Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

3. Powstanie i rozwój Kościoła Boga Wszechmogącego

W okresie Wieku Łaski Pan Jezus obiecał swoim naśladowcom, co następuje:„A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli” (Ewangelia Jana 14:3). „Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Ewangelia Mateusza 24:27). W dniach ostatecznych, zgodnie z Jego własną obietnicą i przepowiednią, Bóg ponownie stał się ciałem i zstąpił na Wschód świata – do Chin – aby na fundamencie dzieła odkupienia dokonanego przez Pana Jezusa przeprowadzić przy pomocy słowa dzieło osądzania, karcenia, podboju i zbawienia. W ramach tego dzieła, wypełniły się również proroctwa Biblii mówiące o tym, że „sąd rozpoczął się od domu Bożego” i „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”.

Dzieło Boże w dniach ostatecznych zakończyło Wiek Łaski i zapoczątkowało Wiek Królestwa. Po tym jak ewangelia królestwa Boga Wszechmogącego rozprzestrzeniła się szybko w Chinach kontynentalnych, powstał Kościół Boga Wszechmogącego. Jak dowodzą fakty, Kościół Boga Wszechmogącego jest wyłącznie efektem działania Boga w dniach ostatecznych i nie został założony przez żadnego człowieka. Stało się tak dlatego, że lub wybrany z Kościoła Boga Wszechmogącego modli się w imię Boga Wszechmogącego, jest posłuszny Jego dziełu i przyjmuje wszystkie prawdy wypowiadane przez Niego. Tak więc jest oczywiste, że ci wybrani ludzie wierzą w Chrystusa, który stał się ciałem w dniach ostatecznych – wierzą w praktycznego Boga, który jest Duchem urzeczywistnionym w ciele, zamiast wierzyć w człowieka. Na pozór Bóg Wszechmogący jest niczym więcej niż tylko zwykłym Synem Człowieczym, ale w istocie jest On ucieleśnieniem Ducha Bożego, jest prawdą, drogą i życiem. Jego dzieło i słowo są bezpośrednim wyrazem Ducha Bożego i ukazaniem się samego Boga. Dlatego też jest On praktycznym Bogiem, który stał się ciałem.

W 1991 r. Bóg Wszechmogący – Chrystus dni ostatecznych – zaczął oficjalnie wykonywać swoją służbę w Chinach. Wypowiedział wówczas miliony słów i rozpoczął dzieło osądzania wielkiego białego tronu w dniach ostatecznych. Zgodnie ze słowami Boga Wszechmogącego, „Dzieło sądu jest osobistą pracą Boga, więc powinno w naturalny sposób być wykonane przez Boga we własnej osobie. Nie może być wykonane przez człowieka działającego w Jego zastępstwie. Skoro sąd to podbój rasy ludzkiej poprzez prawdę, to sprawą, której nie można zakwestionować, jest to, że Bóg ciągle się pojawia jako wcielony obraz, aby wykonywać tę pracę wśród ludzi. To znaczy, że w dniach ostatecznych Chrystus użyje prawdy, by uczyć ludzi na całej ziemi i by dać im poznać wszelkie prawdy. To jest Boże dzieło sądu” (z artykułu „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” opublikowanego w książce „Słowo ukazuje się w ciele”). „Bóg wykonuje dzieło słowa w dniach ostatnich i takie słowa są słowami Ducha Świętego, bo Bóg jest Duchem Świętym, a może również stać się ciałem, dlatego słowa Ducha Świętego, które wypowiadał w przeszłości, są słowami Boga wcielonego obecnie (…). Aby Bóg mógł mówić o wykonywaniu dzieła, musi stać się ciałem, w przeciwnym razie Jego dzieło nie może osiągnąć celu” (z artykułu „Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych wyobrażeń, może otrzymywać objawienia Boże?” opublikowanego w książce „Słowo ukazuje się w ciele”). Z powodu ukazania się Chrystusa i Jego wypowiedzi podczas dni ostatecznych, jeszcze więcej ludzi spragnionych i poszukujących prawdy zostało podbitych i oczyszczonych przez słowo Boga Wszechmogącego; dostrzegli oni w Bożym sądzie i karceniu ukazanie się Boga i powrót Odkupiciela.

Kościół Boga Wszechmogącego powstał z powodu ukazania się i działania Boga Wszechmogącego – powtórnie przybyłego Pana Jezusa – Chrystusa dni ostatecznych; a także w ramach Jego sprawiedliwego sądu i karcenia. Kościół składa się z wszystkich tych, którzy prawdziwie przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego dni ostatecznych, i którzy są podbici i zbawieni przez słowo Boże. Kościół ten został w całości założony przez samego Boga Wszechmogącego i jest osobiście przez Niego kierowany i prowadzony, i nie został żadną miarą utworzony przez jakiegokolwiek człowieka. Jest to fakt uznany przez cały lud wybrany z Kościoła Boga Wszechmogącego.

Ktokolwiek jest używany przez Boga wcielonego, jest przez Boga predestynowany i jest przez Niego osobiście wyznaczony i poświadczony – podobnie jak to miało miejsce z dwunastoma uczniami, których osobiście wybrał i wyznaczył Jezus. Ci, których Bóg używa, współpracują jedynie z Jego dziełem i nie mogą wyręczać Boga w wykonywaniu Jego dzieła. Kościół nie został założony przez tych, których Bóg używa, ani też lud wybrany przez Boga nie wierzy im i ich nie naśladuje. Kościoły Wieku Łaski nie powstały z inicjatywy Pawła czy innych apostołów, tylko były wytworem dzieła Pana Jezusa i zostały założone przez samego Pana Jezusa. Podobnie, Kościół Boga Wszechmogącego dni ostatecznych nie został utworzony przez człowieka używanego przez Boga, tylko jest on wytworem dzieła Boga Wszechmogącego. Człowiek używany przez Boga jedynie podlewa, zaopatruje i prowadzi kościoły, wykonując obowiązki właściwe człowiekowi. Chociaż ludzie wybrani przez Boga są prowadzeni, podlewani i zaopatrywani przez człowieka używanego przez Boga, to jednak wierzą oni jedynie w Boga Wszechmogącego i tylko za nim podążają, przyjmują Jego słowa i Jego dzieło, i są im posłuszni. Jest to fakt, któremu nikt nie może zaprzeczyć. Ze względu na ukazanie się Boga wcielonego i Jego dzieło, wiele osób prawdziwie wierzących w Pana, wszelkich wyznań i każdej wiary, w końcu usłyszało głos Boga, dostrzegło, że Pan Jezus już przybył i wykonał dzieło osądzenia w dniach ostatecznych; wszyscy oni potwierdzili, że Bóg Wszechmogący jest powtórnie przybyłym Panem Jezusem i w rezultacie przyjęli oni Jego dzieło dni ostatecznych. Wszyscy, którzy zostali podbici przez słowo Boga Wszechmogącego, stają się poddanymi Jego imienia.

Dlatego cały lud wybrany z Kościoła Boga Wszechmogącego modli się do Boga Wszechmogącego i podąża za Nim, jest Mu posłuszny i oddaje Mu cześć. Doświadczywszy Bożego dzieła osądzania i karcenia, wybrany lud w Chinach nauczył się doceniać Jego sprawiedliwe usposobienie, ujrzał Jego majestat i gniew; owi wybrańcy zostali więc całkowicie podbici przez słowo Boże i padli na kolana przed Bogiem Wszechmogącym, chcą być Mu posłuszni, przyjmując sąd i karcenie za pośrednictwem słowa Bożego. W ten oto sposób zdobyli oni zbawienie Boże.

Właśnie dlatego, że słowa wypowiedziane przez Boga Wszechmogącego ujawniają tajemnice Bożego planu zarządzania, którego celem jest zbawienie ludzkości, wybrany przez Boga lud zrozumiał na podstawie ujawnianych słów Bożych, że Bóg ma nowe imię w każdym wieku i że Jego nowe imię symbolizuje fakt, że Bóg wykonuje nowe dzieło, a ponadto, że Bóg doprowadza do końca stary wiek i zapoczątkowuje nową epokę. Jakże wielkie i głębokie jest znaczenie imienia Boga! Zawiera ono w sobie znaczenie Bożego dzieła. Bóg używa imion, aby przeprowadzić zmianę wieku i przedstawiać swoje dzieło dokonane w danym wieku. W Wieku Prawa używał imienia Jahwe, by ustanawiać prawa i przykazania, oraz by przewodzić życiu ludzkości na ziemi. W Wieku Łaski używał imienia Jezus, aby wykonać dzieło odkupienia ludzkości. Wraz z nadejściem Wieku Królestwa, użył On imienia Boga Wszechmogącego, aby wykonać dzieło osądzania, począwszy od domu Bożego, a także aby oczyścić człowieka, zmienić go i zbawić. Nowe Boże imię nie jest słowem, jakim człowiek arbitralnie zwraca się do Boga, gdyż wybrał je sam Bóg ze względu na potrzeby swego dzieła. Imię obierane przez Boga na każdym etapie Jego dzieła ma swoje korzenie w Biblii, a imię, które przyjął Pan Jezus, gdy powrócił w dniach ostatecznych, zostało przepowiedziane na długo przedtem w Księdze Apokalipsy: „Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię” (Objawienie 3:12). „Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący” (Objawienie 1:8). „I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych gromów mówiących: Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący” (Objawienie 19:6). Imię Boga Wszechmogącego w Wieku Królestwa dokładnie wypełnia proroctwa z Księgi Apokalipsy. Bóg jest wszechmogący, jest stwórcą i władcą wszystkich rzeczy, jest Pierwszym i Ostatnim; a zatem powinniśmy nazywać Go Bogiem Wszechmogącym. Stąd ludzie nazwali wcielonego Boga Bogiem Wszechmogącym i nazwali także wcielonego Chrystusa Bogiem praktycznym. I tak oto nadano nazwę Kościołowi Boga Wszechmogącego.

Kiedy ewangelia królestwa rozprzestrzeniła się w Chinach kontynentalnych, Bóg odzyskał kompletne dzieło Ducha w całym wszechświecie i skupił je na tej grupie ludzi, którzy przyjęli dzieło Boga dni ostatecznych oraz na tych, którzy zostali przez Boga predestynowani i wybrani, poszukując szczerze prawdziwej drogi. Ponieważ dzieło Ducha Świętego zostało przeniesione, wszystkie wyznania i każda wiara straciły dzieło Ducha Świętego i stały się nieużytkiem, nie pozostawiając ludziom innego wyboru, jak tylko szukać prawdziwej drogi. To dokładnie wypełniło następujące proroctwo biblijne: „Spójrz, nadchodzą dni… że wywołam w kraju głód, ale nie głód chleba, ani nie pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Jahwe” (Księga Amosa 8:11).

Pod kierunkiem Ducha Świętego osoby różnego wyznania i wiary, które dążyły do prawdy i prawdziwie wierzyły w Boga, pokonały ograniczenia i przeszkody stawiane przez antychrystów i niegodziwych służalców, i wreszcie usłyszały i rozpoznały głos Boży – tak, że coraz więcej ludzi powróciło przed Jego tron. Zewsząd widać było nowe przyjemne sceny jednoczenia się wszystkich wyznań i narodów napływających na tę górę.

Ponieważ osoby różnego wyznania i wiary, które prawdziwie wierzyły w Boga, powróciły w dużej liczbie, większość wyznań i religii upadła i od dawno istniała już tylko z nazwy. Któż mógłby powstrzymać postęp Bożego dzieła? Któż mógłby przeszkadzać wybranemu ludowi Bożemu w powrocie do Boga? Wyglądało to tak, jakby cała wspólnota religijna została doprowadzona do porządku. Strumień powracających przypominał potężnie piętrzące się fale. Żadna siła nie może stanąć na drodze Bożego dzieła! Odkąd ukazał się Bóg Wszechmogący i rozpoczęło się Jego dzieło, rząd KPCh nieustannie prześladuje Kościół Boga Wszechmogącego. Gorączkowo poluje na Chrystusa dni ostatecznych oraz na tych, którzy podążają za Bogiem i dają Mu świadectwo, okrutnie prześladując wybrany lud Boży i usiłując zlikwidować dzieło Boga dni ostatecznych. Rząd zwołał wiele spotkań w trybie nadzwyczajnym w celu przygotowania likwidacji Kościoła Boga Wszechmogącego. Opracował i wydał wiele tajnych dokumentów, wykorzystując różne podłe i diaboliczne środki: zamieszczanie ogłoszeń, wydawanie biuletynów, wykorzystywanie telewizji, radia, gazet, Internetu i innych mediów do bezpodstawnego fabrykowania pogłosek, oszczerstw i przypuszczeń zniesławiających Kościół Boga Wszechmogącego; przymusowa indoktrynacja przy wykorzystaniu niegodziwego nauczania i zwodniczych argumentów, pranie mózgu i asymilacja; nadzór i kontrola za pośrednictwem Patriotycznego Ruchu Potrójnej Autonomii, siatka szpiegów do prowadzenia jawnych dochodzeń i tajnych śledztw, oddolne kontrole, monitoring sąsiedzki i zachęty do składania donosów w zamian za wysokie nagrody; losowe przeszukiwania domów, polegające na plądrowaniu i konfiskacie mienia, wymuszenia w formie grzywien, gromadzenie majątku w nieuczciwy sposób; tajne aresztowania wśród członków wybranego ludu Bożego, zatrzymywanie i osadzanie wedle uznania w obozach pracy, wymuszanie zeznań torturami, wyniszczanie psychiczne i fizyczne, bezkarnie zakatowywanie; wykorzystywanie zbrojnych oddziałów policji i wojska do tłamszenia Kościoła Boga Wszechmogącego i tak dalej. Rząd KPCh w sposób iście nieludzki aresztuje i prześladuje chrześcijan z Kościoła Boga Wszechmogącego – członków wybranego ludu Bożego, dopuszcza się bezwzględnej grabieży ich majątków przysparza im udręk, cierpień fizycznych i psychicznych, a nawet doprowadził do wielu zgonów. Działania rządu są zatrważające. Jak udokumentowano, do lipca 2018 co najmniej siedemdziesięciu chrześcijan zmarło z powodu prześladowań.

Przykładem może być tutaj Xie Yongjiang (43 lata), chrześcijanin z miejscowości Wugou – region Suixi, prowincja Anhui – który został potajemnie aresztowany przez miejscową policję we wczesnych godzinach porannych 30 kwietnia 1997 r. i zamęczony na śmierć. Ciało, które rodzina Xie zobaczyła 10 maja w krematorium, było całe pokryte siniakami i poplamione krwią, a na głowie widać było ślady kilku śmiertelnych urazów. Ye Aizhong (42 lata), chrześcijanin z regionu Shuyang w prowincji Jiangsu, został aresztowany przez policję KPCh 26 marca 2012 r. kiedy dokonywał zakupu towarów na potrzeby Kościoła. Trzeciego dnia został pobity na śmierć. Jiang Guizhi (46 lat), chrześcijanka z okręgu Qinghe w regionie Pingyu, została potajemnie aresztowana i uwięziona przez policję KPCh 4 stycznia 2013 r. w mieście Xinmi w prowincji Henan. Funkcjonariusze policji zorganizowali nielegalne posiedzenie sądu, poddali ją też torturom, aby wymusić zeznanie. Wczesnym rankiem 12 lutego Jiang zmarła na skutek fizycznego znęcania się nad nią przez policję…

Ponadto dziesiątki tysięcy innych chrześcijan zostało również aresztowanych i uwięzionych przez policję KPCh. Niektórym wstrzyknięto środki chemiczne, które wywołały schizofrenię; inni zostali tak dalece okaleczeni z powodu tortur, że wymagali odtąd stałej opieki; kolejni zostali uwięzieni w obozach pracy, a po uwolnieniu byli monitorowani przez rząd KPCh, przez co zostali pozbawieni wolności osobistej.

Według przybliżonych statystyk, na przestrzeni jedynie dwóch lat, od 2011 do 2013 roku, 380 380 osób z wybranego ludu Bożego zostało aresztowanych i zatrzymanych przez rząd KPCh na terenie Chin kontynentalnych. Spośród tych osób 43 640 doświadczyło wszelkiego rodzaju tortur w trakcie nielegalnych przesłuchań; 111 740 zostało postawionych w stan oskarżenia na podstawie rozmaitych zarzutów, zostali bezczelnie obciążeni grzywnami lub wymuszono od nich ponad 243 613000 RMB (CNY); domy 35 350 osób zostały splądrowane, a kwota co najmniej 1 000 000 000 RMB (CNY) (w tym ofiary na kościół i majątek osobisty) została przymusowo i bezpodstawnie skonfiskowana przez organy bezpieczeństwa publicznego i ich podwładnych lub trafiła do kieszeni funkcjonariuszy policji. Jeśli chodzi o aresztowania i prześladowania chrześcijan z Kościoła Boga Wszechmogącego przez KPCh, mamy tu do czynienia ze statystykami przybliżonymi, a co się tyczy ogółu chrześcijan przynależących do Kościoła Boga Wszechmogącego, to jedynie czubek góry lodowej. W rzeczywistości, odkąd Bóg Wszechmogący rozpoczął swoje dzieło, niezliczeni chrześcijanie z Kościoła Boga Wszechmogącego padli ofiarą aresztowań i prześladowań, byli śledzeni lub monitorowani przez rząd KPCh.

Rząd ów użył wszelkiego rodzaju okrutnych środków by krwawo stłamsić Kościół Boga Wszechmogącego, przekształcając kontynentalne Chiny w krainę terroru. Ponadto Kościół został również zniesławiony, potępiony i zaatakowany przez przedstawicieli wszelkich wyznań i odłamów religijnych. To natychmiast doprowadziło do rozpowszechnienia się pogłosek i nawałnicy wszelkiego rodzaju oszczerstw, nadużyć i klątw. Całe społeczeństwo i wspólnota religijna zostały przepełnione rozmaitymi negatywnymi informacjami. Opór stawiany przez zepsutą ludzkość prawdziwemu Bogu i prześladowanie prawdziwej drogi sięgnęły zenitu.

Ponieważ ludzkość została zepsuta przez szatana, Bóg nigdy nie zarzucił swojego planu zarządzania mającego na celu zbawienie ludzkości. Rodzaj ludzki nie zna jednakże prawdy, a tym bardziej nie zna Boga. W rezultacie za każdym razem, gdy Bóg staje się ciałem, aby rozpocząć nowe dzieło, zostaje On odrzucony i jest prześladowany przez ludzi u władzy i grupy religijne. Dwa tysiące lat temu, gdy Jezus stał się ciałem, był On prześladowany przez rząd rzymski i wiarę żydowską, i ostatecznie aresztowany i ukrzyżowany. W dniach ostatecznych, odkąd Bóg powrócił do ciała w Chinach, aby wykonać dzieło osądzania, był On okrutnie prześladowany i ścigany przez rząd KPCh, a także przeklęty, wmanipulowany, potępiony i odrzucony przez wszystkie wyznania i odłamy chrześcijaństwa. Jest to wyraźna oznaka zepsucia i niegodziwości człowieka. Możemy sobie wyobrazić, jak trudno jest Bogu wykonywać Jego dzieło w takim bastionie demonów, nad którym zawisły ponuro czarne chmury, i w którym władzę dzierżą diabły. Niemniej jednak Bóg jest wszechmogący i posiada najwyższy autorytet i władzę. Bez względu na to, jak ogromne są siły szatana, i bez względu na to, jaki opór stawiają one Bogu, i jakie ataki przypuszczają, wszystkie te wysiłki spełzną na niczym. W ciągu zaledwie 20 lat ewangelia królestwa Boga Wszechmogącego rozprzestrzeniła się na całe Chiny kontynentalne pomimo ogromnego ucisku. W całym kraju powstało kilkaset tysięcy kościołów, a miliony ludzi podporządkowały się imieniu Boga Wszechmogącego. Niemal natychmiast wszystkie wyznania i odłamy religijne zupełnie opustoszały, gdyż owieczki Boże usłyszały głos Boga i powróciły, podążając za Jego głosem, padły przed Bogiem na kolana i są teraz osobiście podlewane i prowadzone przez Boga. To wypełniło proroctwo biblijne mówiące o tym, że: „i wszystkie narody popłyną do niej”.

Wszyscy prawdziwie wierzący w Boga zwrócą się w końcu ku Bogu Wszechmogącemu, co jest nieuniknione, ponieważ zostało to już dawno zaplanowane i przesądzone przez Boga. Nikt nie może tego zmienić! Ci fałszywi wierzący, którym wiara w Boga służy tylko po to, by mogli najeść się do syta chlebem i ci różni wrogowie, którzy popełniają złe uczynki, opierają się Bogu Wszechmogącemu i Go potępiają – wszyscy oni zostali wyeliminowani przez dzieło Boże. Cała społeczność religijna została całkowicie zniszczona i uległa rozpadowi za sprawą dzieła Bożego. I tak oto dzieło Boga Wszechmogącego dobiegło końca w chwale. W tym okresie, pomimo gorączkowego oporu i krwawego tłamszenia przez rząd KPCh, Boża ewangelia królestwa wciąż rozprzestrzeniała się błyskawicznie. Knowania KPCh mające na celu wyeliminowanie i zniesienie dzieła Bożego zakończyły się niepowodzeniem. Wszelkie siły zła, które opierają się Bogu, zostały całkowicie zniszczone i obalone przez majestatyczny i gniewny sąd Boży. Zgodnie ze słowami Boga Wszechmogącego, „Wszyscy ci, których kocham, na pewno będą żyli wiecznie, a wszyscy ci, którzy stoją przeciwko Mnie, otrzymają z Mojej ręki wieczne karcenie. Ponieważ jestem Bogiem zazdrosnym, nie będę pobłażliwy dla ludzi za wszystko, co uczynili. Będę czuwać nad całą ziemią, a objawiając się na Wschodzie świata ze sprawiedliwością, majestatem, gniewem i karceniem, objawię się niezliczonym zastępom ludzi!” (z artykułu „Dwudziesta Szósta Wypowiedź” opublikowanego w książce „Słowo ukazuje się w ciele”). „Moje królestwo nabiera kształtu nad całym wszechświatem, a Mój tron rządzi w sercach tysięcy miliardów ludzi. Z pomocą aniołów Moje wielkie osiągnięcie wkrótce zacznie przynosić owoce. Wszyscy Moi synowie i Mój lud z zapartym tchem czekają na Mój powrót, tęskniąc za tym, abym połączył się z nimi, byśmy nigdy więcej nie zostali rozdzieleni. Jak niezliczona ludność Mojego królestwa mogłaby nie biec ku sobie, świętując radośnie Moje zjednoczenie z nimi? Czy za to spotkanie nie trzeba zapłacić żadnej ceny? W oczach wszystkich ludzi jestem godzien czci, w ich słowach jestem rozgłaszany. Gdy wrócę, jeszcze bardziej pokonam wszystkie siły wroga. Nadszedł czas! Rozpocznę Moje dzieło, będę panował jako Król wśród ludzi! Moment Mojego powrotu jest teraz! Za chwilę wyruszę! Na to wszyscy liczą i tego właśnie pragną. Pozwolę całej ludzkości zobaczyć nadejście Mojego dnia i pozwolę z radością powitać jego nadejście!” ( z artykułu „Dwudziesta Siódma Wypowiedź” opublikowanego w książce „Słowo ukazuje się w ciele”).

W miarę rozprzestrzeniania się ewangelii królestwa, Kościół Boga Wszechmogącego rośnie w siłę, a liczba wierzących wzrasta cały czas się powiększa. Dzisiaj jest on w pełnym rozkwicie, jak nigdy dotąd. Słowo wypowiedziane przez Boga Wszechmogącego – Chrystusa dni ostatecznych – dawno już trafiło pod strzechy tysięcy domostw i jest przyjmowane przez coraz większą liczbę ludzi. Słowo Boże pokazało swój najwyższy autorytet i moc. Ten niepodważalny fakt w pełni dowodzi temu, że Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu!.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (Ewangelia Jana 1:1). Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię i wszystko, co się w nich znajduje za pomocą słowa, i posłużyło Mu ono także do poprowadzenia ludzkości. W dniach ostatecznych Bóg dokonuje wszystkiego za pomocą słowa. Doskonalenie ludu wybranego przez Boga i spełnienie królestwa Chrystusa zostaną osiągnięte przez słowo Boże. W rzeczy samej, nie ma nic wyjątkowego w sposobie, w jaki Kościół Boga Wszechmogącego powstał z dzieła słowa Bożego, i jak rozwinął się pod kierownictwem słowa Boga Wszechmogącego, a ponadto jak nadal rośnie w siłę pomimo brutalnego tłamszenia i prześladowań ze strony rządu KPCh i histerycznego potępienia przez siły antychrystów z grup religijnych i ich oporu. To w pełni dowodzi autorytetu i mocy słowa Bożego. Można powiedzieć, że bez ukazania się i działania Boga Wszechmogącego, nie byłoby Kościoła Boga Wszechmogącego, oraz, że bez słów wypowiedzianych przez Boga, Kościół Boga Wszechmogącego również by nie powstał. Dzisiaj to On podlewa i karmi swój lud wybrany milionami słów, które wygłasza, a wszyscy, którzy przyjęli Jego dzieło, cieszą się przewodnictwem Jego słów i doświadczają Jego dzieła zbawienia człowieka. Wszechmogący Bóg mówi, co następuje: „W całym wszechświecie wykonuję Moje dzieło, a na Wschodzie gromkie błyskawice uderzają bez końca, wstrząsając wszystkimi narodami i wyznaniami. To Mój głos przywiódł wszystkich ludzi do teraźniejszości. Sprawię, że wszyscy ludzie zostaną podbici przez Mój głos, wpadną do tego strumienia i podporządkują Mi się, ponieważ już dawno odzyskałem chwałę Moją z całej ziemi i objawiłem ją na nowo na Wschodzie. Kto nie tęskni, aby zobaczyć Moją chwałę? Kto nie czeka z niecierpliwością na Mój powrót? Kto nie pragnie, abym się znów pojawił? Kto nie usycha z tęsknoty za Moim powabem? Kto nie chciałby przyjść do światła? Kto nie chciałby spojrzeć na bogactwo Kanaanu? Kto nie tęskni za powrotem Odkupiciela? Kto nie uwielbia Wielkiego Wszechmocnego? Mój głos rozlegnie się po całej ziemi; pragnę, zwracając się do Mego wybranego ludu, mówić do niego jeszcze więcej. Podobnie jak potężne grzmoty, które wstrząsają górami i rzekami, wypowiadam Moje słowa do całego wszechświata i do ludzkości. Dlatego słowa Moich ust stały się skarbem człowieka, a wszyscy ludzie cenią Moje słowa. Błyskawica błyska ze Wschodu aż na Zachód. Moje słowa są takie, że człowiek niechętnie z nich rezygnuje, a jednocześnie uważa je za niezgłębione, ale tym bardziej się z nich raduje. Jak nowo narodzone dziecko, wszyscy ludzie są zadowoleni i radośni, świętując Moje przyjście. Moim głosem sprowadzę wszystkich ludzi przede Mnie. Odtąd wejdę formalnie między ród ludzki, aby Mnie czcili. Chwałą, którą promienieję i słowami Moich ust sprawię, że wszyscy ludzie przyjdą przede Mnie i zobaczą, że błyskawica wychodzi ze Wschodu, i że ja również zstąpiłem na „Górę Oliwną” Wschodu. Zobaczą, że już od dawna jestem na ziemi, nie jako Syn Żydów, ale jako Błyskawica ze Wschodu. Ponieważ już dawno zostałem wskrzeszony i odszedłem spośród ludzi i pojawiłem się ponownie w chwale pośród ludzi. Jestem Tym, który był czczony niezliczoną liczbę wieków temu, Ja również jestem niemowlęciem porzuconym przez Izraelitów niezliczoną liczbę wieków temu. Co więcej, jestem Bogiem Wszechmocnym obecnego wieku, o wszechogarniającej chwale! Niech wszyscy przyjdą przed Mój tron i zobaczą Moje chwalebne oblicze, usłyszą Mój głos i spojrzą na Moje czyny. To jest cała Moja wola; to zakończenie i punkt kulminacyjny Mojego planu, jak również cel Mojego zarządzania. Niech każdy naród Mnie czci, każdy język Mnie uznaje, każdy człowiek pokłada swoją wiarę we Mnie, a wszyscy ludzie niech będą Mi podlegli!” (z artykułu „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” opublikowanego w książce „Słowo ukazuje się w ciele”). Wybrany lud Boży dostąpił wspaniałego zbawienia z powodu słowa Boga Wszechmogącego. Boże dzieło w Chinach kontynentalnych wreszcie dobiegło końca w chwale. Teraz lud wybrany przez Boga rozpowszechnia Jego słowo i daje świadectwo Jego czynom w każdym kraju i w każdym miejscu. Słowo Boże rozprzestrzeni się po całym świecie, i wkrótce On ukaże się publicznie wszystkim narodom i wszystkim ludom. Ludziom z każdego kraju i z każdego miejsca na ziemi, którzy tęsknią za ukazaniem się Boga, nigdy by nawet nie przyszło na myśl, że Bóg, którego publicznego ukazania się tak pragną, zstąpił już w sekrecie do Chin i przeprowadził etap dzieła podboju i zbawienia.

W dniach ostatecznych, gdy zbliża się koniec wieku, Bóg staje się ciałem i w sekrecie zstępuje do miejsca, w którym przebywa wielki czerwony smok: wielkie koncentracji dyktatorskich władców, czyli Chin, zagorzałego bastionu ateizmu. Dzięki swojej wielorakiej mądrości i mocy, Bóg walczy z szatanem i wykonuje główne zadanie swojego planu zarządzania, które polega na doprowadzeniu do sromotnej klęski szatana i na zbawieniu całej ludzkości. Jednak ze względu na rzucane na oślep oskarżenia, potępienia, manipulacje i oszczerstwa wysuwane przez rządzącą KPCh, wielu z tych, którzy nie są świadomi faktów, rzeczywiście wierzy w pogłoski rozpowszechniane przez KPCh. Zwłaszcza grupy religijne nawet dzisiaj nie ustają w potępieniach i bluźnią przeciwko przyjściu Boga, stojąc całkowicie po stronie ateistycznego rządu KPCh pod względem oporu w stosunku do dzieła Bożego. Jakież to tragiczne! Ci ludzie nie spodziewają się nawet, że Bóg Wszechmogący, któremu się przeciwstawiają, jest właśnie powtórnie przybyłym Panem Jezusem. Kiedy Bóg ukaże się publicznie, będą jedynie wylewać rzewne łzy i zgrzytać zębami, bijąc się w piersi. To całkowicie wypełnia następujące słowa zaczerpnięte z Księgi Apokalipsy: „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen” (Objawienie 1:7). Wreszcie rozpoczyna się sąd wielkiego białego tronu! Bóg Wszechmogący powiada, że: „W królestwie niezliczone stworzenia zaczynają ożywać i odzyskiwać siły życiowe. Z powodu zmian w stanie ziemi granice między poszczególnymi krajami również zaczynają się przesuwać. Poprzednio prorokowałem: kiedy kraj będzie oddzielony od kraju i kraj będzie się jednoczyć z krajem, będzie to czas, w którym rozbiję narody na strzępy. W tym czasie będę odnawiać całe stworzenie i dokonam podziału całego wszechświata, tym samym porządkując wszechświat, przekształcając jego stary stan w nowy. Taki jest Mój plan. To są Moje dzieła. Kiedy wszystkie narody i ludy świata powrócą przed Mój tron, wezmę całą obfitość nieba i nadam ją ludzkości, aby dzięki mnie obfitowała w niezrównaną dostatniość. Ale tak, dopóki stary świat będzie istniał, okażę gniew jego narodom, otwarcie ogłaszając Moje zarządzenia w całym wszechświecie i dosięgnę karceniem tych, którzy je łamią:

Kiedy zwracam Moje oblicze do wszechświata, aby przemówić, cała ludzkość słyszy Mój głos, a następnie widzi wszystkie dzieła, które wykonałem w całym wszechświecie. Ci, którzy postępują wbrew Mojej woli, to znaczy, którzy sprzeciwiają Mi się uczynkami człowieka, będą podlegać Mojemu karceniu. Wezmę liczne gwiazdy niebios i uczynię je na nowo, a dzięki Mnie słońce i księżyc zostaną odnowione — niebo przestanie być takie jak było; niezliczone rzeczy na ziemi zostaną odnowione. Wszystko stanie się pełne dzięki Moim słowom. Wiele narodów we wszechświecie będzie na nowo podzielonych i zastąpionych przez Mój naród, tak, że narody na ziemi znikną na zawsze i staną się narodem, który oddaje Mi cześć; wszystkie narody ziemi zostaną zniszczone i przestaną istnieć. Spośród istot ludzkich we wszechświecie wszyscy należący do diabła zostaną wytraceni; wszyscy, którzy czczą szatana, zostaną powaleni przez Mój płonący ogień — to znaczy, z wyjątkiem tych, którzy teraz są w strumieniu, reszta zostanie obrócona w popiół. Kiedy będę karcić wiele narodów, ludzie ze świata religii w różnym stopniu powrócą do Mojego Królestwa, podbici przez Moje dzieła, bo ujrzą oni nadejście Świętego na białym obłoku. Wszyscy ludzie podążą za swoim własnym rodzajem i otrzymają karcenie, które będzie się różniło w zależności od tego, co uczynili. Wszyscy ci, którzy stanęli przeciwko Mnie, zginą; jeśli chodzi o tych, których czyny na ziemi Mnie nie dotyczą, będą oni, z powodu tego, jak zostali uniewinnieni, nadal istnieć na ziemi pod rządami Moich synów i Mojego ludu. Objawię się niezliczonym ludom i wielu narodom, a Mój głos będzie rozbrzmiewać na ziemi, aby głosić zakończenie Mego wielkiego dzieła, aby cała ludzkość zobaczyła to na własne oczy” (z artykułu „Dwudziesta Szósta Wypowiedź” opublikowanego w książce „Słowo ukazuje się w ciele”). Historia ludzkości dowodzi, że wszystkie siły zła, które jawnie sprzeciwiają się Bogu i gwałtownie się Mu opierają, są przez Boga niszczone. Cztery tysiące lat temu, z powodu ciężkich grzechów, miasta Sodoma i Gomora zostały doszczętnie spalone przez ogień i siarkę, które Bóg zesłał z nieba. Podobnie stało się z Imperium Rzymskim zniszczonym przez kataklizmy zesłane przez Boga z powodu stawianego Mu przez nie oporu, potępienia Pana Jezusa i prześladowania chrześcijan. W dniach ostatecznych każda złowroga siła, która potępia Boga i przeciwstawia się Mu, zostanie przez Boga przeklęta i z pewnością będzie przez Niego zniszczona. Na tym właśnie polega sprawiedliwe usposobienie Boga!

Bóg Wszechmogący mówi, co następuje:

„Królestwo rozrasta się pośród ludzkości, formuje się pośród ludzkości, podnosi się pośród ludzkości; nie ma siły, która mogłaby zniszczyć Moje królestwo (…). Z pewnością pod przewodnictwem Mojego światła przebijecie się przez uścisk sił ciemności. Pośród ciemności na pewno nie zgubicie światła, które was prowadzi. Z pewnością będziecie panami całego stworzenia. Z pewnością będziecie zwycięzcami przed szatanem. Podczas upadku królestwa wielkiego czerwonego smoka, z pewnością powstaniecie pośród niezliczonych rzesz, aby dać świadectwo Mojemu zwycięstwu. Na pewno będziecie stanowczy i niezachwiani w krainie Sinim. Poprzez cierpienia, które znosicie, odziedziczycie pochodzące ode Mnie błogosławieństwo, które z pewnością będzie promieniować Moją chwałą w całym wszechświecie” (z artykułu „The Nineteenth Utterance” opublikowanego w książce „Słowo ukazuje się w ciele”).

„Gdy trzy etapy dzieła dobiegną końca, powstanie grupa tych, którzy składają świadectwo Bogu i znają Go. Ci ludzie będą wszyscy znać Boga i będą mogli wprowadzić prawdę w czyn. Posiądą człowieczeństwo i rozsądek, i wszyscy będą znać trzy etapy Bożego dzieła zbawienia. To jest dzieło, które zostanie zrealizowane na końcu, a ci ludzie są krystalizacją dzieła sześciu tysięcy lat zarządzania, i stanowią najpotężniejsze świadectwo ostatecznego zwycięstwa nad szatanem. Ci, którzy mogą nieść świadectwo Bogu, będą mogli dostąpić Bożych obietnic i błogosławieństw, i będą grupą, która pozostanie do samego końca, posiadającą Boży autorytet i składającą świadectwo Bogu. Być może ci pośród was mogą wszyscy dołączyć do tej grupy, a może tylko połowa lub tylko kilkoro – to zależy od waszej woli i dążenia” (z artykułu „Znajomość trzech etapów Bożego dzieła prowadzi do poznania” opublikowanego w książce „Słowo ukazuje się w ciele”). Słowo Boże zostanie wypełnione, a to, które się dokona, będzie trwać wiecznie. Przyszłość królestwa jest świetlana i wspaniała! Wszechmogący Bóg stworzył już grupę zwycięzców w Chinach kontynentalnych. Dzieło Boga dni ostatecznych zostało już dokonane! Praca wstępna wykonana przez Boga podczas Jego tajnego pobytu w Chinach zakończyła się w chwale, a wkrótce ukaże się też On publicznie wszystkim narodom we wszystkich zakątkach świata. Wybrany lud Kościoła Boga Wszechmogącego jest grupą zwycięzców utworzoną przez Boga w Chinach. Niosą oni na swoich barkach świętą misję, dają świadectwo Bożemu dziełu i rozgłaszają święte imię Boga wszędzie i wśród wszystkich narodów. Ewangelia królestwa Boga Wszechmogącego szybko rozprzestrzenia się po całym świecie. Publikacja „Słowo objawia się w ciele” została udostępniona bezpłatnie w Internecie dla wszystkich narodów i we wszystkich krajach, aby można się było z nią zapoznać i ją przeanalizować. Nikt nie odważy się zaprzeczyć, że są to słowa Boga i nikt nie odważy się zaprzeczyć, że są one prawdą. Coraz więcej ludzi, którzy pragną prawdy i tęsknią za światłem, zapoznają się bliżej z dziełem Boga Wszechmogącego dni ostatecznych i analizują je. Kościół Boga Wszechmogącego ma swoje siedziby w dziesiątkach najważniejszych krajów i regionów na całym świecie, ponieważ coraz więcej ludzi powraca do Boga Wszechmogącego. Ludzkość stopniowo przebudza się wśród słowa Bożego i zaczyna przyjmować i poznawać prawdę. Słowo Boże poprowadzi całą ludzkość i dokona wszystkiego. Wszyscy ludzie, którzy prawdziwie wierzą w Boga i szukają prawdziwej drogi, z pewnością powrócą przed oblicze Boga i okażą swoje posłuszeństwo przed Jego tronem, a cała ludzkość pozna, że Bóg przyszedł i ukazał się, i że Jego imię na pewno zyska wielką chwałę wśród całej ludzkości.

Dalej:Krótkie wprowadzenie na temat kontekstu ukazania się Chrystusa i Jego dzieła podczas dni ostatecznych w Chinach

Może także ci się spodobać