Dlaczego podczas swego drugiego przyjścia Jezus Chrystus ukaże się i dokona swego dzieła w Chinach? (Część 2)

03 października 2019

Autorstwa Wen Jin, Stany Zjednoczone

Za tym, że Bóg postanowił ukazać się i wykonać swe dzieło w Chinach, w rzeczy samej kryje się porażający sens

Dwa dni później jeden z braci i dwie siostry przybyli do mojego domu. Po tym, jak się sobie przedstawiliśmy, powiedziałam im wszystko o konfuzji, jaką czułam: „Bóg zawsze dokonywał dzieła w Izraelu, dlaczego więc w dniach ostatecznych miałby dokonywać swego dzieła w Chinach? Powszechnie wiadomo, że Chiny to ateistyczny kraj, który konsekwentnie opiera się Bożemu dziełu, jaki więc sens kryje się za Bożą decyzją, by wykonać dzieło w Chinach?”

Uśmiechając się, przybyły brat powiedział: „Tajemnice spowijają fakt, że Bóg wybiera różne miejsca, by wykonywać swe dzieło w różnych wiekach, jeszcze zaś więcej jest prawd oczekujących na nasze odkrycie! Słowa Boga już wcześniej ujawniły wszystko w tej kwestii, odczytajmy więc najpierw dwa fragmenty zawierające Boże słowa”.

Następnie brat otwarł swoją księgę ze słowami Boga Wszechmogącego i poprosił, żebym je przeczytała, a oto one: „Nic nie było bardziej symboliczne niż pierwszy etap, który miał miejsce w Izraelu: Izraelici byli najświętszymi i najmniej zepsutymi ze wszystkich ludów, dlatego świt nowej epoki na tej ziemi miał tak ogromne znaczenie. Można powiedzieć, że przodkowie ludzkości przybyli z Izraela i że Izrael był kolebką Bożego dzieła. Na początku ci ludzie byli najświętsi i wszyscy oni wielbili Jahwe, a Boże dzieło w nich zdołało przynieść najwspanialsze rezultaty. Cała Biblia jest zapisem dzieła dwóch wieków: jedna jej część to dzieło Wieku Prawa, a druga to dzieło Wieku Łaski. Stary Testament jest zapisem słów Jahwe do Izraelitów i Jego dzieła w Izraelu; Nowy Testament jest zapisem dzieła Jezusa w Judei. Ale dlaczego Biblia nie zawiera żadnych chińskich imion ani nazw? Ponieważ dwie pierwsze części Bożego dzieła dokonały się w Izraelu, bo lud Izraela był wybrany – to znaczy on pierwszy przyjął dzieło Jahwe. Ludzie ci byli najmniej zepsuci z całej ludzkości i na początku byli jednomyślni w tym, by zwrócić się do Boga, a także czcić Go. Byli posłuszni słowom Jahwe i zawsze służyli w świątyni, nosili szaty kapłańskie lub korony. Byli pierwszym ludem, który czcił Boga i najwcześniejszym obiektem Jego dzieła. Ten lud był próbką i modelem dla całej ludzkości. Byli próbkami i modelami świętości oraz sprawiedliwości. Ludzie tacy jak Hiob, Abraham, Lot czy Piotr i Tymoteusz – oni wszyscy byli Izraelitami, najświętszymi próbami i modelami. Wśród całej ludzkości Izrael był pierwszym krajem, który czcił Boga i więcej prawych ludzi pochodziło stamtąd niż z innych miejsc. Bóg działał w nich, aby lepiej zarządzać ludzkością na całym świecie w przyszłości. Ich osiągnięcia i sprawiedliwość w czczeniu Jahwe zostały zapisane, aby mogły służyć jako próbki i modele ludziom poza Izraelem podczas Wieku Łaski; a ich czyny wspierały wiele tysięcy lat pracy, aż do dnia dzisiejszego(Wizja dzieła Bożego (2), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Dziełem Jahwe było stworzenie świata, to był początek; ten etap dzieła jest końcem dzieła, jego zakończeniem. Na początku Boże dzieło dokonało się wśród narodu wybranego Izraela i był to świt nowej epoki w najświętszym ze wszystkich miejsc. Ostatni etap dzieła dokonywany jest w najbardziej nieczystym ze wszystkich krajów, aby osądzić świat i doprowadzić ten wiek do końca. Na pierwszym etapie Boże dzieło dokonało się w najjaśniejszym ze wszystkich miejsc, a etap ostatni dokonuje się w najciemniejszym ze wszystkich miejsc i ta ciemność zostanie wygnana, jej miejsce zajmie światło, a wszyscy ludzie zostaną podbici. Kiedy ludzie z tego najbardziej nieczystego i najciemniejszego ze wszystkich miejsc zostaną podbici, a cała populacja uzna istnienie Boga, który jest prawdziwym Bogiem i każda osoba będzie o tym całkowicie przekonana, wówczas ten fakt zostanie wykorzystany do przeprowadzenia dzieła podboju w całym wszechświecie. Ten etap dzieła jest symboliczny: kiedy dzieło tego wieku zostanie zakończone, dzieło 6000 lat zarządzania dojdzie do ostatecznego końca. Kiedy ci w najciemniejszym ze wszystkich miejsc zostaną podbici, jest oczywistością, że to samo nastąpi wszędzie indziej. Dlatego tylko dzieło podboju w Chinach niesie ze sobą znaczący symbolizm. Chiny są wcieleniem wszystkich sił ciemności, a ludność Chin reprezentuje wszystkich, którzy są z ciała, z szatana oraz ciała i krwi. To właśnie naród chiński jest najbardziej zepsuty przez wielkiego czerwonego smoka, który najsilniej sprzeciwia się Bogu, to ich człowieczeństwo jest najbardziej niemoralne i nieczyste, są archetypem całej zepsutej ludzkości. (…) To u ludności Chin skażenie, nieczystość, niesprawiedliwość, sprzeciw oraz bunt wyrażają się najpełniej i ujawniają się we wszelkich rozmaitych postaciach. Z jednej strony ludzie są słabego kalibru, a z drugiej ich życie i nastawienie są zacofane, a ich nawyki, środowisko społeczne, rodzina, w której się rodzą – są bez wyjątku ubogie i najbardziej zapóźnione. Ich status jest również niski. Dzieło w takim miejscu jest symboliczne i kiedy to próbne dzieło zostanie wykonane w całości, Jego późniejsze dzieła pójdą dużo lepiej. Jeżeli ten etap pracy może zostać zakończony, nie ma wątpliwości co do późniejszych dzieł. Kiedy ten etap pracy zostanie dokonany, wielki sukces zostanie w pełni osiągnięty i dzieło podboju całego wszechświata dojdzie do ostatecznego końca. Tak naprawdę, kiedy dzieło pośród was powiedzie się, będzie to odpowiednikiem powodzenia w całym wszechświecie. Dlatego właśnie chcę, abyście wy posłużyli jako model i próbka(Wizja dzieła Bożego (2), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Gdy przeczytałam Boże słowa, brat dokonał omówienia. „Na podstawie Bożych słów możemy zrozumieć, że ilekroć Bóg wykonuje jakiś etap swego dzieła, miejsce i cele, jakie Mu przyświecają, zostają wybrane zgodnie z tym, co jest potrzebne Jego dziełu i wszystko to jest głęboko znaczące. W Wieku Prawa Bóg Jahwe dokonywał dzieła w Izraelu; Bóg posłużył się Mojżeszem, aby obwieścić swoje prawa i dekrety, tak aby ludzkość dowiedziała się, czym jest grzech, byśmy mogli się dowiedzieć, jak składać ofiary i czcić Boga, i żebyśmy dzięki temu mogli zrozumieć, jak żyć na ziemi. W Wieku Łaski Bóg wcielił się w postać Pana Jezusa, ukazał się w Judei i tam wykonywał dzieło. Jego bezgrzeszne ciało zostało przybite do krzyża, tym samym zbawiając ludzkość od wyroków i kajdan Prawa i umożliwiając jej przyjście przed Boga, aby wyznać swoje grzechy i wyrazić skruchę. Powodem, dla którego zarówno, gdy nastał Wiek Prawa, jak i gdy nastał Wiek Łaski, Bóg postanowił dokonać swego dzieła w Izraelu, było to, że Izrael jest miejscem, w którym Bóg stworzył naszych najdawniejszych przodków, Adama i Ewę. Powodem było to, że lud Izraela był najmniej zdeprawowany, będąc tym ludem, który najgorliwiej czcił Boga. Wypełniając wśród niego swoje dzieło, Bóg natrafił na stosunkowo najmniejsze trudności podczas formowania grupy ludzi, mogących posłużyć za wzorce i przykłady do naśladowania dla następnych pokoleń. Ludzie tacy jak Abraham, Hiob, Dawid i Piotr czcili Boga i byli Bogu oddani. Podążali oni Bożymi drogami przez całe swoje życie, dzięki zaś świadectwom ich sprawiedliwych czynów późniejsze pokolenia mogły zrozumieć, jakiego rodzaju ludzi kocha Bóg, jaka jest wola Boga co do człowieka i jakie są jego wymagania, jak człowiek powinien czcić Boga i wypełniać Jego słowo – tym samym zaś owe pokolenia mogły naśladować tamte wczesne wzorce sprawiedliwości. Tylko w ten sposób Boże dzieło zbawienia człowieka mogło osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty, umożliwiając jeszcze liczniejszym ludziom osiągnięcie Bożego zbawienia. Co więcej, owe dwa etapy dzieła miały być przewodnikiem w życiu ludzkości i miały nas wybawić z kajdan Prawa. Owe dwa etapy dzieła nie wiązały się ze zmianą skażonego usposobienia człowieka, tak więc Bóg postanowił wykonywać swe dzieło w Izraelu, którego lud był najmniej zdeprawowany, wierzył on bowiem i czcił Boga; uczynił On to również po to, by ewangelia mogła się lepiej rozprzestrzeniać. Dlatego też było najbardziej stosowne i sensowne, aby Bóg urzeczywistnił owe dwa etapy dzieła – Wiek Prawa i Wiek Łaski – w Izraelu.

„Jednak dzieło, jakiego dokonuje Bóg w dniach ostatecznych, jest dziełem podboju i doskonalenia, jest również dziełem eliminacji grzechu – jest to ostatni etap Bożego dzieła obejmującego 6 tysięcy lat liczący plan zarządzania. Na tym etapie dzieła Bóg przede wszystkim posługuje się słowami, aby obnażyć i osądzić nasze grzechy i niesprawiedliwość, tym samym umożliwiając nam poznanie naszej własnej szatańskiej natury w celu całkowitego odrzucenia więzów i ograniczeń grzechu, tak by nasze szatańskie usposobienie zostało oczyszczone i zmienione, a my sami – byśmy stali się ludźmi posłusznymi Bogu i czczącymi Boga. Celami Bożego dzieła muszą zatem być klasyczne przykłady ludzi dogłębnie zdeprawowanych przez szatana. Dokonanie podboju tych spośród ludzi, którzy zostali najbardziej zdeprawowani, jest ekwiwalentem Bożego podboju całej ludzkości, i tylko w ten sposób szatan może zostać ostatecznie zawstydzony, Bóg zaś może osiągnąć swą chwałę. W całym świecie Chińczycy są właśnie tymi, którzy zostali najbardziej zdeprawowani przez szatana; jesteśmy tymi, którzy stawiają największy opór Bogu. Wszyscy ci spośród nas, którzy urodzili się w Chinach, wiedzą, że od czasu powstania państwa, zawsze wspierało ono ateizm, materializm i ewolucjonizm i że zarówno poprzez edukację w szkołach, przekaz w mediach, jak i wywody sławnych i wielkich ludzi, indoktrynowało takimi powiedzeniami jak: »Nigdy nie było żadnego Zbawiciela«, »Religia jest opiatem tłumów«, »Człowiek może stworzyć przyjazną ojczyznę swoimi własnymi rękami«, »Człowiek może podbić naturę«, »Ludzie powinni zawsze starać się być lepszymi niż im współcześni«, »Każdy dba sam o siebie, a diabeł łapie ostatniego«, »Człowiek uczyni wszystko, by stać się bogatym« oraz »Żyj każdym dniem dla przyjemności, bo życie jest krótkie« Czyniąc to, państwo osłabiło nasze umysły i doprowadziło do tego, że od najmłodszych lat negujemy Boga i Mu się opieramy, zawsze chcąc odmienić los własnymi rękami i zbudować dla siebie piękną przyszłość. Z chwilą przyjęcia tych opacznych idei, każdy stawia sobie za życiowy cel dążenie do bogactwa, sławy, fortuny i wyższego statusu, a także sycenie cielesnych rozkoszy. Rywalizujemy ze sobą, oszukujemy jedni drugich, przeciwstawiamy się sobie – do tego stopnia, że niektórzy zwracają się nawet przeciw własnym rodzinom, zaś brat zabija brata w imię osobistych korzyści. Ludzie stają się coraz bardziej aroganccy i pyszni, podstępni i złośliwi, nikczemni i chciwi, zatracają sumienie i rozum i żyją niczym coś, co nie jest ani człowiekiem, ani duchem. Co więcej, Chińczycy są potomkami Moabitów, pierwotnie zrodzonymi z rozwiązłości i przeklętymi przez Boga. Chińczycy posiadają najniższy w całym świecie status, nasze myśli toczy zgnilizna, w ogóle nie jesteśmy zintegrowani, jesteśmy nikczemni i zdeprawowani. Chiny są przybytkiem szatana, w którym najbardziej rozwinięte jest czczenie fałszywych bóstw, złych duchów i idoli, i w którym najwięcej jest ludzi praktykujących czarownictwo i czarnoksięstwo. Chińczycy są zatem klasycznym przykładem skażonej ludzkości, i wcielając się, by się ukazać i spełnić w Chinach dzieło dni ostatecznych, a także podbijając tych najbardziej zdeprawowanych i stawiających Bogu największy opór ludzi, Bóg daje najpotężniejsze świadectwo zwycięstwa nad szatanem. Można powiedzieć, że Boże dzieło, dokonywane w Chinach w dniach ostatecznych, jest jedynie zbadaniem gruntu, tylko początkiem – i że kiedy Jego dzieło w Chinach zostanie spełnione, będzie to równoznaczne z tym, że Boży plan zarządzania mający na celu zbawienie całej ludzkości, osiągnął swe chwalebne zwieńczenie, tym samym zaś objawiona zostanie Boża wszechmoc i mądrość. Ukazanie się Boga w Chinach i dokonanie tam przezeń dzieła dni ostatecznych mają więc głęboki sens!”

Słowa Boga Wszechmogącego i omówienie brata w pełni mnie przekonały. Skinęłam głową i powiedziałam: „A więc Bóg decyduje o tym, gdzie będzie wykonywał swoje dzieło w zależności od potrzeb dzieła! Dotychczas wiedziałam tylko tyle, że poprzednie dwa etapy Bożego dzieła zostały wykonane w Izraelu; nie miałam pojęcia, że za dziełem kryje się tak głęboki sens. W dniach ostatecznych Bóg dokona dzieła osądzania i oczyszczania człowieka, zaś Chińczycy spośród wszystkich ludzi są właśnie tymi, którzy są najbardziej skażeni i najuporczywiej opierają się Bogu. Kiedy Bóg przemieni owych ludzi, najbardziej buntowniczych i opornych, w ludzi prawdziwie Mu posłusznych i oddających Mu cześć, wówczas łatwiej będzie Mu to samo uczynić z ludźmi innych narodów. Jest to prawdziwa tajemnica!”

Wtedy jedna z sióstr radośnie oznajmiła: „Bogu niech będą dzięki! Fakt, że w ogóle możemy to zrozumieć, zawdzięczamy Jego przewodnictwu! To, że w dniach ostatecznych Bóg się wcielił i wykonuje swoje dzieło w Chinach, ma tak naprawdę jeszcze jeden sens. Odczytajmy kolejny fragment z Bożymi słowami, a wtedy zrozumiemy. Bóg Wszechmogący mówi, »Gdyby aktualne dzieło Boga zostało dokonane wśród Izraelitów przed zakończeniem Jego 6000-letniego planu Bożego zarządzania, każdy byłby przekonany, że Bóg jest wyłącznie Bogiem Izraelitów i tylko oni są Jego narodem wybranym, tylko oni zasługują na odziedziczenie Bożego błogosławieństwa i obietnicy. W dniach ostatecznych Bóg obecny jest w pogańskim narodzie wielkiego czerwonego smoka pod postacią wcieloną. Dopełnił Boże dzieło jako Bóg wszelkiego stworzenia. Wykonał w całości swój plan Bożego zarządzania i ukończył główną część swego dzieła w narodzie wielkiego czerwonego smoka. Rdzeniem tych trzech etapów Jego pracy jest zbawienie człowieka – a mianowicie sprawienie, aby wszystko, co zostało stworzone czciło Pana wszelkiego stworzenia. Dlatego każdy etap Jego dzieła jest bardzo znaczący. Bóg w żadnym razie nie uczyni czegoś, co jest pozbawione sensu lub wartości. (…) Bóg burzy wszelką wiedzę zawartą w ludzkich przekonaniach i nie pozwala, by cokolwiek z niej przetrwało. Poprzez swe dzieło, którym podbija ludzkość, obala stare ludzkie poglądy – te stare, dawniejsze drogi wiedzy. Pozwala ludziom zobaczyć, że z Bogiem nie obowiązują żadne zasady, że nie ma nic ze starości w Bogu, dzieło, którego dokonuje jest w pełni wyzwolone, całkowicie wolne, a On Sam ma rację we wszystkim, co robi. Musisz całkowicie poddać się wszelkiemu Bożemu działaniu, które przeprowadza wśród stworzenia. Wszystko, co czyni Bóg, jest przepełnione znaczeniem i zgodne z Jego wolą i mądrością, a nie ludzkimi wyborami i przekonaniami. On czyni to, co jest korzystne dla Jego dzieła, a jeśli coś takie nie jest, Bóg nie podejmuje się tego bez względu na to, jak dobre to jest! Bóg działa i wybiera odbiorcę oraz miejsce swego dzieła zgodnie ze znaczeniem i celem Jego pracy. Nie trzyma się starych zasad i nie działa według formułek z przeszłości. Zamiast tego planuje swe dzieło według jego znaczenia. W końcu Bóg chce zrealizować jego prawdziwe założenie, osiągnąć oczekiwany cel«” (Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Po odczytaniu słów Boga siostra omówiła ten temat. „Dwa wcześniejsze etapy dzieła Bożego zostały wykonane w Izraelu, tak więc nasze koncepcje narzucają nam pogląd, że kiedy Bóg powróci w dniach ostatecznych, z pewnością przybędzie do Izraela; że Bóg jest Bogiem Izraelitów; że tylko Izraelici są wybranym ludem Boga i że są oni tymi, których Bóg kocha i zbawia. Dokonując w dniach ostatecznych wcielenia i wykonując swe dzieło w Chinach, Bóg zniweczył nasze pojęcia i wyobrażenia i umożliwił nam zrozumienie, że Jego dzieło nie podlega żadnym regułom; Bóg nie jest Bogiem jakiegoś jednego narodu czy ludu, lecz jest Bogiem całej ludzkości, Bogiem wszystkich stworzonych bytów! Stosownie do potrzeb swego dzieła, Bóg może wybrać stosowne miejsce realizacji swego dzieła i stosowne cele i może wykonywać je w każdym kraju. Niezależnie jednak od tego, w jakim kraju i na jakim narodzie Bóg dokonuje swego dzieła, Jego tożsamość, pozycja oraz istota są niezmienne. Izraelici czy poganie, z zachodu czy ze wschodu, wszyscy ludzie zostali stworzeni przez Boga i wszyscy oni powinni wierzyć w Boga i Go czcić. Dokonując swego dzieła w Chinach, Bóg w doskonały sposób ucieleśnia dobro i sprawiedliwość Stwórcy i całą stworzoną przez siebie ludzkość traktuje na równych prawach. Dzieło Boga wypełnione jest mądrością, jest ono cudowne i niezgłębione, i cokolwiek Bóg czyni, czyni to zawsze z miłości do nas i aby nas zbawić: wszyscy powinniśmy zaakceptować Jego dzieło i mu się podporządkować”.

Po wysłuchaniu słów Boga i omówienia siostry skinęłam głową i powiedziałam: „Teraz rozumiem, że Bóg się wcielił, wykonując swe dzieło w Chinach, żeby podważyć nasze koncepcje i wyobrażenia, żebyśmy mogli zrozumieć to, że Bóg jest Bogiem całej ludzkości, i żebyśmy nigdy więcej nie nakładali ograniczeń na Jego ukazywanie się, ani na Jego dzieło. Nigdy nie poznałam Bożego dzieła, a kiedy przekonałam się, że poprzednie dwa etapy Bożego dzieła wykonane były w Izraelu, uwierzyłam, że powrót Boga w dniach ostatecznych również powinien mieć miejsce w Izraelu, tak więc ostatecznie narzuciłam ograniczenia Bożemu objawieniu i Bożemu dziełu. Jakaż byłam głupia! Kierując się własnymi koncepcjami i wierząc, że Bóg jest tylko Bogiem Izraelitów, nie zaś całej ludzkości, rzecz jasna zanegowałam to, że Bóg rządzi losem całej ludzkości! Bóg jest Bogiem całej ludzkości, nie zaś tylko Bogiem jakiegoś jednego narodu czy ludu. Ukazując się i wykonując dzieło w Chinach, ucieleśnia On swoją miłość do całej ludzkości!” Słysząc moje słowa, brat i obie siostry powiedzieli radośnie: „Bogu niech będą dzięki!”

Rozpoznaję Bożą wszechmoc i mądrość i radośnie witam powrót Pana

Następnie odtworzyli dla mnie nagranie wideo z podkładem muzycznym zatytułowane „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” oraz dokument „Ten, który jest Suwerenem wszechrzeczy”, wyprodukowane przez Kościół Boga Wszechmogącego. Byłam pod głębokim wrażeniem wspaniałych obrazów i dźwięków natury w filmie, zaś dzięki imponującej scenerii i komentarzom narratora mogłam zrozumieć, że Bóg rządzi wszystkim, co istnieje, że zarządza On wielkim pełnym gwiazd wszechświatem, a także losem ludzkości – było to bardzo poruszające. Następnie brat i dwie siostry puściły mi nagranie wideo z recytacją słów Boga, i oto usłyszałam takie słowa Boga: „Ponieważ bez względu na to, gdzie Bóg objawia się, Bóg jest nadal Bogiem, a Jego istota nigdy się nie zmieni ze względu na miejsce czy sposób, w jaki się pojawia. Usposobienie Boga pozostaje takie samo bez względu na to, gdzie znajdują się Jego ślady. Bez względu na to, gdzie są, jest On Bogiem wszystkich ludzi. Na przykład Pan Jezus nie jest Bogiem tylko Izraelczyków, ale wszystkich ludzi w Azji, Europie i Ameryce, a nawet bardziej, jest jedynym Bogiem w całym wszechświecie. Zatem poszukujmy Bożej woli oraz odkrywajmy to, jak się pojawia na podstawie Jego wypowiedzi i idźmy w Jego ślady! Bóg jest prawdą, drogą i życiem. Pojawienie się Boga i Jego słowa istnieją równolegle do siebie, a Jego usposobienie i ślady zawsze będą dostępne dla wszystkich ludzi(Dodatek 1: Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło). Nie mogłam zapanować nad całą gamą wzbierających we mnie emocji, gdy pomyślałam: „Tak! Bóg jest Stwórcą i niezależnie od tego, czy dokonuje dzieła w Izraelu, czy w Chinach, zawsze jest niepowtarzalnym Bogiem samym. Jego istota, Jego usposobienie oraz to, co posiada, i czym jest, nigdy nie mogą się zmienić, Bóg zawsze będzie prawdą, drogą i życiem. Muszę oddać się poważnej lekturze słów Boga Wszechmogącego i pilnie je zgłębiać; nie mogę stracić szansy na to, by zostać świadkiem ukazania się Boga”.

W ciągu następnych dwóch dni ten sam brat i dwie siostry jeszcze raz omówili ze mną wiele prawd na temat Bożego dzieła w dniach ostatecznych. Im więcej wiedziałam, tym lżej było mi na sercu i osiągnęłam znacznie większą jasność w kwestii tego, jak Bóg sądzi, oczyszcza i doskonali człowieka. W głębi serca zyskałam pewność, że słowa Boga Wszechmogącego są wypowiedziami pochodzącymi z ust samego Boga i zapragnęłam usłyszeć jeszcze więcej słów Boga Wszechmogącego. Jedynym problemem było to, że musiałam wracać do Stanów Zjednoczonych, tak więc zostawiłam owemu bratu i siostrom swój adres i numer telefonu i poprosiłam ich, by pomogli mi skontaktować się z Kościołem Boga Wszechmogącego w Stanach Zjednoczonych.

Gdy tylko wróciłam do Stanów Zjednoczonych, poszłam za radą, jakiej udzieliła mi jedna z sióstr, i wpisałam w wyszukiwarkę formułę „ewangelia królestwa”. Na stronie, jaka się ukazała, ujrzałam rozdzierający serce obrazek z komentarzem: „Chrystus dni ostatecznych ukazał się w Chinach”, a strona obfitowała w bogate i różnorodne treści. Były tam księgi ze słowami Boga, pieśni, wszelkiego rodzaju nagrania wideo, doświadczenia i świadectwa braci i sióstr itd. Kliknęłam link „Wideo z ewangelią”. Były tam filmy, wideo z podkładem muzycznym, skeczami, sztukami scenicznymi itd. Potem rozpłakałam się, oglądając dokument zatytułowany „Młodość pełna cierpienia” na temat prześladowania chrześcijan przez KPCh. To, że bracia i siostry w Chinach żyli w tak przerażającym środowisku, a mimo to niewzruszenie wierzą w Boga i podążają za Bogiem, było rezultatem Bożego dzieła oraz świadectwem Bożej chwały – zaprawdę Bóg pozyskał w Chinach grupę zwycięzców! Nie minęło dziesięć dni od mojego powrotu, gdy skontaktowali się ze mną bracia i siostry z amerykańskiego oddziału Kościoła Boga Wszechmogącego.

Obecnie żyję życiem kościoła, a im więcej czytam słów Boga Wszechmogącego, tym bardziej doceniam miłość Boga i Jego gorliwe wysiłki mające na celu zbawienie ludzi. Bóg żywi płomienną nadzieję, że wszyscy, którzy wyczekują Jego ukazania się, zdołają przybyć przed Jego oblicze, przyjmą żywą wodę życia, w którą On nas zaopatruje, uwolnią się od krzywd uczynionych nam przez szatana i najszybciej jak to możliwe będą wiedli życie w świetle. Miałam to szczęście, że mogłam przybyć przed Boga i przyjąć zbawienie płynące z Jego słów. Jeszcze bardziej cenię sobie daną mi przez Boga szansę na osiągnięcie prawdziwego zbawienia; aktywnie zasilam szeregi ludzi, którzy głoszą ewangelię – tak bym wraz z moimi braćmi i siostrami mogła krzewić Boże dzieło dni ostatecznych wśród jeszcze większej liczby ludzi. Bogu niech będą dzięki!

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Skąd pochodzi ten głos?

Autorstwa Shiyin, ChinyUrodziłam się w rodzinie chrześcijańskiej, a wielu moich krewnych nauczało o ewangelii. Od małego wraz z rodzicami...

Ponownie połączona z Panem

Bóg Wszechmogący mówi: „Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez...

Powrót syna marnotrawnego

Autorstwa Ruth, USAUrodziłam się w małym miasteczku w południowych Chinach, w rodzinie, która wierzyła w Boga od czasów mojej prababki ze...

Połącz się z nami w Messengerze