Kto jest jedynym prawdziwym Bogiem?

10 września 2021

Ostatnio większość ludzi wierzy, że Bóg istnieje. Wierzą w Boga, którego mają w sercu. Na przestrzeni wieków, w różnych miejscach, ludzie wierzyli w wielu różnych Bogów. Były ich setki, może tysiące. Czy może ich być aż tylu? Nie ma mowy. Więc ilu ich jest i który z nich jest prawdziwym Bogiem? Żadna sławna czy wielka osobistość nie odpowie, bo nikt nie może ujrzeć Boga ani wejść z nim w bezpośredni kontakt. Człowiek żyje krótko i to, czego doświadcza i czego jest świadkiem, jest ograniczone, więc kto może nieść wyraźne świadectwo o Bogu? Tacy, którzy mogą, trafiają się bardzo rzadko. Znamy Biblię jako klasyczne i autorytatywne dzieło, które świadczy o Bogu. Biblia zawiera świadectwo o tym, że Bóg stworzył wszystko. I odkąd stworzył ludzkość, cały czas kieruje ludzkim życiem na ziemi. To on wydał prawa i przykazania dla człowieka, i to też niesie świadectwo o Bogu w ciele, że Pan Jezus przyszedł odkupić ludzkość. W proroctwach Bóg powraca w dniach ostatecznych, by dokonać sądu, w pełni zbawić człowieka i zabrać go do pięknego miejsca przeznaczenia. Więc jest jasne, że Bóg, o którym świadczy Biblia, jest Stwórcą, jedynym prawdziwym Bogiem. Ma to solidne podstawy. Ktoś spyta: „Kim jest Bóg, o którym świadczy Biblia? Jakie jest Jego imię? Jak mamy Go nazywać?”. Najpierw zwany był Jahwe, potem, w ciele, zwany był Panem Jezusem, a później Księga Objawienia zapowiedziała Tego, który nadejdzie w dniach ostatecznych – Boga Wszechmogącego. Ten Bóg jest tym, który stworzył niebo, ziemię, wszystkie rzeczy i człowieka. On jest jedynym prawdziwym Bogiem, który zawsze prowadził i zbawiał ludzkość. On jest wieczny, jest władcą wszystkiego i wszystkim rządzi. Więc poza tym Stwórcą i jedynym prawdziwym Bogiem, każdy inny bóg jest fałszywy. Szatan jest fałszywym bogiem, upadłe anioły podają się za bogów, żeby zwieść ludzi, bez wyjątku. Na przykład Budda, Guanyin czy Nefrytowy Cesarz to fałszywi bogowie. Jest wielu innych fałszywych bogów, choćby tych, których ustanowili byli cesarze, nie wspominając o bogach innych religii. Ale czemu mówimy, że są oni fałszywymi bogami? Bo oni nie stworzyli wszystkiego w niebie i na ziemi, nie stworzyli człowieka. To jest niezbity dowód. Wszyscy ci, którzy nie są w stanie stworzyć wszystkiego i panować nad wszystkim, są fałszywymi bogami. Myślisz, że fałszywy bóg śmiałby twierdzić, że to on stworzył wszystkie rzeczy? Nie. A jeśli chodzi o ludzi? Nie śmiałby. Czy śmiałby twierdzić, że ocali człowieka przed szatanem? Na pewno nie. Kiedy nadejdą kataklizmy, a ty zwrócisz się do fałszywego boga, to czy on się zjawi? Nie będzie w stanie – schowa się, tak? Widzimy więc, że fałszywi bogowie nie mogą ocalić ludzkości i wiara w nich jest daremna. Wiara w nich to niszczenie samego siebie i może się skończyć tylko destrukcją. Dlatego takie ważne jest wskazanie, który bóg jest prawdziwym Bogiem, Panem, który stworzył świat.

Zajrzyjmy do Księgi Rodzaju, rozdział pierwszy, werset pierwszy: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. To jest pierwszy werset Biblii. Jest niewiarygodnie autorytatywny i wymowny. Dzieli się z człowiekiem tajemnicą stworzenia przez Boga nieba, ziemi i wszystkich rzeczy. W Księdze Rodzaju jest też zapis o tym, że Bóg stworzył swoimi słowami światło i powietrze, a także zwierzęta i rośliny; a człowieka stworzył własnymi rękami. Bóg stworzył wszystkie rzeczy i On utrzymuje i karmi wszystkie rzeczy. On daje nam wszystko, co niezbędne do przeżycia. Człowiek i wszystkie inne żywe istoty żyją dzięki prawom ustanowionym przez Boga. Taką moc i taki autorytet ma tylko Stwórca i żaden człowiek, anioł czy zły duch szatana nigdy ich nie posiądą. Możemy z pewnością powiedzieć, że ten Jedyny, który może stworzyć wszystkie rzeczy i człowieka, to Stwórca, jedyny prawdziwy Bóg.

Bóg stworzył wszystkie rzeczy i stworzył człowieka; On rządzi wszystkim. Prowadzi i zbawia całą ludzkość. Zobaczmy, co mówi Biblia. Na początku Bóg stworzył człowieka, ale potem Adam i Ewa zostali skuszeni przez szatana, człowiek żył w grzechu, na ziemi przybywało potomków Adama i Ewy, ale nie umieli oni żyć ani czcić prawdziwego Boga. W oparciu o swój plan zarządzania Bóg rozpoczął dzieło Wieku Prawa, ustanawiając prawa i przykazania, pokazując człowiekowi, czym jest grzech, co człowiek powinien robić, a czego nie powinien tak aby mógł żyć i czcić Boga Jahwe. Tak Bóg naprowadził człowieka na właściwą ścieżkę życia. Później, w Wieku Prawa, człowiek został tak bardzo skażony przez szatana, że nie był w stanie przestrzegać prawa i coraz więcej grzeszył. Nie wystarczyły nawet ofiary za grzechy. Gdyby to trwało, cała ludzkość zostałaby potępiona i zgodnie z prawem skazana na śmierć. Aby zbawić ludzkość, Bóg stał się ciałem jako Pan Jezus. Został ukrzyżowany dla dobra ludzkości, jako ofiara za nasze grzechy. Po tym już nikt nie musiał składać ofiary za swoje grzechy. Dopóki człowiek wierzył, spowiadał się i okazywał Panu skruchę, jego grzechy były wybaczane, mógł stanąć przed Bogiem i korzystać ze wszystkiego, czym On go obdarzył. Bez ofiary, którą poniósł Pan Jezus, ludzkość zostałaby potępiona i zgodnie z prawem skazana na śmierć, i dziś już by nas tu nie było. Tak więc wiemy, że Pan Jezus jest Odkupicielem ludzkości, zjawia się jako jedyny Bóg prawdziwy. Jego Duch to Duch Boga Jahwe. Pojawia się jako Bóg Jahwe w ciele. Ujmując to prościej, Bóg Jahwe pojawił się na świecie jako człowiek, aby odkupić ludzkość. On jest jedynym prawdziwym Bogiem.

W Wieku Łaski Pan Jezus dokonał dzieła odkupienia i każdy, kto wierzył w Pana, miał odpuszczone grzechy. Choć człowiek zyskał pokój i radość dzięki odpuszczeniu grzechów i całą łaskę, którą Bóg go obdarzył, nigdy nie przestał grzeszyć. Ludzie grzeszą, spowiadają się i znów grzeszą. Nie osiągają świętości i nie stają się godni wejścia do królestwa Bożego. Pan Jezus obiecał, że powróci w dniach ostatecznych, aby w pełni wybawić człowieka od grzechu, obmyć go i zabrać do swojego królestwa. Tak, jak obiecał, Bóg teraz osobiście przybył na ziemię w ciele. To Bóg Wszechmogący, wyrażający prawdy i dokonujący dzieła sądu dni ostatecznych. Bóg Wszechmogący wypowiedział miliony słów, wyjawiając tajemnice Bożego planu zarządzania, trwającego 6000 lat, i mówiąc człowiekowi o źródle jego grzechu i oporu wobec Boga, o tym, jak szatan zepsuł człowieka, jak Bóg działa krok po kroku, by człowieka zbawić, jak należy praktykować wiarę, by zostać oczyszczonym i wejść do Jego królestwa, o tym, jak stać się posłusznym i kochać Boga, a także o końcu i ostatecznym przeznaczeniu każdego rodzaju człowieka. Bóg Wszechmogący wypowiedział wiele różnych prawd – niczego nie brakuje. Widząc, jak wiele prawd wyraził Bóg Wszechmogący, możemy potwierdzić, że On jest Panem Jezusem, który powrócił, ponieważ Pan przepowiedział: „Gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę(J 16:13). Czy to, że Bóg Wszechmogący wyjawił tak wielu prawd nie spełnia przepowiedni Pana Jezusa? Czy to nie dowodzi, że On jest Duchem Pana Jezusa, który powrócił, by działać w ciele? Jeśli tak, to Bóg Wszechmogący ma tego samego Ducha co Pan Jezus i jest Zbawicielem, który przyszedł na ziemię, aby w pełni zbawić ludzkość. Tylko Sam Bóg może wyrażać prawdę. Poza Bogiem żaden człowiek by tego nie potrafił. W ciągu całej historii ludzkości żaden człowiek nie był w stanie wyrażać prawd. To, co mówiły wszystkie te sławne i wielkie osobistości czy diabły i złe duchy podające się za bogów, to wprowadzające w błąd kłamstwa. Nie ma w nich słowa prawdy. Tylko Sam Bóg może wyrażać prawdę i zbawić ludzkość. Nie ma wątpliwości.

Bóg stworzył niebo, ziemię, wszystkie rzeczy i człowieka. Cały ten czas przemawiał i dokonywał dzieła, by prowadzić i zbawić ludzkość. Możemy powiedzieć z przekonaniem, że tylko Stwórca, który potrafił stworzyć niebo, ziemię oraz wszystkie rzeczy i który włada losem ludzkości, jest jedynym prawdziwym Bogiem. Bóg stworzył człowieka i tylko Bóg troszczy się o jego los i rozwój. Od ukończenia dzieła stworzenia świata Bóg skupiony jest na rodzaju ludzkim, prowadzi nas i zaopatruje we wszystko, co niezbędne, zaopatruje nas w wielkiej obfitości. Nie odszedł od nas ani nie zignorował nas po stworzeniu. Gdy ludzkość zasiedliła ziemię, Bóg rozpoczął swoje dzieło Wieku Prawa i wydał przykazania, które miały kierować życiem człowieka na ziemi. Kiedy człowiek został zbyt głęboko zepsuty przez szatana, by przestrzegać prawa, wszystkim ludziom groziło potępienie na mocy praw i znaleźli się w miejscu, z którego nie było powrotu, dlatego Bóg stał się ciałem jako Pan Jezus i osobiście dokonał dzieła zbawienia, by wybaczyć ludziom ich grzechy, dzięki czemu mogli cieszyć się łaską i błogosławieństwami zesłanymi przez Boga. Kiedy ten wiek się skończył, Bóg wcielił się raz jeszcze, tym razem jako Bóg Wszechmogący, by dokonać dzieła sądu w dniach ostatecznych, w pełni wybawić ludzi od grzechu i od mocy szatana i by poprowadzić ludzkość do pięknego przeznaczenia. Chociaż każdy wiek Bożego dzieła nosi inną nazwę i w każdym dokonywał On innego dzieła, wszystkiego tego dokonał jeden Bóg. Ma On tylko jednego Ducha i jest jedynym prawdziwym Bogiem. To bezsporne. Tak, jak mówi Bóg Wszechmogący: „Dzieło całego Bożego planu zarządzania jest osobiście wykonywane przez samego Boga. Pierwszy etap – stworzenie świata – został wykonany osobiście przez Boga, a gdyby tak nie było, nikt inny nie byłby w stanie stworzyć rodzaju ludzkiego. Drugi etap, etap odkupienia całej ludzkości, także został osobiście wykonany przez samego Boga; trzeci etap rozumie się sam przez się: istnieje jeszcze większa potrzeba, aby koniec całego dzieła Bożego został dokonany przez samego Boga. Dzieło odkupienia, podbicia, pozyskania i udoskonalenia całej ludzkości jest dokonywane osobiście przez samego Boga. Gdyby On osobiście nie wykonywał tego dzieła, to Jego tożsamość nie mogłaby być reprezentowana przez człowieka ani Jego dzieło – wykonane przez człowieka. Aby pokonać szatana, aby pozyskać ludzkość i aby dać jej normalne życie na ziemi, osobiście prowadzi On człowieka i osobiście pracuje wśród ludzi; ze względu na cały Jego plan zarządzania i całe Jego dzieło, musi On osobiście wykonywać to dzieło(Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego miejsca przeznaczenia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). „Trzy etapy dzieła przeprowadzone od początku po dzień dzisiejszy zostały dokonane przez samego Boga i zrealizowane przez jedynego Boga. Fakt istnienia trzech etapów dzieła jest faktem istnienia Bożego przywództwa ludzkości, faktem, któremu nikt nie może zaprzeczyć. Na końcu trzech etapów dzieła wszystko zostanie sklasyfikowane według rodzaju i powróci pod panowanie Boga, jako że w całym wszechświecie istnieje tylko ten jeden Bóg i nie ma żadnych innych religii. Ten, który niezdolny jest stworzyć świat, z pewnością nie będzie mógł doprowadzić go do końca, podczas gdy Ten, który stworzył świat, na pewno będzie potrafił to uczynić. Toteż jeśli ktoś nie potrafi doprowadzić wieku do końca i ledwie potrafi pomóc człowiekowi doskonalić swój umysł, z pewnością nie będzie Bogiem, ani Panem ludzkości. Nie będzie potrafił dokonać tak wielkiego dzieła. Istnieje tylko jeden, który może przeprowadzić takie dzieło, a wszyscy, którzy nie są zdolni, by tego dokonać, z pewnością są wrogami, a nie Bogiem. Wszystkie złe religie są niezgodne z Bogiem, a skoro są z Nim niezgodne, są Jego wrogami. Całe dzieło jest dokonane przez jednego prawdziwego Boga i całym wszechświatem włada jeden Bóg. Bez względu na to, czy Jego dzieło wykonywane jest w Izraelu, czy w Chinach, bez względu na to, czy jest prowadzone przez Ducha, czy przez ciało, wszystko dzieje się za sprawą samego Boga i nie może być dokonane przez nikogo innego. To właśnie dlatego, że On jest Bogiem całej ludzkości, działa swobodnie, nieograniczony przez żadne okoliczności – to jest największe ze wszystkich objawień(Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Ze słów Boga wynika, że jest tylko jeden Bóg, tylko jeden Stwórca, tylko Sam Bóg może stworzyć wszystkie rzeczy, rządzić losem całej ludzkości, kierować życiem człowieka na ziemi, zbawić go i poprowadzić do pięknego miejsca przeznaczenia. Jak Bóg mówi w Księdze Objawienia: „Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni(Obj 22:13). Fałszywi bogowie nie są w stanie stworzyć wszystkiego, a tym bardziej zbawić człowieka i zakończyć wieku. Fałszywy bóg nigdy nie dokona dzieła, jakiego dokonuje prawdziwy Bóg. Fałszywy bóg może tylko pokazywać znaki i cuda albo głosić herezje i oszustwa, żeby zwieść i zepsuć ludzi. Może świadczyć drobne przysługi, by pozyskać ludzi, żeby ludzie palili mu kadzidła i czcili go jak Boga. Ale fałszywi bogowie nie odpuszczają grzechów i nie wyrażają prawd, by obmyć ludzi z zepsucia. A zwłaszcza nie mogą ocalić ludzkości przed mocami szatana. Fałszywi bogowie śmią udawać prawdziwego Boga, co pokazuje, że są źli i bezwstydni do granic, i ostatecznie zostaną spętani i wrzuceni przez Boga do bezdennej otchłani – zostaną ukarani. Wszyscy, którzy wystąpią przeciw Bogu, w końcu zostaną przez Niego unicestwieni.

Tak więc, szukając Boga prawdziwego, musisz poszukiwać Tego, który stworzył wszystkie rzeczy, który rządzi wszystkimi rzeczami, który może wyrażać prawdę i dokonać dzieła zbawienia ludzkości. To jest klucz. Tylko wierząc w jedynego prawdziwego Boga i czcząc Go, akceptując prawdy, które On wyraża, i zyskując prawdę na życie, możesz zostać uwolniony od grzechu, dostąpić Bożego zbawienia i wejść do pięknego miejsca przeznaczenia. Jeśli nie wiesz, kto jest prawdziwym Bogiem, musisz szukać i dociekać. Nie możemy pomylić fałszywych bogów z Bogiem prawdziwym tylko dlatego, że pokazują jakieś cuda albo leczą jakieś choroby. To byłoby tabu, gdyż żaden z nich nie jest prawdziwym Bogiem. Czczenie fałszywego boga to bluźnierstwo, to opieranie się Bogu i jest równe zdradzie prawdziwego Boga. Boże usposobienie nie toleruje ludzkiego wykroczenia, więc każdy, kto wierzy w fałszywego boga, będzie potępiony i zniszczony przez Boga. Bóg Wszechmogący mówi: „Dopóki stary świat będzie istniał, zrzucę Mój gniew na jego narody, otwarcie ogłoszę Moje zarządzenia w całym wszechświecie i dosięgnę karceniem każdego, kto je złamie. Kiedy zwracam Moje oblicze do wszechświata, aby przemówić, cała ludzkość słyszy Mój głos, a następnie widzi wszystkie dzieła, które wykonałem w całym wszechświecie. Ci, którzy przeciwstawiają się Mojej woli, to znaczy, którzy sprzeciwiają Mi się uczynkami człowieka, będą podlegać Mojemu karceniu. Wezmę liczne gwiazdy na niebie i uczynię je na nowo, a dzięki Mnie słońce i księżyc zostaną odnowione – niebo przestanie być takie, jak było; niezliczone rzeczy na ziemi zostaną odnowione. Wszystko stanie się pełne dzięki Moim słowom. Wiele narodów we wszechświecie zostanie na nowo podzielonych i zastąpionych przez Moje królestwo, tak że narody na ziemi znikną na zawsze i wszystkie staną się królestwem, które oddaje Mi cześć; wszystkie narody ziemi zostaną zniszczone i przestaną istnieć. Spośród istot ludzkich we wszechświecie, wszystkie należące do diabła zostaną wytracone; a wszyscy, którzy czczą szatana, zostaną powaleni przez Mój płonący ogień – to znaczy, z wyjątkiem tych, którzy teraz są w strumieniu, wszyscy pozostali zostaną obróceni w popiół. Kiedy będę karcić wiele ludów, ludzie ze świata religii, w różnym zakresie, powrócą do Mojego królestwa, podbici przez Moje dzieła, bo ujrzą oni nadejście Świętego na białym obłoku. Wszyscy ludzie zostaną rozdzieleni według swojego rodzaju i otrzymają karcenie odpowiednie do tego, co uczynili. Wszyscy ci, którzy stanęli przeciwko Mnie, zginą; jeśli chodzi o tych, których czyny na ziemi Mnie nie dotyczą, będą oni, ze względu na uniewinnienie, nadal istnieć na ziemi pod rządami Moich synów i Mojego ludu. Objawię się niezliczonym ludom i wielu narodom, a Mój głos będzie rozbrzmiewać na ziemi, obwieszczając zakończenie Mego wielkiego dzieła, aby cała ludzkość zobaczyła to na własne oczy(Słowa Boże dla całego wszechświata, rozdz. 26, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Czym jest wcielenie?

Wszyscy wiemy, że dwa tysiące lat temu Bóg stał się ciałem w świecie ludzi jako Pan Jezus, żeby odkupić ludzkość i nauczać. „Pokutujcie,...

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze