Jak wypełniło się proroctwo o powrocie Pana Jezusa

06 kwietnia 2020

Drodzy bracia i siostry:

Witam wszystkich, bardzo się cieszę, że was tu widzę. Najpierw podziękujmy Bogu za to, że przygotował dla nas tę okazję. Niech Bóg nas prowadzi i wykonuje dzieło pośród nas.

Bracia i siostry, po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa, wszyscy z nas, którzy wierzą w Pana, łakną Jego rychłego powrotu, ziszczenia naszych wieloletnich pragnień oraz możliwości otrzymania Jego obietnicy i cieszenia się Jego błogosławieństwami. Nasze pragnienie zobaczenia powrotu Pana jest szczególnie pilne w dniach ostatecznych. Proroctwa związane z powrotem Pana Jezusa właściwie już się spełniły i wszyscy widzieliśmy bądź słyszeliśmy o różnorakich katastrofach, do których dochodzi we wszystkich państwach świata. Co więcej, katastrofy te, takie jak powodzie, susze, trzęsienia ziemi, epidemie i wojny, są bezprecedensowe w skali historii i dochodzi do nich wszędzie. Cały świat znajduje się w stanie wrzenia; często wybuchają wojny i przeprowadzane są ataki terrorystyczne. Co więcej, kazania wygłaszane przez pastorów i starszych w kościołach są niczym przebrzmiałe frazesy, w których brak jakiegokolwiek nowego światła. Liczni wierni słuchają tych kazań i nie odczuwają żadnej radości, a miejsce ich wiary i miłości zajmuje pustka. Czyż nie jest to właśnie ta sytuacja, w której spełnić ma się proroctwo o powrocie Pana Jezusa? Pan Jezus powiedział: „A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy już jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi”. (Mk 13:28–29). Wszyscy wiemy, że ten ustęp Pisma Świętego odnosi się do ponownego powstania Izraela. Izrael powrócił kilkadziesiąt lat temu, drzewo figowe wypuściło miękkie liście, a proroctwa związane z powrotem Pana Jezusa właściwie się już spełniły. Bracia i siostry, ponieważ proroctwa te właściwie się już spełniły, dlaczego nie widzieliśmy jeszcze Pana Jezusa zstępującego na białym obłoku? Czy to możliwe, że zapomniał o obietnicy, jaką złożył dwa tysiące lat temu? Z pewnością nie, ponieważ Bóg jest słowny i można ufać uczciwości Jego słów; kiedy wypowiada słowo, musi się ono wypełnić zgodnie z Jego planami i z obietnicą, jaką złożył człowiekowi. Dokładnie tak, jak napisano w Biblii: „Przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał”. (Hbr 10:37). W gruncie rzeczy, Pan Jezus już dawno wcielił się i zgodnie ze swoją obietnicą w tajemnicy zstąpił między nami, a teraz wykonuje nowe dzieło. Są jednak bracia i siostry, którzy wierzą, że w Biblii wyraźnie napisano: „Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba”. (Dz 1:11). Wierzą oni, że skoro Pan Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba na białym obłoku, to kiedy powróci, z pewnością zstąpi z niebios na białym obłoku i wszyscy będą mogli Go zobaczyć. Pytają więc, jak można mówić, że Pan już się wcielił i w tajemnicy zstąpił na ziemię? A jeśli tak się stało, pytają dalej, to co z proroctwem mówiącym o tym, że Pan zstąpi na białym obłoku? Porozmawiamy teraz o tej kwestii.

Pan rzeczywiście obiecał nam, że zstąpi na obłoku i to nie podlega dyskusji. Ale w Biblii jest wiele fragmentów zawierających proroctwo o powrocie Pana. Jeśli starannie przestudiujemy Biblię, to z łatwością zobaczymy, że proroctwa dotyczące powrotu Pana Jezusa w dniach ostatecznych dzielą się na dwa główne rodzaje. Pierwszy zawiera proroctwa związane ze zstąpieniem Pana w tajemnicy, a drugi zawiera proroctwa związane ze zstąpieniem Pana na obłoku i Jego publicznym ujawnieniem się. Przyjrzyjmy się najpierw kilku proroctwom związanym ze zstąpieniem Pana w tajemnicy. Otwórzcie, proszę, Objawienie świętego Jana, rozdział 16, wers 15: „Oto przychodzę jak złodziej”. A teraz spójrzmy na rozdział 3, wers 3: „Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie”. Z kolei Ewangelia św. Mateusza, rozdział 24, wers 44, mówi: „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie”. To tylko kilka przykładów. Bracia i siostry, zawarte w tych fragmentach słowa takie jak „jak złodziej” i „godzinie, której się nie spodziewacie” rzeczywiście mówią, że kiedy Pan powróci, zstąpi w tajemnicy i przyjdzie po cichu. „Syn Człowieczy” z pewnością odnosi się do kogoś, kto zrodził się z człowieka i do ciała posiadającego zwykłe człowieczeństwo. Ducha z pewnością nie można nazwać Synem Człowieczym; jedynie ciało wcielonego Boga można nazwać Synem Człowieczym, który, podobnie jak Pan Jezus, jest ciałem zrodzonym z człowieka, zarazem materialnym i widzialnym. Na podstawie tych proroctw możemy zatem stwierdzić, że Pan Jezus powrócił zstępując w tajemnicy jako wcielony Syn Człowieczy, aby wykonywać swoje dzieła i pojawić się pośród ludzkości.

Przyjrzyjmy się teraz proroctwom dotyczącym Pana zstępującego na obłoku i ujawniającego się publicznie. Bracia i siostry, otwórzcie Objawienie św. Jana, rozdział 1, wers 7: „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen”. Z kolei u Mateusza, rozdział 24, wers 30, czytamy: „Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą”. Na podstawie tych dwóch fragmentów Pisma Świętego możemy zobaczyć, że kiedy wszelkie oko dostrzega Pana przychodzącego z obłokami, ludzie nie radują się i nie cieszą, lecz wszystkie plemiona lamentują. Bracia i siostry, wszyscy pragniemy powrotu Pana Jezusa, dlaczego więc jest tak, że gdy powraca, to ludzie lamentują? Wygłaszałem już na ten temat kazanie i ufam, że wszyscy to rozumiemy. Ponieważ ukończone zostało dzieło wcielonego Boga, polegające na zbawieniu człowieka w tajemnicy, wszyscy ci, którzy odmówili przyjęcia dzieła Boga, gdy działał On w tajemnicy, potępiali Go i sprzeciwiali się Mu, widzą, że ten, którego potępiali i któremu się sprzeciwiali, jest rzeczywiście Panem Jezusem, który powrócił, więc biją się w piersi i biczują się, lamentują i zgrzytają zębami, i w ten sposób spełnia się na ziemi wizja, wedle której lamentują wszystkie plemiona. A zatem czas, w którym zobaczymy Pana pojawiającego się publicznie na obłoku, to czas, gdy Bóg nagrodzi dobrych i ukarze nikczemnych.

W tym momencie niektórzy bracia i siostry z pewnością spytają: „A zatem proroctwa dotyczące powrotu Pana są dwojakiego rodzaju: że Bóg wcieli się jako Syn Człowieczy i przyjdzie w tajemnicy; oraz że zstąpi publicznie na obłoku – czyż nie jest to sprzeczność? Jak te proroctwa mogłyby się spełnić?” Proroctwa te rzeczywiście wyglądają tak, jakby były ze sobą sprzeczne, ale wcale tak nie jest, ponieważ w grę wchodzi tu mądrość Boża. Na podstawie tych dwóch rodzajów proroctw widzimy, że dzieło Boga składa się z planów i etapów; najpierw Bóg wciela się i wykonuje dzieło w tajemnicy, aby zbawić ludzkość, a kiedy Jego dzieło zostanie ukończone, Bóg publicznie ujawni się wszystkim ludom i narodom i wtedy właśnie nagrodzi dobrych i ukarze nikczemnych. Aby wszyscy mogli to lepiej zrozumieć, przeczytajmy fragment z Biblii. Otwórzcie, proszę, Ewangelię św. Łukasza, rozdział 17, wersy 26-30. Przeczytam: „A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego: Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił. Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali; Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi”. Bracia i siostry, zawarty w tym fragmencie opis stanu ludzkości w dniu pojawienia się Syna Człowieczego jest dokładnie taki sam, jak stan ludzkości, gdy żyli Noe i Lot. Jak wszyscy wiemy, zanim nastąpił potop, Bóg w tajemnicy powiedział Noemu o potopie, który zniszczy świat i kazał mu zbudować arkę. Gdy Noe budował arkę, opowiedział innym ludziom o potopie, który zniszczy świat. Ale ponieważ ówcześni ludzie nie widzieli tego faktu na własne oczy, nie uwierzyli Noemu, zaatakowali go, wyśmiewali się z niego i mówili, że zwariował. Ale gdy w dniu, kiedy Bóg ukarał człowieka, zobaczyli nadchodzący potop, oniemieli i nienawidzili siebie za to, że nie uwierzyli ewangelii, której nauczał Noe. Ale wtedy było już za późno. Tak samo było w czasie, w którym żył Lot. Zanim z nieba spadły ogień i siarka, Bóg, za pośrednictwem dwóch aniołów, powiedział Lotowi w tajemnicy o rychłym zniszczeniu Sodomy i Gomory. Kiedy Lot to usłyszał, powiedział o wszystkim swoim zięciom. Ale ponieważ nie widzieli oni tego faktu na własne oczy, nie uwierzyli mu. A kiedy ogień i siarka spadły z nieba, żałowali oni swojego postępowania i nienawidzili się za to, że nie uwierzyli w to, co powiedział im Lot. Bracia i siostry, na podstawie tego, co zdarzyło się w czasach Noego i Lota, widzimy, że kiedy Bóg wykonuje dzieło w tajemnicy, czyni tak, aby zbawić ludzkość, a kiedy Jego ostrzeżenia się urzeczywistniają, Bóg wymierza karę ludzkości. Dokładnie z tym samym wiążą się dni przyjścia Syna Człowieczego. W dniach ostatecznych, Bóg jeszcze raz przyobleka się w ciało i przychodzi w tajemnicy, a niosąc swoje wewnętrzne usposobienie i wszystko to, czym jest, wciela się jako Syn Człowieczy i wyraża swoje słowa, by zdobyć, udoskonalić i pozyskać grupę ludzi, a równocześnie wykorzystuje tę grupę ludzi do tego, by nauczali o Jego zbawieniu dni ostatecznych. W tym okresie nie zobaczymy widowiskowego, publicznego zjawienia się Pana na obłoku. Kiedy Bóg skompletuje grupę zwycięzców, a dzieło tajemnego przyjścia Boga wcielonego zostanie ukończone, na ziemi natychmiast dojdzie do wielkich katastrof i Bóg pojawi się publicznie, aby ukarać nikczemnych i nagrodzić dobrych, segregując wszystkich ludzi stosownie do ich rodzaju. Ujmując rzecz w inny sposób, tajemny etap dzieła Boga Wszechmogącego polega na zbawieniu i udoskonaleniu tych, którzy przyjmują prawdę, a kiedy Bóg pojawi się publicznie, ukarze tych, którzy nie przyjęli prawdy. Wszyscy, którzy pokornie szukają prawdy i są w stanie przyjąć prawdę, przyjmą Boże dzieło zbawienia dni ostatecznych podczas trwania tajemnego dzieła Boga, powrócą przed Jego tron i Bóg uczyni z nich zwycięzców. Jednak wszystkich, którzy nie przyjmą prawdy i podczas trwania tajemnego dzieła Boga polegają wyłącznie na swojej aroganckiej i przemądrzałej naturze oraz bez zastanowienia potępiają dzieło Boga i sprzeciwiają mu się do tego stopnia, że nawet atakują Boga i bluźnią Mu, Bóg zaliczy do nikczemników i spotka ich sprawiedliwa kara Boża.

Bracia i siostry, widzieliśmy już, że proroctwa Biblijne dotyczące powrotu Pana właściwie się już spełniły. Bóg Wszechmogący jest Jezusem, który powrócił; jest Barankiem, który otwiera księgę, jak głosi proroctwo z Objawienia św. Jana, jest też rzeczywiście Tym, na którego od tak dawna czekamy. Już dawno temu otworzył siedem pieczęci i księgę, oraz ujawnił człowiekowi wszystkie tajemnice, których przez wszystkie wieki nikt nie potrafił zrozumieć. Dzieło tajemnego przyjścia Boga Wszechmogącego ma się obecnie ku końcowi i wkrótce pojawi się On publicznie – dzieło Boga miało będzie niebawem swoje wspaniałe zwieńczenie. Jeśli możemy szukać, badać i przyjąć dzieło Boga dni ostatecznych w sposób pozytywny i czynny, a także dotrzymywać kroku Barankowi, to wciąż mamy szanse na to, że zostaniemy zbawieni i udoskonaleni przez Boga. Jeśli nie potrafimy przyjąć dzieła zbawienia Boga Wszechmogącego, to różne będą nasze żale, kiedy zobaczymy Pana zstępującego na białym obłoku. Przeczytajmy teraz słowa Boga Wszechmogącego i weźmy pod uwagę Jego ostrzeżenie! Bóg Wszechmogący mówi: „Wielu ludzi może nie obchodzić to, co mówię, ale nadal chcę powiedzieć każdemu tak zwanemu świętemu, który podąża za Jezusem, że kiedy zobaczycie Jezusa zstępującego z nieba na białym obłoku na własne oczy, będzie to publiczne pojawienie się Słońca sprawiedliwości. Być może będzie to dla ciebie czas wielkiego podekscytowania, jednak powinieneś wiedzieć, że czas, kiedy będziesz świadkiem zstępowania Jezusa z nieba, jest również czasem, kiedy ty zstąpisz do piekła, aby ponieść karę. Będzie to zwiastunem końca Bożego planu zarządzania i czasem, gdy Bóg nagrodzi dobrych i ukarze niegodziwych. Bo sąd Boży skończy się, zanim człowiek zobaczy znaki, ponieważ istnieje tylko wyrażenie prawdy. Ci, którzy przyjmują prawdę i nie szukają znaków, a tym samym zostali oczyszczeni, powrócą przed tron Boży i dostaną się w objęcia Stwórcy. Tylko ci, którzy trwają w przekonaniu, że ‚Jezus, który nie jeździ na białym obłoku jest fałszywym Chrystusem’ podlegają wiecznej karze, bo wierzą tylko w Jezusa, który pokazuje znaki, ale nie uznają Jezusa, który głosi surowy sąd i wskazuje prawdziwy sposób życia. I właśnie dlatego Jezus rozprawi się z nimi, gdy otwarcie powróci na białym obłoku. Są zbyt uparci, zbyt pewni siebie, zbyt aroganccy. W jaki sposób tacy degeneraci mogliby zostać nagrodzeni przez Jezusa? Powrót Jezusa jest wielkim wybawieniem dla tych, którzy są w stanie przyjąć prawdę, natomiast dla tych, którzy nie są w stanie jej przyjąć, jest znakiem potępienia. Powinniście wybrać własną drogę i nie powinniście bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu i odrzucać prawdy. Nie powinniście być ignoranckimi i aroganckimi osobami, ale osobami posłusznymi przewodnictwu Ducha Świętego, pragnącymi prawdy i poszukującymi jej – tylko w ten sposób odniesiecie korzyść”. (Zanim ujrzysz duchowe ciało Jezusa, Bóg stworzy już na nowo niebo i ziemię, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Uwaga redaktora: Dzięki lekturze tego artykułu rozumiemy, że biblijne proroctwa dotyczące powrotu Pana właściwie już się spełniły, a Pan powrócił! Jest to niezwykle pokrzepiająca nowina dla tych z nas, którzy usychali z tęsknoty za powrotem Pana Jezusa! Polecam wam teraz artykuł i film, dzięki którym osiągniecie jeszcze lepsze zrozumienie powrotu Pana. Przeczytajcie, proszę, „Czasy ostateczne – 5 proroctw biblijnych o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa spełniło się” i obejrzyjcie fragment chrześcijańskiego filmu „Przepiękny głos: w jaki sposób wypełniają się proroctwa o powrocie Pana Jezusa?”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze