Rozpoznanie, jak jeden Bóg dokonuje trzech etapów dzieła

29 grudnia 2021

Dziś tematem naszego omówienia jest: „Rozpoznanie, jak jeden Bóg dokonuje trzech etapów dzieła”. Ten temat jest ważny i bezpośrednio związany z naszym zakończeniem i przeznaczeniem. Ma też bezpośredni związek z tym, czy możemy wejść do królestwa niebieskiego. Bardzo niebezpieczne może być to, że wierzymy w Boga, lecz nie znamy Jego dzieła. Możemy stracić Boże zbawienie, co prowadzi do zatracenia. Czemu więc tak mówimy? Wiemy, że dwa tysiące lat temu Pan Jezus przyszedł odkupić ludzkość i powiedział: „Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie(Mt 4:17). Pan Jezus wyraził wiele prawd i dokonał wielu cudów, które dowodzą, że On był Mesjaszem. Lecz dla Żydów Pan Jezus nie nazywał się Mesjasz, nie urodził się w królewskim pałacu, ani nie uwolnił ich od jarzma Rzymu, więc na pewno nie był Mesjaszem. Dlatego bez względu na ilość wyrażonych przez Niego prawd czy uczynionych cudów, nikt nie uznał Go za Boga, lecz wszyscy posłuchali przywódców judaizmu i Go ukrzyżowali. Jaki był efekt? Izrael przestał istnieć na prawie dwa tysiące lat. Jak doszło do tak bolesnej lekcji? Ludzie nie chcieli poznać dzieła Boga, trwali przy swoich pojęciach, sprzeciwiali się Jego dziełu i potępiali je. Teraz Pan Jezus powrócił jako Bóg Wszechmogący. Wyraził wiele słów prawdy i dokonuje dzieła osądzania w dniach ostatecznych, by całkiem oczyścić i zbawić ludzkość. A co na to świat religijny? Gdy widzą, że Bóg Wszechmogący nie nazywa się Jezus ani nie przychodzi na obłoku, nie chcą przyznać, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił, i słuchając duchownych, zaciekle się Mu sprzeciwiają i Go potępiają, czyli znów krzyżują Boga. Niektórzy zapytają: „Czemu ilekroć Bóg się pojawia, by działać i zbawić ludzkość, to właśnie Jego wyznawcy zawsze Go potępiają i odrzucają?”. Jest tak, bo szatan dogłębnie zdeprawował ludzi, więc nienawidzą prawdy, a w naturze mają przeciwstawianie się Bogu. Innym powodem jest to, że ludzie nie znają dzieła Boga, i mają różne pojęcia i pomysły odnośnie Jego dzieła. Gdy Bóg ukończył swoje dzieło w Wieku Prawa, judaiści wierzyli, że Bóg nie będzie już dokonywał żadnego dzieła. Czekali na Mesjasza, który wybawi ich z rzymskiego reżimu, lecz nie przyjęli dzieła odkupienia Pana Jezusa, a w efekcie stracili zbawienie Pana. Gdy Bóg ukończył dzieło w Wieku Łaski, wierzący wszystkich wyznań sądzili, że skoro Pan Jezus odkupił ludzkość, Bóg ukończył dzieło zbawienia i żadne nowe dzieło nie zostanie dokonane, więc gdy Pan powróci, wprowadzi nas do królestwa niebieskiego. Dziś, gdy nadchodzi wielka katastrofa, wiele osób wciąż czeka na przyjście Pana na chmurze i nie chce przyjąć dzieła osądzania Boga Wszechmogącego, a w efekcie nie przyjmuje Zbawiciela i doświadcza katastrofy. Wszyscy sądzą, że gdy Pan Jezus ukończył swoje dzieło, zakończyło się Boże dzieło zbawienia ludzkości i nie będzie dalszego. Zastanówmy się nad tym. Czy Boże dzieło zbawienia ludzkości jest tak proste, jak ludziom się wydaje? W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący objawił tajemnicę dzieła zbawienia ludzkości. Wszyscy widzimy, że gdy szatan zdeprawował ludzi, Bóg rozpoczął trzy-etapowy plan, by nas zbawić. Najpierw jako Jahwe dokonał dzieła w Wieku Prawa, potem jako wcielony Pan Jezus dokonał dzieła odkupienia w Wieku Łaski, a w dniach ostatecznych Bóg znów stał się ciałem, by jako Bóg Wszechmogący dokonać dzieła osądzania w Wieku Królestwa. Te trzy etapy dzieła są całym Bożym planem zarządzania dla zbawienia ludzi. Chociaż Jahwe, Pan Jezus i Bóg Wszechmogący inaczej się nazywają, a ich dzieło w różnych wiekach jest inne, te trzy etapy są ze sobą powiązane, każdy opiera się na poprzednim, a w efekcie prowadzą do pełnego zbawienia ludzkości i wprowadzenia jej w nową erę. Dowodzi to, że jeden Bóg dokonuje różnego dzieła w każdym wieku. Jak więc rozpoznać, że jeden Bóg dokonuje tych trzech etapów dzieła? Zrozumienie tego aspektu prawdy jest kluczem do zyskania zbawienia i wejścia do królestwa. Pomówmy o tej sprawie w oparciu o słowa Boga.

Najpierw przeczytam fragment słów Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi: „Mój cały plan zarządzania – plan zarządzania obejmujący sześć tysięcy lat – składa się z trzech etapów, czy też z trzech wieków: Wieku Prawa na początku; Wieku Łaski (który jest zarazem Wiekiem Odkupienia); i Wieku Królestwa dni ostatecznych. Treść Mojego dzieła w tych trzech wiekach różni się w zależności od natury każdego wieku, ale na każdym etapie odpowiada potrzebom człowieka – czy też, mówiąc bardziej precyzyjnie, jest ono wykonywane stosownie do podstępów, jakimi posługuje się szatan w wojnie, którą przeciw niemu prowadzę. Celem Mojego dzieła jest pokonanie szatana, uwidocznienie Mojej mądrości i wszechmocy, obnażenie wszystkich podstępów szatana, a tym samym zbawienie całej rasy ludzkiej, która żyje w jego domenie. Jest nim pokazanie Mojej mądrości i wszechmocy oraz ujawnienie nieznośnej ohydy szatana. Co więcej, jest nim sprawienie, aby istoty stworzone nauczyły się rozróżniania między dobrem i złem, sprawienie, że poznają, iż jestem Władcą wszystkich rzeczy i wyraźnie dostrzegą, że szatan jest wrogiem ludzkości, że jest nikczemnikiem i złem, oraz nauczenie ludzi rozróżniania z absolutną pewnością między dobrem i złem, prawdą i fałszem, świętością i plugastwem oraz wielkością i podłością. W ten sposób nieświadoma ludzkość stanie się zdolna do niesienia o Mnie świadectwa, że to nie Ja deprawuję ludzkość i że tylko Ja – Stwórca – mogę ją zbawić i obdarzyć ludzi rzeczami, które przyniosą im radość. Ludzie poznają wtedy, że jestem Władcą wszystkich rzeczy, a szatan jest tylko jednym ze stworzonych przeze Mnie bytów, który później zwrócił się przeciw Mnie. Mój obejmujący sześć tysięcy lat plan zarządzania podzielony jest na trzy etapy i ma przynieść skutek w postaci umożliwienia Moim stworzonym istotom niesienia świadectwa o Mnie, zrozumienie Mojej woli i poznanie, że jestem prawdą(Prawdziwa historia stojąca za dziełem Wieku Odkupienia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Na ich podstawie widać, że Boże dzieło zbawienia ludzkości dzieli się na trzy etapy. Pierwszy to dzieło w Wieku Prawa dokonane przez Jahwe ponad 3000 lat temu, drugi to dzieło w Wieku Łaski dokonane przez Pana Jezusa dwa tysiące lat temu, a trzeci etap jest teraz – dzieło osądzania w Wieku Królestwa dokonywane przez Boga Wszechmogącego u kresu dni ostatecznych. Choć różni się treść tych trzech etapów, każdy następny rozwija poprzedni i pogłębia dzieło. Te etapy są ściśle powiązane, a w efekcie prowadzą do pełnego zbawienia ludzi. Dzieło osądzania Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych kończy Wiek Łaski, rozpoczyna Wiek Królestwa i określa los ludzkości. Gdy nie rozumiemy dzieła Boga, łatwo przegapić ostatnią szansę na zbawienie i udoskonalenie przez Boga i żałować tego przez całe życie.

To znaczy, że ważniejsze jest wyjaśnić, czym są trzy etapy dzieła. Rozważmy to: „Czemu pierwszy krok Boga w zbawieniu ludzkości to ustanowienie prawa?”. Bo na początku ludzie byli jak niemowlęta. Nie umieli czcić Boga, nie wiedzieli, jak żyć, i nie rozumieli podstawowych zasad moralnych, że morderstwo czy kradzież to grzech. Jahwe dał prawa i przykazania, by nauczyć ludzi, jak żyć na ziemi, zakazał im zabijać, kraść, cudzołożyć itd., by mieli podstawowe pojęcie o grzechu, wiedzieli, co robić, a czego nie, przestrzegali prawa i szabatu. Bóg błogosławił tych, którzy przestrzegali prawa, a potępiał tych, którzy go łamali, więc musieli składać ofiarę za grzech jako przebłaganie. Gdy ludzie naruszali pewne prawa i nakazy, Jahwe okazywał gniew i karał, więc byli kamienowani bądź paleni ogniem z nieba. Izraelici zakosztowali Bożego majestatu i gniewu, ale też Jego troski i miłosierdzia, więc byli pewni, że Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem, który stworzył niebo i ziemię. Dlatego bali się Go i przestrzegali Jego praw, żyli normalnie, czcili Boga na ziemi i czuli Jego obecność. Taki efekt przyniosło Boże dzieło w Wieku Prawa. Czy koniec dzieła w Wieku Prawa oznaczał, że dzieło zbawienia ludzkości zostało ukończone? Jasne, że nie. Choć ludzie w Wieku Prawa wiedzieli, czym jest grzech, jak składać ofiary, jak pokutować i jak czcić Boga, często nie przestrzegali prawa, bo szatan ich zdeprawował. Zwłaszcza pod koniec Wieku Prawa, ludzie coraz częściej grzeszyli i nie mieli dość ofiar za grzechy, by za nie odpokutować. Gdyby dzieło Boże ustało w Wieku Prawa, ludzie w świetle prawa byliby potępieni i straceni za wszystkie grzechy, więc ludzkość przestałaby istnieć. Dlatego Jahwe przez proroków zapowiedział Izraelitom, że Mesjasz przyjdzie jako ofiara za grzech, by odkupić ludzkość. Proroctwa brzmiały: „Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju(Iz 9:6). „A Jahwe włożył na niego nieprawość nas wszystkich(Iz 53:6). „Ze swej duszy uczyni ofiarę za grzech(Iz 53:10). Potem, tak jak Bóg obiecał, Pan Jezus stał się ciałem, by dokonać dzieła odkupienia ludzkości. Gdy Pan Jezus żył wśród ludzi, wyraził wiele prawd, nauczył ich wyznawać grzechy i pokutować, kochać Pana całym sercem, duszą i umysłem, kochać bliźnich jak siebie samych, czcić Boga w duchu i prawdzie, itd. Te prawdy udoskonaliły prawo i dały ludziom nową ścieżkę praktyki. Uzdrawiał też chorych, wypędzał demony, przebaczał ludziom grzechy, obdarzał błogosławieństwami i łaską, a w końcu ukrzyżowano Jego ciało bez grzechu. Wziął na siebie grzechy wszystkich i odkupił ludzkość. Później ludzie nie musieli już składać ofiar, gdy zgrzeszyli. Dopóki się modlili i spowiadali, zyskiwali przebaczenie i cieszyli się Bożymi błogosławieństwami i łaską. Doświadczali miłosiernego i kochającego usposobienia Boga, a ich relacja z Nim znacznie się zacieśniła. To jasne, że dzieło Pana Jezusa wypełniło proroctwa ze Starego Testamentu. Wyzwoliło ludzi z więzów prawa, zakończyło Wiek Prawa i wprowadziło ludzkość w Wiek Łaski. Dowodzi to, że Pan Jezus był Zbawicielem i zapowiadanym Mesjaszem. Prawda wyrażona przez Pana Jezusa i Jego dzieło odkupienia to wyrażenie usposobienia Boga i wszystkiego, co On ma i czym jest; w pełni ujawnia też wyjątkową władzę i moc Boga, co dowodzi, że Pan Jezus jest wcielonym Bogiem i że Pan Jezus i Jahwe to jeden Duch i jeden Bóg. Jest tak, jak powiedział Pan Jezus: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie(J 14:10). „Ja i Ojciec jedno jesteśmy(J 10:30). Dzieło odkupienia i dzieło Wieku Prawa to dwa różne etapy dzieła dokonanego przez jednego Boga. Jak w słowach Boga Wszechmogącego: „Dzieło, którego dokonał Jezus, reprezentowało imię Jezusa i Wiek Łaski, natomiast dzieło dokonane przez Jahwe reprezentowało Jahwe i Wiek Prawa. Dzieło każdego z nich było dziełem jednego Ducha w dwóch różnych wiekach. (…) Właśnie to, że Jezus przyszedł i zakończył dzieło Jahwe, kontynuował dzieło Jahwe i, co więcej, realizował własne dzieło, nowe dzieło, dowodzi, że był to nowy wiek i że Jezus był samym Bogiem. Wykonali Oni dwa wyraźnie różne etapy dzieła. Jeden etap został przeprowadzony w świątyni, a drugi poza nią. Jednym etapem było prowadzenie życia człowieka zgodnie z prawem, a drugim – złożenie ofiary za grzech. Te dwa etapy dzieła znacznie się różniły; oddziela to nowy wiek od starego i całkowicie słuszne jest stwierdzenie, że są to dwa różne wieki. Lokalizacja ich dzieła była inna, treść ich dzieła była inna, a także cel ich dzieła był inny. W związku z tym można je podzielić na dwa wieki: Nowy i Stary Testament, czyli nowy i stary wiek. (…) Mimo że byli Oni nazywani dwoma różnymi imionami, był to ten sam Duch, który zrealizował oba etapy dzieła, a dzieło to było ciągłe. Ponieważ imię było inne i treść dzieł była inna, także i wiek był inny. Kiedy przyszedł Jahwe, był to wiek Jahwe, a kiedy przyszedł Jezus, był to wiek Jezusa. I tak, przy każdym przyjściu Bóg jest nazywany jednym imieniem, reprezentuje jeden wiek i zapoczątkowuje nową ścieżkę, a na każdej nowej ścieżce przyjmuje nowe imię, które pokazuje, że Bóg jest zawsze nowy i nigdy nie jest stary oraz że Jego dzieło nigdy nie przestaje się rozwijać(Wizja dzieła Bożego (3), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Wiek Łaski trwał dwa tysiące lat i prawie wszyscy wierzący sądzili, że gdy Pan Jezus został ukrzyżowany, by odkupić ludzkość, ukończył Boże dzieło zbawienia ludzkości, a gdy Pan powróci w dniach ostatecznych, wyniesie wiernych do nieba. Czy tak rzeczywiście jest? To prawda, że wierzącym przebaczono grzechy, lecz ich grzeszna natura się nie zmieniła. Wciąż kierujemy się naszą grzeszną naturą, mimowolnie kłamiemy i grzeszymy, walczymy o sławę i zysk, jesteśmy zazdrośni, aroganccy, obłudni i nieposłuszni, nie jesteśmy tolerancyjni, nie umiemy kochać bliźnich jak siebie samych, a tym bardziej kochać i słuchać Pana. Od dwóch tysięcy lat wszyscy wierzący w kółko najpierw grzeszą, a potem się spowiadają, dotkliwie odczuwając ból i cierpienie spowodowane życiem w grzechu. To niepodważalny fakt. Czy będą zbawieni ci, którzy tak żyją w grzechu? Czy wejdą do królestwa niebieskiego? Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki(J 8:34-35). „Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty(Kpł 11:45). „Bez świętości nikt nie ujrzy Pana(Hbr 12:14). Bóg jest święty i sprawiedliwy. Czy pozwoli ludziom, którzy często grzeszą i sprzeciwiają się Mu, wejść do swojego królestwa? Gdy Pan Jezus skończył dzieło odkupienia, oświadczył, że przyjdzie ponownie, dokona dzieła osądzania w dniach ostatecznych, by gruntownie oczyścić i zbawić ludzi, i wprowadzić ich do królestwa. Tak jak Pan Jezus przepowiedział: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę(J 16:12-13). „Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą(J 17:17). „Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym(J 12:48). W dniach ostatecznych Pan Jezus, jak obiecał, powrócił w ciele jako Bóg Wszechmogący, by wyrazić całą prawdę konieczną do oczyszczenia i zbawienia ludzkości i dokonać dzieła osądzania począwszy od domu Bożego, co uleczy grzeszną naturę ludzi i pozwoli im zyskać pełnię Bożego zbawienia. Ukazuje nam to, że Bóg Wszechmogący jest „Duchem prawdy” i że jest Panem Jezusem, który przyszedł i działa w dniach ostatecznych.

Spójrzmy na fragmenty słów Boga Wszechmogącego, by to wyjaśnić. Bóg Wszechmogący mówi: „To wcielenie jest drugim wcieleniem Boga, następującym po zakończeniu pracy Jezusa. Oczywiście to wcielenie nie następuje niezależnie; jest trzecim etapem dzieła po Wieku Prawa i Wieku Łaski. Za każdym razem, gdy Bóg zapoczątkowuje nowy etap dzieła, zawsze musi pojawić się nowy początek i zawsze musi przyjść nowy wiek. Wiąże się to także z odpowiednimi zmianami w usposobieniu Boga, sposobie Jego działania, umiejscowieniu Jego dzieła oraz w Jego imieniu. Nic więc dziwnego, że trudno jest człowiekowi zaakceptować dzieło Boże w nowym wieku. Bez względu jednak na opór człowieka, Bóg zawsze kontynuuje swoje dzieło i zawsze prowadzi całą ludzkość do przodu. Kiedy Jezus wszedł do świata człowieka rozpoczął Wiek Łaski i zakończył Wiek Prawa. W dniach ostatecznych Bóg ponownie stał się ciałem i w tym wcieleniu zakończył Wiek Łaski i wprowadził nas w Wiek Królestwa. Wszyscy, którzy są w stanie przyjąć drugie wcielenie Boga, zostaną wprowadzeni w Wiek Królestwa i ponadto będą w stanie osobiście zaakceptować Boże przewodnictwo. Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka; nie wyzwolił go od jego zepsutego usposobienia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko tego, by Jezus wziął na siebie grzechy człowieka i stał się ofiarą za grzechy, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. A więc teraz, gdy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek, i rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które wyniosło człowieka do wyższego królestwa. Wszyscy, którzy podporządkują się Jego panowaniu, będą się cieszyć wyższą prawdą oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie(Przedmowa, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Poprzez to dzieło osądzania i karcenia człowiek zdobędzie pełną wiedzę o tkwiącej w nim nieczystej i zepsutej istocie, a wtedy będzie w stanie całkowicie się zmienić i oczyścić. Tylko w ten sposób człowiek może być godny powrotu przed tron Boga. Całe dokonane dzisiaj dzieło służy oczyszczeniu człowieka i jego przemianie; poprzez osądzanie i karcenie za pomocą słowa, jak również poprzez oczyszczenie, człowiek może odrzucić swoje zepsucie i stać się czysty. Zamiast uważać ten etap dzieła za dzieło zbawienia, celniejszym byłoby nazwanie go dziełem oczyszczenia. Zaprawdę, etap ten jest etapem podboju, jak również drugim etapem dzieła zbawienia(Tajemnica Wcielenia (4), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Dzisiejsze dzieło popchnęło w przód dzieło Wieku Łaski, co oznacza, że dzieło w ramach całego obliczonego na sześć tysięcy lat planu zarządzania posunęło się do przodu. Choć Wiek Łaski dobiegł końca, dzieło Boże uczyniło postęp. Dlaczego wciąż powtarzam, że ten etap dzieła opiera się na Wieku Łaski i Wieku Prawa? Ponieważ dzieło dnia dzisiejszego jest kontynuacją dzieła dokonanego w Wieku Łaski oraz postępem w stosunku do dzieła dokonanego w Wieku Prawa. Te trzy etapy są ze sobą ściśle połączone, a każde ogniwo w łańcuchu jest mocno powiązane z następnym. Dlaczego twierdzę również, że ten etap dzieła opiera się na dziele dokonanym przez Jezusa? Bo gdyby przyjąć założenie, że ten etap nie opiera się na dziele dokonanym przez Jezusa, to na tym etapie musiałoby dojść do ponownego ukrzyżowania i odkupieńcze dzieło poprzedniego etapu trzeba byłoby powtórzyć. To nie miałoby sensu. Nie chodzi więc o to, że dzieło zostało w całości ukończone, tylko że w obecnym wieku posunęło się do przodu i jego poziom jest wyższy niż wcześniej. Można powiedzieć, że ten etap dzieła opiera się na fundamencie Wieku Prawa oraz na skale dzieła Jezusa. Budowa Bożego dzieła odbywa się etapowo, a obecny etap nie jest nowym początkiem. Tylko połączenie trzech etapów dzieła można uważać za obliczony na sześć tysięcy lat plan zarządzania(Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Słowa Boga Wszechmogącego są jasne. Przez dzieło odkupienia Pan Jezus odpuścił ludziom grzechy, lecz nie wyeliminował ich grzesznej natury, ani nie wybawił ich całkiem od grzechu, więc Boże dzieło zbawienia ludzkości nie jest ukończone. Przez swoje dzieło odkupienia Pan Jezus umożliwił dzieło osądzania w dniach ostatecznych. Dzieło osądzenia, oczyszczenia i zbawienia ludzkości dokonywane przez Boga Wszechmogącego to ostatni i najistotniejszy etap Bożego planu zarządzania. Bóg Wszechmogący wyraża tyle prawd, ujawnia wszystkie tajemnice Biblii a także Bożego planu zarządzania, w tym cel tego planu zarządzania, całą prawdę o trzech etapach dzieła, tajemnicę wcielenia, sposób, w jaki Bóg dokonuje dzieła osądzania, by oczyścić i zbawić ludzi, zakończenie i przeznaczenie wszystkich ludzi, spełnienie królestwa Chrystusa na ziemi itd. Bóg Wszechmogący objawia też i osądza przyczynę ludzkiego grzechu i oporu wobec Boga, czyli szatańską naturę i szatańskie skłonności w ludziach. Wyraża też te aspekty prawdy, które ludzie muszą praktykować, by wejść w wiarę w Boga, czyli sposób na to, by mieć właściwe poglądy w wierze w Boga i normalną z Nim relację, by być uczciwym człowiekiem, bać się Boga i unikać zła, by stać się Mu posłusznym, kochać Go itd. Ludzie muszą wcielić w życie wszystkie te prawdy, by odrzucić zepsucie i zyskać pełnię Bożego zbawienia. Osąd, karcenie, przycinanie, rozprawianie się, próby, i udoskonalenie słowami Boga pozwoliło wielu wybranym stopniowo zrozumieć i znienawidzić swoje szatańskie skłonności, zrozumieć, że usposobienie Boga jest święte, sprawiedliwe i nie znosi obrazy, wzbudzić w sobie bojaźń przed Bogiem i szczerą skruchę, oczyścić i odmienić swoje skażone skłonności oraz osiągnąć prawdziwe posłuszeństwo Bogu. Bez względu na prześladowania, przeciwności losu, próby czy udoskonalenia wytrwale podążają za Bogiem Wszechmogącym, niosą o Nim świadectwo, głoszą Jego ewangelię o królestwie i składają piękne świadectwa o zwycięstwie nad szatanem. Ich świadectwa są publikowane w Internecie i niosą światu świadectwo o pojawieniu się i dziele Boga Wszechmogącego. Ci ludzie to zwycięzcy, jakich Bóg uczynił przed wielkimi katastrofami, to pierwsze owoce, co całkowicie wypełnia proroctwo z Objawienia: „To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka(Obj 14:4). Jest też tak, jak mówi Bóg Wszechmogący. „Gdy trzy etapy dzieła dobiegną końca, powstanie grupa tych, którzy składają świadectwo o Bogu, grupa tych, którzy Go znają. Wszyscy ci ludzie będą znać Boga i będą umieli wprowadzić prawdę w życie. Posiądą człowieczeństwo i rozsądek, oraz wszyscy będą znać trzy etapy Bożego dzieła zbawienia. To jest dzieło, które zostanie zrealizowane na końcu, a ci ludzie są krystalizacją dzieła sześciu tysięcy lat zarządzania i stanowią najdobitniejsze świadectwo ostatecznego zwycięstwa nad szatanem. Ci, którzy mogą nieść świadectwo o Bogu, będą mogli dostąpić Bożych obietnic i błogosławieństwa, a będą grupą, która pozostanie na samym końcu, grupą posiadającą władzę Bożą i składającą świadectwo o Bogu(Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Bóg Wszechmogący wyraził tyle prawd i dokonał tak wielkiego dzieła, co w pełni ujawnia wyjątkową władzę i moc Boga, dowodząc, że Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił. Bóg Wszechmogący i Pan Jezus to jeden Duch i jeden Bóg. Zatrzymajmy się teraz i zastanówmy: kto poza Bogiem może wyrazić tyle prawd i odsłonić tajemnicę Bożego planu zarządzania? Kto może zdemaskować przyczynę ludzkiego grzechu i oporu wobec Boga? Kto może sądzić zepsucie ludzi i całkowicie zbawić ludzkość od grzechu? Któż może wyrazić święte i sprawiedliwe usposobienie Boga, które nie znosi obrazy? Fakty dowodzą, że Bóg Wszechmogący jest praktycznym Bogiem wcielonym, jedynym Bogiem, który jest początkiem i końcem wszystkiego!

Czy teraz wszyscy już rozumieją? Trzy etapy dzieła dokonane w Wieku Prawa, w Wieku Łaski i w Wieku Królestwa to trzy różne etapy Bożego dzieła zbawienia ludzkości w różnych czasach. Dzieło prawa nauczyło człowieka o grzechu, dzieło odkupienia je odkupiło, a dzieło osądzania pozwala eliminować grzech. Te trzy etapy dzieła ściśle się ze sobą wiążą, każdy następny opiera się na poprzednim, a w efekcie ludzie zyskują zbawienie od wpływu szatana i wchodzą do królestwa Bożego. Właśnie tak Bóg zarządza ludzkością i doprowadza do jej zbawienia. Od początku do końca robi to jeden Bóg. Choć Bóg inaczej się nazywa, różnią się Jego metody i dzieło, Jego istota, co Bóg ma i czym jest, i Jego usposobienie są takie same i niezmienne Patrząc na słowa wypowiedziane przez Jahwe w Wieku Prawa, słowa Pana Jezusa z Wieku Łaski i Boga Wszechmogącego z Wieku Królestwa, widzimy, że wszystkie są prawdą. Są wyrażeniem i objawieniem usposobienia Boga, tego, co ma i czym jest, pochodzą z tego samego źródła, są głosem i słowami jednego Ducha. Dowodzi to, że jeden Bóg dokonuje trzech etapów dzieła. Jak mówią słowa Boga Wszechmogącego. „Od dzieła Jahwe do dzieła Jezusa i od dzieła Jezusa do dzieła na obecnym jego etapie, te trzy etapy obejmują cały zakres Bożego zarządzania i są one dziełem jednego Ducha. Od stworzenia świata Bóg zawsze zarządzał ludzkością. On jest Początkiem i Końcem, jest Pierwszym i Ostatnim, i On jest Tym, który rozpoczyna wiek i Tym, który doprowadza go do końca. Trzy etapy dzieła, w różnych wiekach i miejscach, są niewątpliwie dziełem jednego Ducha. Wszyscy ci, którzy rozdzielają te etapy, sprzeciwiają się Bogu. Teraz wypada, abyś zrozumiał, że całe dzieło od pierwszego etapu do dziś jest dziełem jednego Boga, dziełem jednego Ducha. Nie może być co do tego żadnych wątpliwości(Wizja dzieła Bożego (3), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Jest On Bogiem pełnym miłosierdzia i łaskawości; jest ofiarą za ludzkie grzechy i ludzkim pasterzem, lecz zarazem jest też ludzkim sądem, karceniem i przekleństwem. Był On w stanie prowadzić człowieka w jego życiu na ziemi przez dwa tysiące lat i odkupić grzechy zepsutej ludzkości. Dziś jest również w stanie »podbić« ludzkość, która Go nie zna, i podporządkować ją swojemu panowaniu, aby wszyscy całkowicie Mu się poddali. Na koniec spali On wszystko, co nieczyste i nieprawe w ludziach w całym wszechświecie, aby pokazać im, że jest On nie tylko Bogiem miłosiernym i kochającym, nie tylko Bogiem mądrości i cudów, nie tylko Bogiem świętym, ale także Bogiem, który sądzi człowieka(Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze