Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo ukazuje się w ciele

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Wizja dzieła Bożego (2)

Wiek Łaski głosił ewangelię pokuty; pod warunkiem, że człowiek wierzył, miał być zbawiony. Dzisiaj w miejsce zbawienia mówi się tylko o podboju i doskonaleniu. Nigdy nie mówi się, że jeżeli jedna osoba wierzy, cała jej rodzina będzie pobłogosławiona, albo że zbawienie jest raz na zawsze. Dziś nikt nie mówi tymi słowami i takie rzeczy są nieaktualne. Swego czasu dzieło Jezusa było odkupieniem całej ludzkości. Grzechy wszystkich, którzy w Niego wierzyli, zostały wybaczone; jak długo wierzyłeś w Niego, On przynosił ci odkupienie; jeżeli wierzyłeś w Niego, nie byłeś już grzesznikiem, byłeś wyswobodzony z grzechów. To właśnie znaczyło być zbawionym i być usprawiedliwionym z wiary. Ale wśród tych, którzy wierzyli, pozostawiali tacy, którzy byli buntownikami i sprzeciwiali się Bogu, a których trzeba było powoli usunąć. Zbawienie nie znaczyło, że człowiek został całkowicie zdobyty przez Jezusa, ale że taki człowiek nie był już z grzechu, że zostały mu wybaczone jego grzechy: pod warunkiem, że wierzyłeś, przestawałeś być z grzechu. W tamtym czasie Jezus dokonał wielu dzieł, które były niezrozumiałe dla Jego uczniów i powiedział wiele rzeczy, których ludzie nie zrozumieli. Stało się tak, gdyż w tym czasie Jezus nie udzielał wyjaśnień. Dlatego szereg lat po Jego odejściu Mateusz stworzył Jego genealogię, a inni również wykonali wiele pracy, która była z woli człowieka. Jezus nie przyszedł, aby udoskonalić i zdobyć człowieka, ale żeby wykonać jeden etap pracy: aby przynieść ewangelię królestwa niebieskiego i zakończyć dzieło ukrzyżowania – dlatego kiedy Jezus został ukrzyżowany, Jego dzieło całkowicie się zakończyło. Ale na obecnym etapie – dzieła podboju – więcej słów musi zostać wypowiedzianych, więcej pracy musi zostać dokonanej i musi zajść wiele procesów. Ponadto tajemnice dzieła Jezusa i Jahwe muszą zostać ujawnione, aby wszyscy ludzie mogli mieć zrozumienie oraz klarowność swojej wiary, ponieważ to jest dzieło dni ostatecznych, a dni ostateczne są końcem Bożego dzieła, czasami zakończenia tego dzieła. Ten etap dzieła wyjaśni ci prawo Jahwe i odkupienie Jezusa, a jest głównie po to, abyś zrozumiał cały plan Bożego zarządzania na sześć tysięcy lat i abyś pojął całe znaczenie oraz istotę tego planu zarządzania na sześć tysięcy lat, a także zrozumiał cel całej pracy wykonanej przez Jezusa oraz cel słów, które On wypowiadał, a nawet twojej ślepej wiary w Biblię i czczenia jej. Wszystko to pozwoli ci przejrzeć. Osiągniesz zrozumienie zarówno pracy wykonanej przez Jezusa, jak i dzieła Boga dzisiaj; zrozumiesz i ujrzysz całą prawdę, życie oraz drogę. Na etapie dzieła dokonanego przez Jezusa, dlaczego odszedł On bez zakończenia Bożego dzieła? Dlatego, że ten etap dzieła Jezusa nie był dziełem zakończenia. Kiedy przybito Go do krzyża, Jego słowa również sięgnęły końca; po Jego ukrzyżowaniu, Jego dzieło zostało całkowicie zakończone. Obecny etap jest inny: tylko kiedy słowa zostaną wypowiedziane do końca i całe dzieło Boga zostanie dokonane, Jego dzieło będzie zakończone. Na etapie dzieła Jezusa było wiele słów, które pozostały niewypowiedziane, albo które nie zostały w pełni wyrażone. Ale Jezus nie przejmował się tym, co mówi, bądź czego nie mówi, ponieważ Jego służba nie była służbą słów, tak więc po tym, kiedy został przybity do krzyża, odszedł. Ten etap dzieła miał na celu głównie ukrzyżowanie i nie przypomina dzisiejszego etapu. Ten etap ma na celu przede wszystkim dopełnienie, wyjaśnienie i doprowadzenie całości dzieła do zakończenia. Jeżeli słowa nie zostaną wypowiedziane do samego końca, nie będzie sposobu zakończenia tego dzieła, gdyż na tym etapie dzieła całość pracy doprowadzona jest do końca i dokonana z użyciem słów. W swoim czasie Jezus dokonał wielu czynów, które były niezrozumiałe dla człowieka. Odszedł w ciszy i dzisiaj wciąż jest wielu, którzy nie rozumieją Jego słów, których zrozumienie jest błędne, a mimo to w ich przekonaniu jest prawidłowe, jest wielu takich, którzy nie wiedzą, że są w błędzie. W końcu aktualny etap doprowadzi dzieło Boga do samego końca, zapewni jego zakończenie. Wszyscy posiądą zrozumienie i wiedzę Boskiego planu zarządzania. Koncepcje wewnątrz człowieka, jego intencje, jego błędne zrozumienie, koncepcje dotyczące dzieła Jahwe i Jezusa, jego poglądy na temat pogan, jego pozostałe odchylenia i błędy zostaną naprawione. I człowiek zrozumie wszystkie prawe ścieżki życia oraz całość dzieła dokonanego przez Boga i całą prawdę. Kiedy to nastąpi, ten etap dzieła dojdzie do końca. Dziełem Jahwe było stworzenie świata, to był początek; ten etap dzieła jest końcem dzieła, jego zakończeniem. Na początku Boże dzieło dokonało się wśród narodu wybranego Izraela i był to świt nowej epoki w najświętszym ze wszystkich miejsc. Ostatni etap dzieła dokonywany jest w najbardziej nieczystym ze wszystkich krajów, aby osądzić świat i doprowadzić ten wiek do końca. Na pierwszym etapie Boże dzieło dokonało się w najjaśniejszym ze wszystkich miejsc, a etap ostatni dokonuje się w najciemniejszym ze wszystkich miejsc i ta ciemność zostanie wygnana, jej miejsce zajmie światło, a wszyscy ludzie zostaną podbici. Kiedy ludzie z tego najbardziej nieczystego i najciemniejszego ze wszystkich miejsc zostaną podbici, a cała populacja uzna istnienie Boga, który jest prawdziwym Bogiem i każda osoba będzie o tym całkowicie przekonana, wówczas ten fakt zostanie wykorzystany do przeprowadzenia dzieła podboju w całym wszechświecie. Ten etap dzieła jest symboliczny: kiedy dzieło tego wieku zostanie zakończone, dzieło 6000 lat zarządzania dojdzie do ostatecznego końca. Kiedy ci w najciemniejszym ze wszystkich miejsc zostaną podbici, jest oczywistością, że to samo nastąpi wszędzie indziej. Dlatego tylko dzieło podboju w Chinach niesie ze sobą znaczący symbolizm. Chiny są wcieleniem wszystkich sił ciemności, a ludność Chin reprezentuje wszystkich, którzy są z ciała, z szatana oraz ciała i krwi. To właśnie naród chiński jest najbardziej zepsuty przez wielkiego czerwonego smoka, który najsilniej sprzeciwia się Bogu, to ich człowieczeństwo jest najbardziej niemoralne i nieczyste, są archetypem całej zepsutej ludzkości. Nie znaczy to, że inne kraje nie mają żadnych problemów; koncepcje człowieka są wszędzie takie same i choć ludzie tych krajów mogą być dobrego kalibru, jeżeli nie znają Boga, wówczas musi tak być, że Mu się sprzeciwiają. Dlaczego Żydzi również sprzeciwiali się i byli nieposłuszni wobec Boga? Dlaczego Faryzeusze również sprzeciwiali się Mu? Dlaczego Judasz zdradził Jezusa? W swoim czasie wielu uczniów nie znało Jezusa. Dlaczego, kiedy Jezus został ukrzyżowany i wstał z martwych, ludzie nadal w Niego nie wierzyli? Czy nieposłuszeństwo człowieka nie jest wciąż takie samo? Chodzi tylko o to, że ludność Chin stanowi przykład i kiedy zostanie podbita, stanie się modelem i próbką, będzie służyć jako punkt odniesienia dla innych. Dlaczego zawsze mówiłem, że jesteście dodatkiem do Mojego planu zarządzania? To u ludności Chin skażenie, nieczystość, niesprawiedliwość, sprzeciw oraz bunt wyrażają się najpełniej i ujawniają się we wszelkich rozmaitych postaciach. Z jednej strony ludzie są słabego kalibru, a z drugiej ich życie i nastawienie są zacofane, a ich nawyki, środowisko społeczne, rodzina, w której się rodzą – są bez wyjątku ubogie i najbardziej zapóźnione. Ich status jest również niski. Dzieło w takim miejscu jest symboliczne i kiedy to próbne dzieło zostanie wykonane w całości, Jego późniejsze dzieła pójdą dużo lepiej. Jeżeli ten etap pracy może zostać zakończony, nie ma wątpliwości co do późniejszych dzieł. Kiedy ten etap pracy zostanie dokonany, wielki sukces zostanie w pełni osiągnięty i dzieło podboju całego wszechświata dojdzie do ostatecznego końca. Tak naprawdę, kiedy dzieło pośród was powiedzie się, będzie to odpowiednikiem powodzenia w całym wszechświecie. Dlatego właśnie chcę, abyście wy posłużyli jako model i próbka. Buntowniczość, sprzeciw, nieczystość i niesprawiedliwość – wszystkie z nich można znaleźć w tych ludziach i w nich reprezentowana jest cała buntowniczość ludzkości. Są naprawdę szczególnym przypadkiem. Dlatego uważani są za uosobienie podboju i po ich podbiciu naturalnie staną się próbką oraz modelem dla innych. Nic nie było bardziej symboliczne niż pierwszy etap, który miał miejsce w Izraelu: Izraelici byli najświętszymi i najmniej zepsutymi ze wszystkich ludów, dlatego świt nowej epoki na tej ziemi miał tak ogromne znaczenie. Można powiedzieć, że przodkowie ludzkości przybyli z Izraela i że Izrael był kolebką Bożego dzieła. Na początku ci ludzie byli najświętsi i wszyscy oni wielbili Jahwe, a Boże dzieło w nich zdołało przynieść najwspanialsze rezultaty. Cała Biblia jest zapisem dzieła dwóch wieków: jedna jej część to dzieło Wieku Prawa, a druga to dzieło Wieku Łaski. Stary Testament jest zapisem słów Jahwe do Izraelitów i Jego dzieła w Izraelu; Nowy Testament jest zapisem dzieła Jezusa w Judei. Ale dlaczego Biblia nie zawiera żadnych chińskich imion ani nazw? Ponieważ dwie pierwsze części Bożego dzieła dokonały się w Izraelu, bo lud Izraela był wybrany – to znaczy on pierwszy przyjął dzieło Jahwe. Ludzie ci byli najmniej zepsuci z całej ludzkości i na początku byli jednomyślni w tym, by zwrócić się do Boga, a także czcić Go. Byli posłuszni słowom Jahwe i zawsze służyli w świątyni, nosili szaty kapłańskie lub korony. Byli pierwszym ludem, który czcił Boga i najwcześniejszym obiektem Jego dzieła. Ten lud był próbką i modelem dla całej ludzkości. Byli próbkami i modelami świętości oraz sprawiedliwości. Ludzie tacy jak Hiob, Abraham, Lot czy Piotr i Tymoteusz – oni wszyscy byli Izraelitami, najświętszymi próbami i modelami. Wśród całej ludzkości Izrael był pierwszym krajem, który czcił Boga i więcej prawych ludzi pochodziło stamtąd niż z innych miejsc. Bóg działał w nich, aby lepiej zarządzać ludzkością na całym świecie w przyszłości. Ich osiągnięcia i sprawiedliwość w czczeniu Jahwe zostały zapisane, aby mogły służyć jako próbki i modele ludziom poza Izraelem podczas Wieku Łaski; a ich czyny wspierały wiele tysięcy lat pracy, aż do dnia dzisiejszego.

Po stworzeniu świata pierwszy etap dzieła Bożego dokonał się w Izraelu i tym samym Izrael stał się kolebką dzieła Bożego na ziemi oraz bazą dzieła Bożego na ziemi. Dzieło Jezusa objęło swoim zasięgiem całą Judeę. Gdy dokonywał On swoich dzieł, bardzo niewielu ludzi poza Judeą wiedziało o nich, gdyż żadne Jego dzieła nie wykraczały poza Judeę. Dzisiaj dzieło Boże dotarło do Chin i realizowane jest wyłącznie w ich granicach. W tej fazie żadne dzieła nie są zapoczątkowane poza Chinami; rozpowszechnienie poza Chiny nastąpi później. Ten etap dzieła jest następstwem etapu dzieł Jezusa. Jezus wykonał dzieło odkupienia, a ten etap jest dziełem, które następuje po nim; odkupienie zakończyło się i na tym etapie nie ma potrzeby poczęcia z Ducha Świętego, ponieważ ten etap dzieła nie przypomina ostatniego etapu, a ponadto Chiny nie przypominają Izraela. Etap dzieła dokonanego przez Jezusa był dziełem odkupienia. Człowiek ujrzał Jezusa, a niedługo później Jego dzieła zaczęły rozpowszechniać się wśród pogan. Dzisiaj wielu ludzi wierzy w Boga w Ameryce, w Wielkiej Brytanii, w Rosji, więc dlaczego jest ich mniej w Chinach? Ponieważ Chiny są najbardziej zamkniętym narodem. Jako takie były ostatnim krajem, który przyjął drogę Bożą i do dziś upłynęło od tej chwili zaledwie niecałe sto lat – nastąpiło to dużo później niż w Ameryce czy Wielkiej Brytanii. Ostatni etap Bożego dzieła odbywa się na ziemi chińskiej, aby doprowadzić Jego dzieło do końca i aby całe Jego dzieło mogło się dokonać. Lud Izraela zawsze nazywał Jahwe swoim Panem. W tym czasie Izraelici uważali Go za głowę swojej rodziny i cały Izrael stał się wielką rodziną, w której wszyscy czcili swego Pana, Jahwe. Duch Jahwe często im się objawiał, przemawiał do nich swoim głosem i użył słupa dymu oraz dźwięku, aby poprowadzić ich przez życie. W tym czasie Duch dawał Izraelowi wskazówki bezpośrednio, wydobywał z siebie głos i przemawiał do ludu, a oni widzieli chmury oraz słyszeli huk pioruna – i w ten sposób Bóg kierował ich życiem przez kilka tysięcy lat. Tak więc tylko lud Izraela zawsze czcił Jahwe. Wierzył, że Jahwe jest ich Bogiem i że nie jest Bogiem pogan. Nie jest to zaskakujące: Jahwe pracował w końcu wśród nich przez prawie 4000 lat. Na ziemi chińskiej, po wielu tysiącach lat snu, dopiero teraz degeneraci zaczęli poznawać niebo i ziemię oraz wszystkie rzeczy, które nie utworzyły się naturalnie, lecz zostały uformowane przez Stwórcę. Ponieważ ta ewangelia dotarła z zagranicy, te feudalne, przeciwstawiające się wszelkim zmianom umysły wierzą, że wszyscy, którzy przyjmują tę ewangelię, popełniają potworne przestępstwo, że są kundlami zdradzającymi Buddę – ich przodka. Co więcej, wiele z tych feudalnych umysłów pyta, w jaki sposób Chińczycy mogą uwierzyć w Boga cudzoziemców? Czy nie zdradzają tym swoich przodków? Czy nie dopuszczają się zła? Dziś ludzie dawno zapomnieli, że Jahwe jest ich[a] Bogiem. Już dawno temu umieścili Stwórcę gdzieś z tyłu głowy i – zamiast w Niego – wierzą w ewolucję, czyli że człowiek ewaluował od małp i że świat przyrody powstał jako rzecz oczywista. Wierzą, że wszystkie dobre pokarmy, które spożywa ludzkość, zapewnia przyroda, jest porządek w życiu i śmierci człowieka, a także że nie istnieje żaden Bóg, który rządzi tym wszystkim. Ponadto jest wielu ateistów, którzy mówią, że wiara w panowanie Boga nad wszystkim to przesąd, który nie jest naukowy. Ale czy nauka może zastąpić dzieło Boże? Czy nauka może rządzić ludzkością? Głoszenie ewangelii w kraju rządzonym przez ateizm nie jest łatwym zadaniem i stoi przed wielkimi przeszkodami. Czy dzisiaj nie ma wielu ludzi, którzy sprzeciwiają się Bogu w ten sposób?

Wielu ludzi twierdziło, że dzieło Jezusa było przeciwne dziełu Jahwe i kiedy znaleźli rozbieżności pomiędzy nimi, przybili Jezusa do krzyża. Ale dlaczego były rozbieżności pomiędzy Ich dziełami? Zdarzyło się tak częściowo dlatego, że Jezus dokonał nowego dzieła, lecz również dlatego, że zanim Jezus rozpoczął swoje dzieło, nikt nie spisał Jego genealogii. Gdyby ktoś tego dokonał, nie byłoby powodów do zmartwień i kto mimo to przybiłby Jezusa do krzyża? Gdyby Mateusz spisał genealogię Jezusa kilkadziesiąt lat wcześniej, Jezus nie doświadczyłby tak wielkich prześladowań. Czy tak nie jest? Gdyby tylko ludzie przeczytali genealogię Jezusa – że był On synem Abrahama, z korzenia Dawida – zaprzestaliby prześladowania Go. Czyż to nie szkoda, że Jego genealogia została spisana zbyt późno? I jaka szkoda, że Biblia rejestruje tylko dwa etapy Bożego dzieła: jeden etap, który był dziełem Wieku Prawa i jeden, który był dziełem Wieku Łaski; jeden etap, który był dziełem Jahwe i jeden, który był dziełem Jezusa. O ileż lepiej byłoby, gdyby jakiś wielki prorok przepowiedział dzieło dnia dzisiejszego. Biblia zawierałaby jeszcze jeden rozdział zatytułowany „Dzieła dni ostatecznych” – czy tak nie byłoby dużo lepiej? Dlaczego człowiek doświadcza dzisiaj tak wielu trudności? Żyjecie w tak trudnych czasach! Jeżeli ktoś zasługuje na nienawiść, to jest to Izajasz i Daniel za to, że nie przepowiedzieli dzieł dni ostatecznych i jeżeli kogokolwiek można winić, to apostołów Nowego Testamentu, którzy nie podali wcześniej genealogii drugiego wcielenia Boga. Cóż to za wielka szkoda! Musicie wszędzie szukać dowodów, a nawet kiedy znajdziecie jakieś fragmenty niewielkich słów, wciąż nie możecie poznać, czy stanowią one dowód. Jaki wstyd! Dlaczego Bóg jest tak tajemniczy w swoich dziełach? Dzisiaj wielu ludzi nie znalazło jeszcze rozstrzygających dowodów, ale również nie są w stanie temu zaprzeczyć. Co więc powinni zrobić? Nie mogą zdecydowanie iść za Bogiem, ale nie mogą też posuwać się do przodu, mając takie wątpliwości. I w związku z tym wielu „mądrych i utalentowanych uczonych” przyjmuje stosunek „spróbujemy i zobaczymy”, kiedy idą za Bogiem. Jest z tym za dużo kłopotu! Czy nie byłoby łatwiej, gdyby Mateusz, Marek, Łukasz i Jan byli w stanie przewidzieć przyszłość? Byłoby lepiej, gdyby Jan ujrzał wewnętrzną prawdę życia w królestwie – jaka szkoda, że ujrzał jedynie wizje, a nie rzeczywiste, materialne dzieło na ziemi. Jaka szkoda! Co jest nie w porządku z Bogiem? Dlaczego, po tym gdy dzieła poszły Mu tak dobrze w Izraelu, dotarł teraz do Chin oraz dlaczego musiał On stać się ciałem i osobiście pracować, i żyć pomiędzy ludźmi? Bóg jest zbyt niepojęty dla człowieka! Nie tylko nie powiedział o tym ludziom z wyprzedzeniem, ale nagle sprowadził swoje karcenie i sąd. To naprawdę nie ma sensu! Kiedy Bóg po raz pierwszy stał się ciałem, cierpiał tak wiele trudności dlatego, że nie objawił ludziom z wyprzedzeniem całej wewnętrznej prawdy. On z pewnością nie mógł o tym zapomnieć?! Więc dlaczego nie mówi o tym ludziom tym razem? Dzisiaj jak bardzo niefortunny jest fakt, że mamy tylko sześćdziesiąt sześć ksiąg Biblii. Potrzebujemy jeszcze jednej, przepowiadającej dzieła dni ostatecznych! Prawda? Nawet Jahwe, Izajasz i Dawid nie wspomnieli o dziełach dnia dzisiejszego. Dzieliło ich więcej lat od dzisiejszych czasów, dzieliło ich ponad 4000 lat. Również Jezus nie w pełni przepowiedział dzieła dnia dzisiejszego, mówił o nich tylko trochę, a ludzie wciąż znajdują niedostateczne dowody. Jeśli porównasz dzieło dzisiejsze z wcześniejszym, co wynika z ich zestawienia? Etap dzieła Jahwe był skierowany na Izrael, więc kiedy porównasz z nim dzieło dzisiejsze, wystąpi jeszcze większy dysonans; tych dwóch rzeczy po prostu nie można porównać. Nie pochodzisz ani z Izraela, ani nie jesteś Żydem; twój kaliber i wszystko to, co sobą reprezentujesz, jest niedostateczne – jak możesz porównać siebie z nimi? Czy jest to możliwe? Wiedz, że dziś mamy Wiek Królestwa i jest on inny od Wieku Prawa oraz Wieku Łaski. Tak czy inaczej, nie staraj się zastosować do tego jakiegoś wzoru; Boga nie znajdziesz w żadnych takich wzorach.

Jak Jezus żył przez 29 lat po urodzeniu? W Biblii nie mamy nic na temat Jego dzieciństwa i młodości; czy wiecie, jakie one były? Czy możliwe, że nie miał On dzieciństwa ani młodości, że kiedy urodził się, miał od razu 30 lat? Wiecie zbyt mało, więc nie bądźcie tak nierozważni w głoszeniu swoich poglądów. Nie przyniesie wam to niczego dobrego! Biblia rejestruje jedynie fakt, że przed trzydziestymi urodzinami Jezusa był On ochrzczony i że Duch Święty powiódł Go na pustynię, aby Go poddać kuszeniu przez diabła. A Cztery Ewangelie rejestrują trzy i pół roku Jego dzieła. Nie ma zapisów Jego dzieciństwa i młodości, ale nie dowodzi to faktu, że nie miał On dzieciństwa i młodości; rzecz w tym, że na początku nie dokonywał On żadnych dzieł, że był zwyczajną osobą. Jako zwyczajna osoba, czy mógł przeżyć 33 lata bez młodości? Czy mógł nie mieć dzieciństwa? Czy mógł nagle osiągnąć wiek 33,5 roku bez przejścia przez 11, 12, 17 czy 18 lat? Wszystko, co człowiek myśli o Nim, jest nadprzyrodzone. Człowiek nie posiada prawdy! Nie ma wątpliwości, że Bóg wcielony posiada zwyczajne, zwykłe człowieczeństwo, ale kiedy dokonuje swoich dzieł, czyni to bezpośrednio ze swoim niepełnym człowieczeństwem i swoją pełną boskością. Z tego właśnie powodu ludzie mają wątpliwości na temat dzieł dnia dzisiejszego, a nawet na temat dzieł Jezusa. Chociaż dzieła Boga różnią się w dwóch czasach, gdy stał się On ciałem, Jego istota nie zmienia się. Oczywiście kiedy czytasz zapisy Czterech Ewangelii, różnice są wielkie. Jak mógłbyś wrócić do życia Jezusa w czasie Jego dzieciństwa i młodości? Jak mógłbyś zrozumieć zwykłe człowieczeństwo Jezusa? Może dobrze rozumiesz człowieczeństwo Boga dzisiaj, ale nie pojmujesz człowieczeństwa Jezusa, a jeszcze mniej je rozumiesz. Jeżeli nie zapisałby tego Mateusz, nie miałbyś żadnych przebłysków na temat człowieczeństwa Jezusa. Być może, kiedy opowiem ci historię Jezusa z Jego życia i powiem ci o wewnętrznych prawdach dzieciństwa oraz młodości Jezusa, potrząśniesz głową: „Nie! Nie mógł taki być. Nie może mieć żadnych słabości, a tym bardziej nie może posiadać żadnego człowieczeństwa!”. Będziesz nawet krzyczeć i wyć. Właśnie dlatego, że nie rozumiecie Jezusa, macie koncepcje na temat Mnie. W waszym przekonaniu Jezus jest zbyt boski, aby było w Nim cokolwiek cielesnego. Ale fakty pozostają faktami. Nikt nie chce przemawiać przeciwko prawdzie lub faktom, albowiem kiedy Ja przemawiam, to odnoszę się do prawdy; nie są to spekulacje, nie jest to również proroctwo. Wiedzcie, że Bóg może wznieść się na wielkie wyżyny i co więcej, że może On kryć się w wielkich głębinach. Nie można Go sobie wyobrazić swoim umysłem, jest On Bogiem wszystkich stworzeń, nie zaś osobistym Bogiem wymyślonym przez jedną konkretną osobę.

Przypis:

a. W oryginale: “wasz” (l. mn.)

Wstecz:Wizja dzieła Bożego (1)

Dalej:Wizja dzieła Bożego (3)

Powiązane treści