Rozdział 115

Moje serce wielce rozraduje się z twojego powodu, Moja dłoń zatańczy z twojego powodu z radości i obdarzę cię nieskończonymi błogosławieństwami, ponieważ od czasu przed stworzeniem pochodzisz ode Mnie. Dzisiaj musisz wrócić do Mego boku, gdyż nie jesteś ze świata ani z ziemi, ale ze Mnie. Będę cię zawsze kochał, będę ci zawsze błogosławił i cię chronił. Tylko ci, którzy pochodzą ode Mnie, znają Moją wolę; tylko oni będą zważać na Moje brzemię i tylko oni będą czynić to, co Ja chcę uczynić. Dzisiaj wszystko już zostało osiągnięte. Moje serce jest jak kula ognia płonąca pragnieniem, aby Moi ukochani synowie niebawem połączyli się ze Mną, a Moja osoba jak najszybciej wróciła na Syjon. Ty poniekąd to rozumiesz. Chociaż nie możemy często podążać za sobą w duchu, często możemy towarzyszyć sobie nawzajem w duchu i spotykać się w ciele. Ojciec i synowie są blisko ze sobą związani i na zawsze nierozłączni. Nikt nie może zabrać cię od Mego boku aż do dnia powrotu na górę Syjon. Kocham wszystkich synów pierworodnych, którzy pochodzą ode Mnie, i nienawidzę wszystkich wrogów, którzy się Mi sprzeciwiają. Sprowadzę tych, których kocham, z powrotem na Syjon, a tych, których nienawidzę, wrzucę do Hadesu, do piekła. Jest to główna zasada wszystkich Moich dekretów administracyjnych. Wszystko, co mówią lub robią Moi synowie pierworodni, jest wyrazem Mojego Ducha. Każdy, kto niesie świadectwo o Moich synach pierworodnych, musi to jasno rozumieć. To jest kolejny etap Mojego dzieła, a jeśli ktoś będzie się sprzeciwiał, poproszę Moich umiłowanych synów, aby zrobili z nim porządek. Teraz jest inaczej niż wcześniej. Gdy ci, których kocham, wymawiają słowo sądu, szatan natychmiast umiera w Hadesie, ponieważ przekazałem już władzę Moim synom pierworodnym. Chcę przez to powiedzieć, że od teraz nadszedł czas, aby rządzili razem ze Mną. (Odnosi się to do fazy ciała, która jest nieco inna, niż wspólne rządy w ciele duchowym). Każdego, kto jest nieposłuszny w myślach, spotka taki sam los jak tych, którzy stawiają opór osobie, którą jestem. Moi synowie pierworodni powinni być traktowani tak, jak Ja jestem traktowany, ponieważ jesteśmy z jednego ciała duchowego i nigdy nie możemy się rozdzielić. Tak jak w przeszłości dawano świadectwo o Mnie, tak teraz powinno się je nieść o Moich synach pierworodnych. Jest to jeden z Moich dekretów administracyjnych; każdy musi powstać i nieść świadectwo.

Moje królestwo rozciąga się aż po krańce ziemi, a Moi synowie pierworodni podróżują tam ze Mną. Z powodu przeszkód, jakie stawia wam wasze ciało, nie rozumiecie wielu słów, mimo że je wypowiedziałem, więc większość dzieła musi zostać ukończona po powrocie na Syjon. Z Moich słów można wywnioskować, że ów powrót nie jest odległy w czasie – w gruncie rzeczy ta chwila niemal już nadeszła. Dlatego też ciągle mówię o Syjonie i jego sprawach. Czy wiecie, jaki jest cel Moich słów? Czy wiecie, co mam w sercu? Moje serce pragnie wkrótce powrócić na Syjon, aby zakończyć całą starą erę i nasze życie na ziemi (ponieważ brzydzę się ziemskimi ludźmi, sprawami, rzeczami, a jeszcze bardziej nienawidzę życia w ciele, bowiem przeszkody, jakie stawia ciało, są wielkie; dopiero po powrocie na Syjon wszystko zacznie prosperować) oraz odzyskać nasze życie w królestwie. Celem Mojego pierwszego wcielenia było położenie fundamentu pod drugie. Tę drogę trzeba było przejść. Tylko przez całkowite oddanie się szatanowi mogłem was odkupić, abyście mogli powrócić do Mojego ciała duchowego podczas ostatniego etapu. (Gdyby nie Moje pierwsze wcielenie, nie byłbym w stanie zyskać chwały, nie mógłbym odebrać ofiary za grzechy, a więc przyszlibyście na świat jako grzesznicy). Ponieważ posiadam nieskończoną mądrość, to, że wyprowadziłem was z Syjonu, oznacza, że z pewnością sprowadzę was tam z powrotem. Nie powiodą się próby szatana, aby stanąć Mi na drodze, ponieważ Moje wielkie dzieło już dawno zostało dokonane. Moi synowie pierworodni są tacy sami jak Ja, są święci i nieskalani, tak więc powrócę na Syjon wraz z nimi i nigdy nie będziemy rozdzieleni.

Cały Mój plan zarządzania jest wam stopniowo ujawniany. Zacząłem wykonywać Moje dzieło wśród wszystkich narodów i ludów. To wystarczy, aby udowodnić, że Mój powrót na Syjon zdarzy się niebawem, ponieważ wykonywanie Mojego dzieła we wszystkich narodach i wśród wszystkich ludów jest czymś, co będzie miało miejsce po powrocie na Syjon. Moje tempo jest coraz szybsze. (Ponieważ zbliża się dzień Mojego powrotu na Syjon, chcę najpierw ukończyć Moje dzieło na ziemi). Jestem coraz bardziej zajęty Moim dziełem, a jednak na ziemi mam już coraz mniej do zrobienia, prawie nic. (Moje zaangażowanie dotyczy dzieła w Duchu, dzieła, którego człowiek nie może zobaczyć gołym okiem, ale może się o nim dowiedzieć tylko z Moich słów; jestem zajęty nie w sensie cielesnym, lecz dlatego, że planuję wiele zadań). Dzieje się tak, ponieważ, jak już powiedziałem, Moje dzieło na ziemi zostało już w całości ukończone, a reszta Mojego dzieła musi poczekać, aż powrócę na Syjon. (Powodem, dla którego muszę tam powrócić, by działać, jest to, że gdyby przyszłe dzieło zostało dokonane w ciele, przyniosłoby hańbę Memu imieniu). Kiedy pokonam Moich wrogów i powrócę na Syjon, życie będzie piękniejsze i spokojniejsze niż przed wiekami. (To dlatego, że całkowicie zapanowałem nad światem i dzięki Mojemu pierwszemu i drugiemu wcieleniu uzyskałem pełnię chwały. W Moim pierwszym wcieleniu uzyskałem jedną część chwały, ale w drugim Moja osoba uzyskała pełnię chwały, więc nie istnieją już żadne okazje, które szatan mógłby wykorzystać. Dlatego przyszłe życie na Syjonie będzie jeszcze piękniejsze i spokojniejsze). Moja osoba będzie jawić się w jeszcze większej chwale przed światem i szatanem, aby upokorzyć wielkiego; czerwonego smoka; oto jest centralny punkt całej Mojej mądrości. Im więcej mówię o rzeczach zewnętrznych, tym więcej jesteście w stanie zrozumieć; im więcej mówię o rzeczach Syjonu, których ludzie nie widzą, tym bardziej puste będą się wam te rzeczy wydawać i tym trudniej będzie wam je sobie wyobrazić; będziecie myśleć, że opowiadam bajki. Jednak musicie być czujni. W Moich ustach nie ma pustych słów; słowa, które wychodzą z Moich ust, są godne zaufania. Jest to absolutna prawda, chociaż trudno jest wam to zrozumieć w ramach waszego sposobu myślenia. (Z powodu ograniczeń ciała ludzie nie są w stanie całkowicie i dogłębnie zrozumieć tego, co mówię, a wielu z rzeczy, które powiedziałem, nie objawiłem w pełni. Kiedy jednak wrócimy na Syjon, nie będę musiał niczego wyjaśniać; zrozumiecie wszystko w sposób naturalny). Nie wolno tego zlekceważyć.

Chociaż ludzkie ciało i pojęcia mają ograniczenia, wciąż pragnę udoskonalać wasze cielesne myślenie i zwalczać wasze pojęcia poprzez ujawniane tajemnice, ponieważ, jak wielokrotnie mówiłem, jest to etap Mojego dzieła (a to dzieło skończy się dopiero wraz z wejściem na Syjon). „Góra Syjon” istnieje w umyśle każdej osoby i dla każdego jest czym innym. Ponieważ ciągle wspominam o górze Syjon, przedstawię wam trochę ogólnych informacji na jej temat, abyście nieco ją poznali. Być na górze Syjon to powrócić do świata duchowego. Chociaż odnosi się do świata duchowego, nie jest to miejsce, którego ludzie nie mogą zobaczyć ani dotknąć; dotyczy to ciała duchowego. Nie jest ona absolutnie niewidoczna ani nienamacalna, ponieważ gdy pojawia się ciało duchowe, ma kształt i formę, ale gdy ciało duchowe się nie pojawia, nie ma formy ani kształtu. Na górze Syjon nie będzie troski o jedzenie, ubrania, codzienne potrzeby i schronienie, nie będzie małżeństwa ani rodziny i nie będzie podziału na płcie (wszyscy, którzy są na górze Syjon, są Moją osobą, w jednym ciele duchowym, więc nie ma małżeństwa, rodziny czy podziału płci), a wszystko, o czym mówi Moja osoba, zostanie urzeczywistnione. Kiedy ludzie nie będą czujni, Moja osoba pojawi się wśród nich, a kiedy nie będą zwracać uwagi, Moja osoba zniknie. (Jest to coś, czego ludzie z krwi i kości nie mogą osiągnąć, więc trudno wam to sobie teraz wyobrazić). W przyszłości nadal będzie słońce, księżyc i fizyczne niebo i ziemia, ale ponieważ Moja osoba będzie na Syjonie, nie będzie palących promieni słońca, nie będzie dnia ani cierpienia wynikłego z klęsk żywiołowych. Kiedy powiedziałem, że nie będzie nam potrzeba światła lampy ani światła słonecznego, bo Bóg będzie nam świecił, mówiłem o byciu na Syjonie. Według ludzkich pojęć wszystko we wszechświecie musi zostać wyeliminowane, a wszyscy ludzie muszą żyć w Moim świetle. Myślą, że jest to prawdziwe znaczenie fragmentu „nie będzie nam potrzeba światła lampy ani światła słońca, bo Bóg będzie nam świecił”, ale w rzeczywistości jest to zła interpretacja. Kiedy powiedziałem „co miesiąc drzewo przyniesie dwanaście rodzajów owoców”, miałem na myśli sprawy na Syjonie. To zdanie reprezentuje całość warunków tamtejszego życia. Na Syjonie nie będzie ograniczeń czasu, geografii i przestrzeni. Dlatego powiedziałem „co miesiąc”. „Dwanaście rodzajów owoców” nie reprezentuje dzisiejszych ludzkich zachowań, ale odnosi się do życia w wolności na Syjonie. Te słowa są uogólnieniem tamtejszego życia. Z tego widać, że życie na Syjonie będzie bogate i różnorodne (ponieważ „dwanaście” oznacza tutaj pełnię). Będzie to życie bez smutku i łez, nie będzie wyzysku ani ucisku, więc wszyscy będą wolni i niezależni. Będzie tak dlatego, że wszystko istnieje w Mojej osobie, niemożliwe do rozdzielenia przez nikogo, i wszystko będzie sceną piękna i wiecznej nowości. Będzie to czas, kiedy wszystko jest gotowe, i początek naszego życia po powrocie na Syjon.

Chociaż Moje dzieło na ziemi zostało w pełni ukończone, wciąż potrzebuję Moich synów pierworodnych do pracy na ziemi, więc nie mogę jeszcze wrócić na Syjon. Nie mogę wrócić tam sam. Powrócę na Syjon razem z Moimi synami pierworodnymi po zakończeniu ich dzieła na ziemi. W ten sposób można zasadnie powiedzieć, że razem zyskujemy chwałę; jest to pełna manifestacja Mojej osoby. (Mówię, że dzieło Moich synów pierworodnych na ziemi nie jest jeszcze ukończone, ponieważ nie zostali oni jeszcze ujawnieni. To zadanie wciąż jeszcze musi zostać wykonane przez lojalnych i uczciwych posługujących).

Wstecz: Rozdział 114

Dalej: Rozdział 116

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze