzi. Mieszka między nimi, prawdziwy i realny, jak palące słońce i gorejący płomień, pełen mocy i emanujący władzą. Nie istnieje choćby jedna osoba czy rzecz, której nie osądzą Moje słowa, ani jedna osoba czy rzecz, której nie oczyści płonący ogień. W końcu wszystkie narody zostaną pobłogosławione Moimi słowami, ale też zostaną nimi rozłupane na kawałki. W ten sposób w dniach ostatecznych ludzie zobaczą, że jestem Zbawicielem, który powrócił, i że jestem Bogiem Wszechmogącym, który podbija cały gatunek ludzki. I wszyscy zobaczą, że kiedyś byłem ofiarą za ludzkie grzechy, ale w dniach ostatecznych stanę się też płomieniem słońca, które wypali wszelką rzecz, jak też Słońcem sprawiedliwości, które wszystko ujawni. To jest Moje dzieło dni ostatecznych. Przyjąłem to imię i jestem pełen tego usposobienia tak, by wszyscy ludzie mogli zobaczyć we Mnie prawego Boga, palące słońce i gorejący płomień, i by wszyscy mogli Mnie czcić, jedynego prawdziwego Boga, i mogli zobaczyć Moją prawdziwą twarz: nie jestem tylko Bogiem Izraelitów i nie jestem też jedynie Odkupicielem; jestem Bogiem wszelkich stworzeń w całym niebie, na ziemi i w morzach(Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „W całym wszechświecie wykonuję Moje dzieło, a na Wschodzie gromkie błyskawice uderzają bez końca, wstrząsając wszystkimi narodami i wyznaniami. To Mój głos wprowadził wszystkich ludzi w teraźniejszość. Sprawiam, że wszyscy ludzie zostają podbici przez Mój głos, wpadają do tego strumienia i podporządkowują Mi się, ponieważ już dawno odzyskałem chwałę Moją z całej ziemi i ukazałem ją na nowo na Wschodzie. Któż nie pragnie ujrzeć Mojej chwały? Któż nie czeka z niecierpliwością na Mój powrót? Któż nie pragnie, abym znowu się pojawił? Któż nie usycha z tęsknoty za Moim pięknem? Któż nie chciałby przyjść do światła? Któż nie chciałby spojrzeć na bogactwo Kanaanu? Któż nie pragnie powrotu Odkupiciela? Któż nie uwielbia Jego, który ma wielką moc? Mój głos rozlegnie się po całej ziemi; zwrócę się do Mego wybranego ludu i wypowiem do niego jeszcze więcej słów. Podobnie jak potężne gromy, które wstrząsają górami i rzekami, wypowiadam Moje słowa do całego wszechświata i do ludzkości. Stąd też słowa w Moich ustach stały się skarbem człowieka, i wszyscy ludzie je sobie cenią. Błyskawica jaśnieje ze Wschodu aż po Zachód. Słowa Moje są takie, że człowiek niechętnie z nich rezygnuje, a jednocześnie uważa je za niezgłębione, lecz tym bardziej się z nich raduje. Wszyscy ludzie są zadowoleni i radośni, świętując Moje przyjście, jakby właśnie urodziło się niemowlę. Za pomocą Mego głosu sprowadzę wszystkich ludzi przede Mnie. Od tej chwili wejdę uroczyście pomiędzy ród ludzki, aby zaczął Mnie czcić. Dzięki chwale, którą promienieję, i dzięki słowom na Moich ustach sprawię, że wszyscy ludzie przyjdą przede Mnie i zobaczą, że błyskawica jaśnieje ze Wschodu, i że Ja również zstąpiłem na »Górę Oliwną« Wschodu. Zobaczą, że już od dawna jestem na ziemi, nie jako Syn Żydów, ale jako Błyskawica ze Wschodu. Dawno już bowiem zostałem wskrzeszony i odszedłem spośród ludzi i pojawiłem się ponownie w chwale pośród nich. Ja jestem Tym, który był czczony niezliczone wieki temu, i Ja jestem również niemowlęciem porzuconym przez Izraelitów niezliczone wieki temu. Jestem ponadto chwalebnym Bogiem Wszechmogącym obecnego wieku! Niechaj wszyscy przyjdą przed Mój tron i ujrzą Moje chwalebne oblicze, usłyszą Mój głos i przyjrzą się Moim czynom. Oto jest cała Moja wola; oto zakończenie i punkt kulminacyjny Mojego planu, jak również cel Mojego zarządzania; aby czcił Mnie każdy naród, każdy język Mnie wyznawał, każdy człowiek pokładał wiarę we Mnie, a każdy lud był Mi poddany!(Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Kiedy zwracam Moje oblicze do wszechświata, aby przemówić, cała ludzkość słyszy Mój głos, a następnie widzi wszystkie dzieła, które wykonałem w całym wszechświecie. Ci, którzy przeciwstawiają się Mojej woli, to znaczy, którzy sprzeciwiają Mi się uczynkami człowieka, będą podlegać Mojemu karceniu. Wezmę liczne gwiazdy na niebie i uczynię je na nowo, a dzięki Mnie słońce i księżyc zostaną odnowione – niebo przestanie być takie, jak było; niezliczone rzeczy na ziemi zostaną odnowione. Wszystko stanie się pełne dzięki Moim słowom. Wiele narodów we wszechświecie zostanie na nowo podzielonych i zastąpionych przez Moje królestwo, tak że narody na ziemi znikną na zawsze i wszystkie staną się królestwem, które oddaje Mi cześć; wszystkie narody ziemi zostaną zniszczone i przestaną istnieć. Spośród istot ludzkich we wszechświecie, wszystkie należące do diabła zostaną wytracone; a wszyscy, którzy czczą szatana, zostaną powaleni przez Mój płonący ogień – to znaczy, z wyjątkiem tych, którzy teraz są w strumieniu, wszyscy pozostali zostaną obróceni w popiół. Kiedy będę karcić wiele ludów, ludzie ze świata religii, w różnym zakresie, powrócą do Mojego królestwa, podbici przez Moje dzieła, bo ujrzą oni nadejście Świętego na białym obłoku. Wszyscy ludzie zostaną rozdzieleni według swojego rodzaju i otrzymają karcenie odpowiednie do tego, co uczynili. Wszyscy ci, którzy stanęli przeciwko Mnie, zginą; jeśli chodzi o tych, których czyny na ziemi Mnie nie dotyczą, będą oni, ze względu na uniewinnienie, nadal istnieć na ziemi pod rządami Moich synów i Mojego ludu. Objawię się niezliczonym ludom i wielu narodom, a Mój głos będzie rozbrzmiewać na ziemi, obwieszczając zakończenie Mego wielkiego dzieła, aby cała ludzkość zobaczyła to na własne oczy(Słowa Boże dla całego wszechświata, rozdz. 26, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Jak się teraz czujecie, po wysłuchaniu tych kilku fragmentów słów Boga Wszechmogącego? Czy jest to głos Boga? Każde jedno zdanie słów Boga Wszechmogącego niesie ze sobą moc i autorytet oraz dogłębnie wstrząsa ludźmi. Kto poza Bogiem mógłby przemawiać do całej ludzkości? Kto mógłby wyrazić Bożą wolę zbawienia ludzkości? Kto mógłby z góry otwarcie ujawnić Boży plan i ustalenia dotyczące Jego dzieła w dniach ostatecznych, a także wynik i przeznaczenie ludzkości? Kto mógłby ogłosić Boże zarządzenia administracyjne całemu wszechświatowi? Nikt poza Bogiem nie mógłby dokonać tych rzeczy. Wypowiedzi Boga Wszechmogącego skierowane do całej ludzkości pozwalają nam poczuć autorytet i moc Bożych słów. Słowa Boga Wszechmogącego są wypowiedziami pochodzącymi bezpośrednio od Boga, głosem samego Boga! Z tymi słowami Boga Wszechmogącego jest tak, jakby Bóg przemawiał, stojąc wysoko w niebiosach z twarzą zwróconą do całego świata. Bóg Wszechmogący przemawia do ludzkości ze swojej pozycji Pana stworzenia, objawiając ludzkości sprawiedliwe, majestatyczne usposobienie Boga, które nie toleruje żadnych wykroczeń. Chociaż wszyscy, którzy są owcami Bożymi, mogą nie rozumieć prawd zawartych w słowach Boga Wszechmogącego lub nie mieć jakiegokolwiek prawdziwego doświadczenia lub zrozumienia, kiedy je po raz pierwszy usłyszą, i tak będą mieli poczucie, że każde słowo pochodzące od Boga Wszechmogącego jest przepełnione mocą i autorytetem, i będą pewni, że jest to głos Boga, który pochodzi bezpośrednio od Ducha Bożego. Jest to wypełnienie następujących słów Pana Jezusa: „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną(J 10:27).

Usłyszeliśmy głos Boga i zobaczyliśmy wyrażone przez Niego prawdy, jakie zatem dzieło przybył wykonać Bóg poprzez wyrażanie prawd? Przybył, aby dokonać dzieła osądzania w dniach ostatecznych, czego dowodem mogą być proroctwa pochodzące z ust samego Pana Jezusa. „Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi(J 5:22). „I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym(J 5:27). „A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym(J 12:47-48). „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. (…) i oznajmi wam przyszłe rzeczy(J 16:12-13). Nie zapominajmy też o wersecie 17 z czwartego rozdziału 1 listu świętego Piotra: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. Wszystkie te proroctwa są bardzo jasne. Sąd w dniach ostatecznych rozpocznie się od domu Bożego i zostanie przeprowadzony wśród wszystkich tych, którzy przyjęli Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych. Oznacza to, że wcielony Syn Człowieczy wyrazi na ziemi wiele prawd, aby osądzić i oczyścić ludzkość, prowadząc Bożych wybrańców do wejścia we wszystkie prawdy. Na tym właśnie polega dzieło osądzania dokonywane przez Zbawiciela w dniach ostatecznych, dzieło, które Bóg zaplanował dawno temu. Bóg Wszechmogący, Syn Człowieczy w ciele, przyszedł już jakiś czas temu, wyrażając wszystkie prawdy służące obmyciu i zbawieniu ludzkości, wstrząsając całym światem, wstrząsając wszystkimi religiami i wyznaniami. Coraz więcej ludzi słucha głosu Boga, szukając prawdziwej drogi i badając ją. Bóg Wszechmogący nie tylko ujawnił wszystkie główne tajemnice obliczonego na sześć tysięcy lat Bożego planu zarządzania i wyjawił nam tajemnice prawdy, takie jak to, jakie cele przyświecają Bogu przy zarządzaniu ludzkością, sposób, w jaki realizuje swoje trzy etapy dzieła służącego zbawieniu ludzkości, tajemnice wcieleń i prawdziwa historia stojąca za Biblią; co więcej, Bóg Wszechmogący objawił również prawdę o tym, jak ludzkość została skażona przez szatana, a także naszą szatańską naturę sprzeciwu wobec Boga, wskazując nam jednocześnie praktyczną ścieżkę, dzięki której możemy odrzucić nasze zepsute usposobienie i dostąpić pełnego zbawienia. Bóg Wszechmogący objawił również wynik każdego typu osoby, rzeczywiste, ostateczne przeznaczenie ludzi, to, jak Bóg zakończy ten wiek, i to, w jaki sposób pojawi się królestwo Chrystusa. Każda z tych tajemnic prawdy została nam objawiona. Bóg Wszechmogący wypowiedział miliony słów, a wszystkie te słowa są prawdami używanymi do osądzania i oczyszczania ludzkości. Jest to dzieło osądzania dokonywane przez Boga w dniach ostatecznych. Jest to jeden etap dzieła, w którym Bóg w pełni obmywa i zbawia ludzkość wyłącznie za pomocą słów.

Jak zatem Bóg Wszechmogący dokonuje dzieła osądzania? Przyjrzyjmy się, co mówią Jego słowa. Bóg Wszechmogący mówi: „Dzieło sądu jest osobistą pracą Boga, więc musi w naturalny sposób być wykonane przez samego Boga. Nie może być wykonane przez człowieka działającego w Jego zastępstwie. Skoro sąd to używanie prawdy do podbicia rasy ludzkiej, to nie można zakwestionować tego, że Bóg nadal będzie się pojawiał jako wcielony obraz, aby wykonywać to dzieło wśród ludzi. To znaczy, że Chrystus dni ostatecznych użyje prawdy, by uczyć ludzi na całym świecie i zapoznać ich z wszelkimi prawdami. To jest Boże dzieło sądu(Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Dzieło Boga w obecnym wcieleniu ma na celu wyrażenie Jego usposobienia, głównie przez skarcenie i sąd. Na tym fundamencie przynosi On człowiekowi więcej prawdy, pokazuje mu więcej sposobów praktykowania jej, osiągając w ten sposób swój cel zdobycia człowieka i uratowania go od zepsutego usposobienia. Oto, co kryje się za dziełem Boga w Wieku Królestwa(Przedmowa, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Chrystus dni ostatecznych używa różnych prawd, by uczyć człowieka, obnażyć jego istotę, szczegółowo analizować jego słowa i uczynki. Te słowa obejmują różne prawdy, takie jak ludzki obowiązek, w jaki sposób człowiek powinien okazywać posłuszeństwo Bogu, w jaki sposób powinien okazywać Mu wierność, jak człowiek powinien urzeczywistniać zwykłe człowieczeństwo, a także mądrość i usposobienie Boże i tak dalej. Te słowa są w całości nakierowane na istotę człowieka i jego skażone usposobienie. W szczególności słowa, które pokazują, jak człowiek z pogardą odrzuca Boga, są wypowiadane w odniesieniu do tego, jak człowiek ucieleśnia szatana i siłę wrogą wobec Boga. Podejmując swe dzieło sądu, Bóg nie ujawnia natury człowieka w zaledwie kilku słowach. On obnaża ją, rozprawia się z nią oraz ją przycina przez długi okres czasu. Wszystkie te różne metody obnażania jej, rozprawiania się z nią oraz przycinania nie mogą być zastąpione zwykłymi słowami, ale prawdą, której człowiek wcale nie posiada. Tylko takie metody mogą być uznane za sąd. Tylko poprzez sąd tego rodzaju człowiek może się podporządkować i w pełni przekonać do Boga, a ponadto może zdobyć prawdziwe poznanie Boga. To, do czego doprowadza dzieło sądu, to zrozumienie przez człowieka prawdziwego Bożego oblicza oraz prawdy o swoim własnym buncie. Dzieło osądzania pozwala człowiekowi zdobyć duże zrozumienie woli Bożej, celu Bożego dzieła oraz tajemnic, które są dla niego niepojęte. Pozwala też człowiekowi rozpoznać i zaznajomić się ze swoją skażoną istotą oraz ze źródłem swego skażenia, a także odkryć własną brzydotę. Wszystkie te efekty wywołuje dzieło sądu, bo istota tego dzieła to tak naprawdę odkrywanie prawdy, drogi i życia Bożego przed wszystkimi tymi, którzy w Niego wierzą. Ta praca jest dziełem sądu dokonywanym przez Boga(Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Po przeczytaniu słów Boga powinno być jasne, że Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych odbywa się przede wszystkim poprzez wyrażanie prawdy i używanie jej do osądzania, obmywania i zbawiania ludzkości. Oznacza to, że w dniach ostatecznych Bóg obmywa zepsucie ludzkości wyrażając prawdę i czyniąc dzieło osądzania. Zbawia i udoskonala grupę ludzi, tworząc grupę tych, którzy mają jedno serce i jeden umysł z Bogiem: są oni owocem Bożego planu zarządzania obliczonego na sześć tysięcy lat. Na tym skupia się dzieło osądzania w dniach ostatecznych! To dlatego Zbawiciel, Bóg Wszechmogący, od momentu swojego przyjścia wyraża prawdy, obnażając i osądzając każdy rodzaj zepsutego usposobienia, jaki występuje u ludzi. Obmywa też i przekształca nasze zepsute usposobienie, przycinając nas i rozprawiając się z nami, poddając nas próbom i oczyszczając; dzięki temu usunięta zostaje pierwotna przyczyna ludzkiej grzeszności, co pozwala nam całkowicie odrzucić grzech, uwolnić się od wpływu szatana oraz być w stanie podporządkować się Bogu i wielbić Go. Niektórzy ludzie mogą być tym nieco zdezorientowani, myśląc, że przecież Pan Jezus już odkupił ludzkość, więc dlaczego Zbawiciel nadal musi wyrażać prawdy w dniach ostatecznych, aby ją osądzić? Dzieje się tak, ponieważ Pan Jezus dokonał jedynie dzieła odkupienia, co oznacza, że wiara w Pana Jezusa przynosi przebaczenie grzechów lub usprawiedliwienie przez samą wiarę, a to umożliwia ludziom stawanie przed obliczem Boga w modlitwie, obcowanie z Bogiem i cieszenie się Jego łaską i błogosławieństwami. Jednak rola Pana Jezusa jako ofiary przebłagalnej pozwoliła jedynie na przebaczenie grzechów ludzkości; nie mogłaby ona fundamentalnego problemu ludzkiej grzeszności. To dlatego wszyscy ludzie żyjący w Wieku Łaski uznali fakt, że nawet po przebaczeniu grzechów ludzkości cały czas grzeszymy. Nie mogliśmy się powstrzymać i choć bardzo pragnęliśmy odrzucić grzech, nie byliśmy w stanie tego zrobić. Szliśmy przez życie, grzesząc za dnia i spowiadając się nocą. Dlatego Pan Jezus wyrazi prawdę i będzie dokonywał dzieła osądzania w dniach ostatecznych, kiedy przyjdzie ponownie, całkowicie obmywając człowieka z jego zepsutego usposobienia i usuwając źródło jego grzeszności. W ten sposób ludzie mogą dostąpić całkowitego, pełnego zbawienia. Jeśli ludzie doświadczają jedynie odkupieńczego dzieła Pana Jezusa, a nie dzieła osądzania w dniach ostatecznych, to mogą oni co najwyżej rozpoznać, które z ich czynów są grzeszne, nie rozumieją natomiast podstawowej przyczyny grzeszności człowieka. Oznacza to, że nie są w stanie pojąć szatańskiej natury i szatańskiego usposobienia człowieka, a tym bardziej się ich wyzbyć. Jedynym sposobem rozwiązania problemu zepsutego usposobienia, które jest główną przyczyną grzeszności człowieka, jest doświadczenie Bożego dzieła osądzania. Bóg Wszechmogący mówi: „Zanim człowiek został odkupiony, zostało już w niego wszczepionych wiele szatańskich trucizn. Po upływie tysięcy lat szatańskiego zepsucia człowiek ma już w sobie naturę, która opiera się Bogu. I dlatego kiedy człowiek został odkupiony, chodziło wyłącznie o takie odkupienie, w którym człowiek został kupiony za wysoką cenę, ale jego zatruta natura nie została wyeliminowana. W tak splugawionym człowieku musi się dokonać zmiana, zanim będzie godny służyć Bogu. Poprzez to dzieło osądzania i karcenia człowiek zdobędzie pełną wiedzę o tkwiącej w nim nieczystej i zepsutej istocie, a wtedy będzie w stanie całkowicie się zmienić i oczyścić. Tylko w ten sposób człowiek może być godny powrotu przed tron Boga. Całe dokonane dzisiaj dzieło służy oczyszczeniu człowieka i jego przemianie; poprzez osądzanie i karcenie za pomocą słowa, jak również poprzez oczyszczenie, człowiek może odrzucić swoje zepsucie i stać się czysty. Zamiast uważać ten etap dzieła za dzieło zbawienia, celniejszym byłoby nazwanie go dziełem oczyszczenia. Zaprawdę, etap ten jest etapem podboju, jak również drugim etapem dzieła zbawienia. Człowiek zostaje pozyskany przez Boga poprzez osądzanie i karcenie za pomocą słowa, i to użycie słowa do oczyszczenia, osądzenia i ujawnienia pozwala w pełni odsłonić wszystkie nieczystości, pojęcia, motywy i indywidualne ambicje w sercu człowieka. Choć człowiek został odkupiony i zyskał wybaczenie swoich grzechów, uznaje się to jedynie za Bożą niepamięć występków człowieka i nietraktowanie człowieka tak, jak na to zasługuje w świetle swoich występków. Kiedy jednak człowiek, który żyje w ciele, nie został uwolniony od grzechu, może jedynie nadal grzeszyć, bez końca ujawniając swoje zepsute szatańskie usposobienie. Takie właśnie życie wiedzie człowiek – nieskończony cykl grzeszenia i uzyskiwania przebaczenia. Większość ludzi grzeszy w ciągu dnia i wyznaje te grzechy wieczorem. W związku z tym, mimo że ofiara za grzechy jest zawsze skuteczna dla człowieka, nie będzie w stanie uchronić go od grzechu. Dokonała się tylko połowa dzieła zbawienia, gdyż usposobienie człowieka pozostaje zepsute. (…) Niełatwo człowiekowi uświadomić sobie własne grzechy; człowiek w żaden sposób nie jest w stanie rozpoznać swojej głęboko zakorzenionej natury i by to się stało, musi polegać na sądzie za pomocą słowa. Tylko w ten sposób człowiek może być stopniowo zmieniany, poczynając od tego punktu(Tajemnica Wcielenia (4), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka; nie wyzwolił go od jego zepsutego usposobienia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko tego, by Jezus wziął na siebie grzechy człowieka i stał się ofiarą za grzechy, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. A więc teraz, gdy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek, i rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które wyniosło człowieka do wyższego królestwa. Wszyscy, którzy podporządkują się Jego panowaniu, będą się cieszyć wyższą prawdą oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie(Przedmowa, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Bóg osobiście przybrał cielesną postać, aby przyjść i dokonać dzieła osądzania, wyrażając wiele prawd. Przez długi czas demaskuje i osądza ludzi. Tylko w ten sposób ludzie mogą wyraźnie dostrzec prawdę o swoim zepsuciu i rozpoznać własną naturę i istotę. Poprzez ten sąd ludzie zobaczą również Bożą sprawiedliwość i świętość, rozwijając w ten sposób w sobie cześć dla Boga. Tylko tak możemy stopniowo odrzucić nasze zepsute usposobienie i urzeczywistniać podobieństwo do człowieka. Można powiedzieć, że jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest wyrażenie przez Boga wcielonego prawd służących przeprowadzeniu dzieła osądzania. Właśnie dlatego wypowiadanie słów przez Boga Wszechmogącego i używanie przez Niego prawdy do wykonywania dzieła osądzania jest tak kluczowe, tak ważne i tak pełne znaczenia!

Kluczem do tego, czy osoba wierząca może zostać w pełni zbawiona i mieć dobre przeznaczenie, jest to, czy jest w stanie przyjąć ukazanie się i dzieło Boga. Najważniejsze wobec tego jest to, czy ktoś jest w stanie usłyszeć głos Boga. Bóg Wszechmogący ukazał się w dniach ostatecznych i czyni dzieło od ponad 30 lat, ale wciąż jest wielu ludzi, którzy nie dążą do usłyszenia Jego głosu. Niektórzy wierzą w Pana przez całe życie, starością na starość wciąż nie usłyszeli głosu Boga ani nie powitali Pana. Oznacza to, że zostali odrzuceni przez Pana, a wszystkie ich wysiłki poszły na marne. Dlatego umiejętność usłyszenia Bożego głosu jest kluczem do ustalenia, czy ktoś może dostąpić pełnego zbawienia i zyskać dobre przeznaczenie. Wielu ludzi czyta słowa Boga Wszechmogącego i przyznaje, że są one prawdą, ale wciąż nie jest w stanie uznać, że Bóg Wszechmogący jest Panem, który powrócił. To naprawdę wstyd i wynik ludzkiej głupoty i ślepoty. Ci, którzy nie znają Pana, padną ofiarą katastrof, płacząc i zgrzytając zębami.

Na koniec przeczytajmy fragment słów Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi: „W Wieku Królestwa Bóg używa słów, by wprowadzić nowy wiek, zmienić sposoby swojego działania i wykonać dzieło całego wieku. To jest zasada, według której Bóg działa w Wieku Słowa. Stał się ciałem, by mówić z różnych perspektyw, aby człowiek mógł prawdziwie zobaczyć Boga, który jest Słowem ukazującym się w ciele, i by mógł dostrzec Jego mądrość i cudowność. To dzieło jest prowadzone, by osiągnąć cele podbicia człowieka, udoskonalenia go lub odrzucenia. Taki właśnie jest prawdziwy sens korzystania ze słów do prowadzenia dzieła w Wieku Słowa. Przez te słowa ludzie poznają dzieło Boże, usposobienie Boga, istotę człowieka oraz dowiadują się, w co człowiek powinien wejść. Poprzez słowa dzieło, którego Bóg pragnie dokonać w Wieku Słowa, wydaje pełne owoce. Przez te słowa ludzie zostają obnażeni, odrzuceni i wystawieni na próbę. Ludzie zobaczyli Boże słowa, usłyszeli te słowa i rozpoznali ich istnienie. W rezultacie uwierzyli w istnienie Boga, w Jego wszechmoc i mądrość, a także w miłość Boga do człowieka i Jego pragnienie, by zbawić człowieka. Wyraz »słowa« wydaje się prosty i zwyczajny, ale słowa wypowiedziane ustami Boga wcielonego wstrząsają wszechświatem, odmieniają ludzkie serca, transformują ludzkie pojęcia oraz stare usposobienie i przeobrażają cały wcześniejszy obraz świata. Na przestrzeni wieków tylko obecny Bóg działa w ten sposób, tylko On tak przemawia i w ten sposób przychodzi zbawić człowieka. Od tej chwili człowiek żyje pod przewodnictwem Boga, przez Niego prowadzony i zaopatrzony w Jego słowa. Ludzie żyją w świecie Bożych słów, wśród przekleństw i błogosławieństw Bożych słów, a jeszcze więcej ludzi jest sądzonych i karconych przez Jego słowa. Te słowa i to dzieło mają za zadanie zbawić człowieka, wypełnić wolę Bożą i zmienić pierwotny obraz świata starego stworzenia. Bóg stworzył świat, używając słów, On prowadzi ludzi przez wszechświat, używając słów, za ich pomocą podbija ich i zbawia. Na koniec On użyje słów, by doprowadzić cały stary świat do kresu i tym samym wypełnić w całości swój plan zarządzania(Wiek Królestwa jest Wiekiem Słowa, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze