Ucieknij spod wpływu ciemności, a zostaniesz pozyskany przez Boga

Co to jest wpływ ciemności? „Wpływ ciemności” jest wpływem szatana, który oszukuje, deprawuje, zniewala i kontroluje ludzi; wpływ szatana jest wpływem, który ma aurę śmierci. Wszyscy, którzy żyją w domenie szatana, są skazani na zgubę.

Jak możesz uciec spod wpływu ciemności po uzyskaniu wiary w Boga? Po szczerej modlitwie do Boga całkowicie zwracasz swoje serce w Jego kierunku. W tym momencie twoje serce zostaje poruszone przez Ducha Bożego, pragniesz oddać się zupełnie i wówczas umknąłeś wpływowi ciemności. Jeśli wszystko, co człowiek robi, podoba się Bogu i dopasowuje do Jego wymagań, wtedy jest kimś, kto żyje wewnątrz słów Boga oraz kimś, kto żyje pod opieką i ochroną Boga. Ci, którzy nie są w stanie praktykować słów Boga, zawsze oszukując Go, działając w stosunku do Niego w sposób powierzchowny i nie wierząc w Jego istnienie, żyją pod wpływem ciemności. Ludzie, którzy nie otrzymali Bożego zbawienia, żyją w domenie szatana, czyli pod wpływem ciemności. Ci, którzy nie wierzą w Boga, żyją w domenie szatana. Nawet ci, którzy wierzą w istnienie Boga, niekoniecznie żyją w świetle Boga – ponieważ ci, którzy w Niego wierzą, niekoniecznie żyją wewnątrz słów Boga i niekoniecznie są ludźmi zdolnymi do posłuszeństwa Bogu. Człowiek jedynie wierzy w Boga i z racji poniesienia klęski w poznaniu Boga wciąż żyje zgodnie ze starymi regułami, w martwych słowach. Żyje życiem, które jest ciemne i niepewne, nie oczyszczone w pełni przez Boga lub niezupełnie zdobyte przez Boga. Dlatego też, choć nie trzeba dodawać, że ci, którzy nie wierzą w Boga, żyją pod wpływem ciemności, nawet ci, którzy wierzą w Boga, mogą nadal żyć pod jej wpływem, jako że Duch Święty nie wykonał nad nimi pracy. Ci, którzy nie otrzymali łaski Bożej lub Bożego miłosierdzia i ci, którzy nie mogą zobaczyć dzieła Ducha Świętego, żyją pod wpływem ciemności; ci, którzy jedynie cieszą się łaską Bożą, ale Go nie znają, również żyją głównie pod wpływem ciemności. Jeżeli człowiek wierzy w Boga, lecz większość swojego życia spędza, żyjąc pod wpływem ciemności, wówczas istnienie tego człowieka straciło swoje znaczenie – i to, nie wspominając o tych, którzy w istnienie Boga nie wierzą.

Wszyscy ci, którzy nie mogą zaakceptować dzieła Boga, lub którzy akceptują dzieło Boga, ale nie są w stanie spełniać Jego wymagań, żyją pod wpływem ciemności; jedynie ci, którzy dążą do prawdy i są w stanie sprostać wymaganiom Boga, otrzymają od Niego błogosławieństwo i tylko oni umkną wpływowi ciemności. Ludzie, którzy nie zostali uwolnieni, którzy są zawsze kontrolowani przez różne rzeczy i są niezdolni do tego, by oddać serca Bogu, są ludźmi, którzy są zniewoleni przez szatana i żyją w aurze śmierci. Ci nielojalni wobec własnych obowiązków, nielojalni wobec Bożego posłannictwa i ci, którzy nie wykonują swoich funkcji w kościele, żyją pod wpływem ciemności. Ci, którzy umyślne zakłócają spokój życia kościoła, którzy celowo niszczą relacje pomiędzy braćmi i siostrami lub tworzą własne gangi, żyją jeszcze głębiej pod wpływem ciemności; żyją w niewoli szatana. Ci, którzy mają niewłaściwe relacje z Bogiem, którzy zawsze mają ekstrawaganckie pragnienia, którzy zawsze pragną zyskać przewagę i ci, którzy nigdy nie dążą do przekształcenia swojego usposobienia, są ludźmi, którzy żyją pod wpływem ciemności. Ci, którzy są zawsze niestaranni, niepoważni w praktykowaniu prawdy i ci, którzy nie dążą do spełnienia pragnień Boga, a jedynie zaspokajają potrzeby własnego ciała, to również ludzie, którzy żyją pod wpływem ciemności, spowici całunem śmierci. Ci, którzy dopuszczają się nieuczciwości i oszustwa przy wykonywaniu pracy dla Boga, którzy mają powierzchowny stosunek do Boga, oszukują Boga i ci, którzy zawsze myślą o sobie, są ludźmi, którzy żyją pod wpływem ciemności. Wszyscy ci, którzy nie potrafią szczerze kochać Boga, którzy nie dążą do prawdy i ci, którzy nie skupiają się na przekształceniu swojego usposobienia, żyją pod wpływem ciemności.

Jeżeli chcesz być chwalony przez Boga, musisz najpierw uciec spod wpływu ciemności szatana, otworzyć swoje serce na Boga i całkowicie zwrócić się ku Bogu. Czy Bóg pochwala to, co obecnie robisz? Czy zwróciłeś swoje serce ku Bogu? Czy to, co robiłeś było tym, czego Bóg od ciebie wymagał? Czy twoje czyny są zgodne z prawdą? Musisz przez cały czas analizować siebie, skupić się na jedzeniu i piciu słów Boga, wyłożyć przed Nim swoje serce, szczerze Go kochać i z oddaniem Mu się poświęcić. Tacy ludzie z pewnością otrzymają pochwałę od Boga.

Wszyscy ci, którzy wierzą w Boga, a jednak nie dążą do prawdy, nie są w stanie uciec spod wpływu szatana. Wszyscy ci, którzy nie żyją uczciwie, którzy inaczej zachowują się, stojąc z ludźmi twarzą w twarz, niż za ich plecami, którzy dają pozory pokory, cierpliwości i miłości, podczas gdy w istocie są zdradliwi, podstępni i nielojalni względem Boga – oni są typowymi przedstawicielami ludzi żyjących pod wpływem ciemności. Oni są z rodu wężowego. Ci, którzy wierzą w Boga wyłącznie dla własnych korzyści, którzy bazują na własnej sprawiedliwości i są wyniośli, którzy się popisują i chronią własny status, są tymi, którzy kochają szatana i przeciwstawiają się prawdzie. Stawiają opór Bogu i należą całkowicie do szatana. Ci, którzy nie przywiązują uwagi do brzemienia Boga, którzy nie służą Bogu z całkowitym zaangażowaniem, którzy zawsze przejmują się własnym dobrem i dobrem swojej rodziny, którzy nie są w stanie pozostawić wszystkiego za sobą, by poświęcić się dla Boga i nigdy nie żyją zgodnie z Jego słowami, żyją poza słowami Boga. Tacy ludzie nie mogą otrzymać pochwały od Boga.

Kiedy Bóg stworzył ludzi, chciał, by cieszyli się Jego bogactwem i szczerze Go miłowali; w ten sposób ludzie żyliby w Jego świetle. Dziś wszyscy ci, którzy są niezdolni, by kochać Boga, nie przywiązują wagi do Jego brzemienia, nie są w stanie w pełni oddać serc Bogu, nie potrafią przyjąć serca Boga jako swojego własnego, nie są w stanie dźwigać ciężaru Boga niczym swojego własnego – światło Boga nie pada na owych ludzi, dlatego wszyscy oni żyją pod wpływem ciemności. Kroczą ścieżką, która stoi w diametralnej sprzeczności wobec Boga, we wszystkim, co robią, nie ma cienia prawdy. Nurzają się oni w bagnie z szatanem i są tymi, którzy żyją pod wpływem ciemności. Jeżeli zawsze jesteś w stanie jeść i pić słowa Boga oraz potrafisz uważnie wypełniać Jego wolę i praktykować Jego słowa, to należysz do Boga i jesteś kimś, kto żyje wewnątrz słów Boga. Czy jesteś skłonny uciec z domeny szatana i żyć w świetle Boga? Jeżeli żyjesz wewnątrz słów Boga, wówczas Duch Święty będzie miał możliwość wykonać swoją pracę; jeżeli żyjesz pod wpływem szatana, wówczas Duch Święty nie będzie mieć żadnej możliwości, by wykonać jakąkolwiek pracę. Praca, jaką Duch Święty wykonuje na ludziach, światło, którymi ludzi oświetla i zaufanie, jakie daje ludziom, trwa jedynie przez chwilę; jeżeli nie są ostrożni i uważni, praca wykonana przez Ducha Świętego ich ominie. Jeżeli ludzie żyją wewnątrz słów Boga, wówczas Duch Święty będzie z nimi i będzie nad nimi pracował; jeżeli ludzie nie żyją wewnątrz słów Boga, wówczas żyją w niewoli szatana. Ludzie o skażonym usposobieniu nie doświadczą obecności ani dzieła Ducha Świętego. Jeżeli żyjesz w sferze słów Boga, jeżeli żyjesz, wykazując postawę wymaganą przez Boga, to należysz do Niego i Jego praca zostanie na tobie wykonana; jeżeli nie żyjesz w sferze wymagań Boga, a zamiast tego żyjesz w domenie szatana, to z pewnością żyjesz pod wpływem skażenia szatana. Jedynie żyjąc w słowach Boga i oddając Mu swoje serce, możesz spełniać Jego wymagania; musisz czynić tak, jak Bóg mówi, musisz uczynić ze słów Boga fundament pod swoje istnienie i rzeczywistość swojego życia – tylko wówczas będziesz należeć do Boga. Jeżeli szczerze praktykujesz zgodnie z wolą Boga, będzie On nad tobą pracował i wówczas będziesz żyć w Bożym błogosławieństwie, w świetle oblicza Boga, a wtedy zrozumiesz pracę, jaką wykonuje Duch Święty i poczujesz radość z Bożej obecności.

Aby uciec spod wpływu ciemności, musisz najpierw być lojalny wobec Boga i mieć chęć dążenia do prawdy – dopiero wtedy będziesz miał prawidłowy stan. Życie z prawidłową postawą jest warunkiem koniecznym do ucieczki spod wpływu ciemności. Nieposiadanie prawidłowej postawy oznacza, że nie jesteś lojalny wobec Boga, oraz, że nie jesteś chętny do poszukiwania prawdy. W takim przypadku ucieczka spod wpływu ciemności nie jest możliwa. Ucieczka człowieka spod wpływu ciemności opiera się na Moich słowach i jeśli człowiek nie potrafi praktykować zgodnie z Moimi słowami, nie ucieknie spod niewoli wpływu ciemności. Życie z prawidłową postawą to życie pod kierownictwem słów Boga, życie w stanie lojalności wobec Boga, życie w stanie poszukiwania prawdy, życie w rzeczywistości szczerego oddania się Bogu, życie w stanie szczerej miłości do Boga. Ci, którzy żyją z taką postawą i w takiej rzeczywistości, stopniowo będą się przekształcać w miarę coraz głębszego wchodzenia w prawdę i będą się przemieniać wraz z pogłębianiem się prac, aż w końcu z pewnością zostaną zdobyci przez Boga i nauczą się szczere Go kochać. Ci, którzy umknęli wpływowi ciemności, będą mogli zacząć stopniowo chwytać wolę Boga, stopniowo rozumieć wolę Boga i w końcu wejdą w intymne relacje z Bogiem. Nie tylko nie będą oni mieć swoich wyobrażeń na temat Boga i nie będą się przeciwko Niemu buntować, ale też nauczą się jeszcze bardziej niż wcześniej nienawidzić wyobrażeń i buntu, wzbudzając szczerą miłość do Boga w swoich sercach. Ci, którzy nie są w stanie umknąć wpływowi ciemności, zajmują się swoimi ciałami i są pełni buntu; ich serca wypełnione są ludzkimi wyobrażeniami i filozofiami życia, a także ich własnymi zamierzeniami i rozważaniami. Bóg wymaga wyjątkowej miłości człowieka, wymaga oddania się Jego słowom i oddania się w miłości do Niego. Żyć w słowach Boga, odkryć to, czego człowiek powinien szukać w Jego słowach, kochać Boga z powodu Jego słów, biec i działać z powodu słów Boga, żyć dla Bożych słów – właśnie to człowiek powinien osiągnąć. Wszystko musi być zbudowane na słowach Boga – tylko wówczas człowiek będzie w stanie sprostać wymaganiom Boga. Jeśli człowiek nie jest wyposażony w słowa Boga, jest niczym innym jak tylko robakiem opętanym przez szatana. Zważ we własnym sercu – ile słów Boga zakorzeniło się wewnątrz ciebie? W jakich aspektach żyjesz zgodnie ze słowami Boga? W jakich aspektach nie żyjesz zgodnie ze słowami Boga? Jeżeli nie ogarnęły cię w pełni, to w jakim stopniu to zrobiły? Czy w swoim życiu codziennym jesteś kontrolowany przez szatana, czy kierujesz się słowami Boga? Czy twoje modlitwy są inicjowane Jego słowami? Czy wyszedłeś poza negatywną postawę za pośrednictwem oświecenia przez Boże słowa? Każdy człowiek powinien przyjąć słowa Boga jako podstawę swojego istnienia. Jeżeli słowa Boga nie są obecne w twoim życiu, to żyjesz pod wpływem ciemności, buntujesz się przeciw Bogu, stawiasz Mu opór i hańbisz Jego imię – taka wiara człowieka w Boga wyłącznie szkodzi i przeszkadza. Jaką część swego życia żyłeś zgodnie z Jego słowami? Jaką część swego życia nie żyłeś zgodnie z Jego słowami? Ile z tego, czego słowa Boga od ciebie wymagały, wypełniłeś? Ile w sobie utraciłeś? Czy przeanalizowałeś dokładnie takie sprawy?

Aby uciec spod wpływu ciemności, jednym z aspektów jest to, iż wymaga to pracy Ducha Świętego, a drugim to, iż wymaga to oddanej współpracy ze strony człowieka. Dlaczego twierdzę, że człowiek nie jest na dobrej drodze? Po pierwsze, jeśli człowiek jest na dobrej drodze, będzie w stanie oddać Bogu swoje serce – co jest zadaniem, które wymaga długiego czasu, by w nie wejść, ponieważ ludzkość od zawsze żyła pod wpływem ciemności i była w niewoli szatana od tysięcy lat. Tak więc nie może być to osiągnięte w jeden lub dwa dni. Mówię o tym dzisiaj, aby ludzie mogli zrozumieć własną postawę – w odniesieniu do tego, co to jest wpływ ciemności i czym jest życie w świetle. Wkroczenie w to zadanie staje się możliwe, gdy człowiek potrafi rozróżnić te rzeczy. Dzieje się tak dlatego, że musisz wiedzieć, czym jest wpływ szatana, zanim będziesz mógł mu umknąć – tylko wówczas będziesz mógł wstąpić na ścieżkę prowadzącą do stopniowego pozbycia się tego wpływu. Natomiast to, co należy robić potem, zależy już od samych ludzi. Zawsze musisz wkroczyć na tę ścieżkę z pozytywnego aspektu i nigdy nie możesz pasywnie czekać. Tylko w taki sposób możesz zostać zdobyty przez Boga.

Wstecz: Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem a ludźmi użytymi przez Boga

Dalej: Wierząc, powinno się skupiać na rzeczywistości – uczestnictwo w obrzędach religijnych nie jest wiarą

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ścieżka… (4)

To, że ludzie są w stanie odkryć Boże piękno, szukać sposobu kochania Boga w tym wieku, i że chcą przyjąć naukę dzisiejszego królestwa –...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce