Czy wiesz, jak ważne jest Prawo Boże i Dziesięć Przykazań dla ludzkości?

04 kwietnia 2020

Autor: Cheng Xin

Czy wiesz, jak ważne jest Prawo Boże i Dziesięć Przykazań dla ludzkości

Ufam, że każdy z nas, kto wierzy w Pana, zna Dziesięć Przykazań i Prawo. Ale czy jesteśmy świadomi, jak ważne dla ludzkości jest Dziesięć Przykazań i Prawo oraz jakie głębokie znaczenie mają one dla nas? Wspólnie zbadajmy ten temat.

Słowa Boga mówią: „Że kiedy Bóg rozpoczął oficjalną pracę nad swoim planem zarządzania, ustanowił wiele przepisów, które miały być przestrzegane przez ludzi. Przepisy te miały na celu umożliwienie człowiekowi prowadzenia normalnego życia na ziemi, normalnego życia człowieka, które jest nierozerwalnie związane z Bogiem i Jego przewodnictwem. Bóg najpierw powiedział człowiekowi, jak robić ołtarze, jak je ustawiać. Następnie powiedział człowiekowi, jak składać ofiary, i ustalił, jak człowiek ma żyć – na co ma zwracać uwagę w życiu, czego ma przestrzegać, co powinien, a czego nie powinien robić. To, co Bóg wyznaczył człowiekowi, było wszechogarniające, a tymi zwyczajami, przepisami i zasadami standaryzował On zachowanie ludzi, kierował ich życiem, kierował ich wtajemniczeniem w prawa Boże, prowadził ich, aby przyszli przed ołtarz Boży, kierował nimi w życiu pośród wszystkich rzeczy, które Bóg uczynił dla człowieka, życiu nacechowanym porządkiem, regularnością i umiarem. Bóg najpierw użył tych prostych przepisów i zasad, aby ustalić granice dla człowieka, by na ziemi człowiek wiódł normalne życie oddawania czci Bogu, wiódł normalne życie człowieka; taka jest specyficzna treść początku Jego planu zarządzania obejmującego sześć tysięcy lat. Przepisy i zasady obejmują bardzo szeroką treść, stanowią szczegóły Bożego kierownictwa dla ludzkości w Wieku Prawa, musiały zostać przyjęte i uczczone przez ludzi, którzy przyszli przed Wiekiem Prawa, są one zapisem dzieła wykonanego przez Boga w Wieku Prawa i są one prawdziwym dowodem Bożego kierownictwa oraz prowadzenia całej ludzkości(Boże dzieło, Boże usposobienie i Sam Bóg II, w: Słowo, t. 2, O poznaniu Boga).

Dziesięć Przykazań

Ogłoszenie Przykazań przez Boga pokazuje, że bez Prawa, którego Jahwe Bóg postanowił nauczać najwcześniejszą ludzkość, nie byłoby ani dzisiejszej ludzkości, ani tak zwanego współczesnego cywilizowanego społeczeństwa. Jakie jest to »współczesne cywilizowane społeczeństwo«? We współczesnym cywilizowanym społeczeństwie ludzie rozumieją pewne normy zachowania, odróżniają dobro od zła, przestrzegają prawa, a zatem w całym społeczeństwie panuje porządek, nie ma chaosu i łatwo nim zarządzać, każdy zna prawo, każdy wie, że należy przestrzegać porządku publicznego i prawa i że jego działania są regulowane przez prawo. Czy to zrobił Bóg? Dzisiejsze społeczeństwo jest nierozerwalnie związane Prawami, które Bóg ogłosił Izraelitom w najwcześniejszych czasach. … Co więcej, chociaż Przykazania te zostały ogłoszone Izraelitom i tylko nieliczni Izraelici je słyszeli, nadal wpływały one na przyszłe pokolenia. To, że dzisiejsze ludzkie społeczeństwo jest tak uporządkowane, że istnieje tak kompletny system prawny, który trzyma ludzi w ryzach i ma tak pozytywny wpływ na społeczeństwo, a także czyni całe społeczeństwo bezpiecznym, harmonijnym i uporządkowanym, jest nierozerwalnie związane z Przykazaniami przekazanymi w owym czasie. Cóż za wspaniały fundament położyły! Bez regulacji działań człowieka w najwcześniejszych czasach rozwój wszystkich ludzkich społeczeństw nie byłby tak uporządkowany i systematyczny, jak ma to miejsce obecnie. W ten sposób dokonała się realizacja Bożego dzieła(„Właściwe podejście do słów Boga”).

Ze słów Boga wynika, że wczesna ludzkość wiedziała tylko, jak cieszyć się wszystkim, co Bóg jej zapewnił, ale nie wiedziała, że Bóg stworzył niebo, ziemię i wszystkie rzeczy oraz że stworzył ludzkość. Nie wiedziała też, jak oddawać cześć Bogu, i nie miała nawet podstawowej wiedzy o życiu. Tak jak noworodek nie ma świadomości niczego, co dzieje się w otaczającym go świecie, gdyby nie Boże Dzieło i przewodnictwo, ludzkość po prostu nie miałaby pojęcia, jak właściwie żyć na ziemi. Na takim tle i w świetle potrzeb ludzkości Bóg, za pośrednictwem Mojżesza, ogłosił Izraelitom Dziesięć Przykazań i Prawo, a także nauczał ludzkość i dał jej wyraźne instrukcje dotyczące wszystkich aspektów życia. Dzięki temu ówcześni Izraelici w końcu ustanowili zasady, według których powinni żyć i postępować, nauczyli się, jak współdziałać ze sobą i jak oddawać cześć Bogu w sposób zgodny z jego wolą. Zrozumieli, czym jest grzech, dobroć, niegodziwość, piękno i brzydota, aby dowiedzieć się, że takie działania, jak palenie, zabijanie, rabowanie i grabieże, były grzeszne i były rzeczami negatywnymi oraz że takie działania, jak przestrzeganie Prawa i Przykazań, zachowywanie szabatu, składanie ofiar na cześć Boga i tym podobne zgodne z wolą Bożą, były rzeczami pozytywnymi. Na podstawie Prawa i Przykazań ogłoszonych przez Jehowę nałożono ograniczenia na zachowania Izraelitów, ustanowiono jasne standardy i normy, a Izraelici zaczęli żyć na ziemi we właściwy, uporządkowany sposób. To wszystko dzięki Przykazaniom i Prawu danym Izraelitom, a ponieważ Izraelici przestrzegali Przykazań i Prawa, otrzymali Boże błogosławieństwo.

Chociaż Dziesięć Przykazań i Prawo zostały dane przez Boga Izraelitom, nadal mają ogromny wpływ na nas, czyli późniejsze pokolenia ludzkości. Przykazania i Prawo dane przez Boga nauczyły człowieka, jak przetrwać, i regulowały jego działania; stały się fundamentem i kryteriami, według których uczynki człowieka były oceniane jako grzeszne lub bezgrzeszne, a zatem Dziesięć Przykazań i Prawo stanowiły podstawę do formułowania ustrojów prawnych późniejszych pokoleń oraz udoskonalania systemów prawnych dla przyszłych pokoleń. Wiele współczesnych przepisów prawa i pojęć prawnych zostało sformułowanych na podstawie Dziesięciu Przykazań i Prawa Bożego. Na przykład źródłem takich sformułowań, jak umyślne zabójstwo, gwałt, kradzież, zniesławienie i korupcja, jest Dziesięć Przykazań, tj. „Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw twemu bliźniemu. Nie będziesz pożądał domu twego bliźniego ani nie będziesz pożądał żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego(Księga Wyjścia 20:13-17). Gdyby Bóg nie ogłosił tych przykazań i swojego Prawa, cała ludzkość byłaby taka, jak ówcześnie Izraelici: nie wiedziałaby, jak żyć, nie znałaby różnicy między dobrem a złem i nie dbałaby o czystość w mowie i uczynkach. Gdyby tak było, można sobie wyobrazić, że na całym świecie zapanowałby taki chaos, że rozwój człowieka po dziś dzień nie byłby możliwy, a tym bardziej nie mogłoby powstać dzisiejsze cywilizowane społeczeństwo. To pokazuje, że ogłoszenie Prawa Bożego i Przykazań nie tylko wywarło głęboki wpływ na systemy prawne, ale odegrało również kluczową rolę w powstawaniu i kształtowaniu się cywilizacji moralnej i systemu demokratycznego ludzkiego społeczeństwa. W dzisiejszych czasach mamy jasno określone normy moralne i jesteśmy w stanie utrzymać porządek publiczny, zaakceptować ograniczenia nałożone na nas przez prawo i wieść stabilne, uporządkowane życie na ziemi. To wszystko dzięki Przykazaniom danym przez Boga na początku Wieku Prawa, co stanowi „twardy” dowód na to, że Bóg prowadzi wszystkich ludzi. Pozwala nam to także zobaczyć, że Bóg doskonale rozumie nasze potrzeby i że jest bardzo odpowiedzialny, bardzo rygorystyczny i bardzo sumienny w stosunku do nas! Bóg, od czasu, kiedy stworzył człowieka, zawsze nas prowadził, zapewniając nam wszystko, czego potrzebujemy, aby przetrwać, oraz ustanawiając zasady postępowania w Dziesięciu Przykazaniach i Prawie, abyśmy w ten sposób mogli żyć lepiej. Tylko z tego powodu my, ludzie, żyjemy do dziś. Ogłoszenie Dziesięciu Przykazań i Prawa jest wyłącznie wyrazem Bożej miłości i pragnienia zbawienia nas. Jako ludzie naprawdę nie możemy żyć bez Bożego przewodnictwa.

Ufam, że po tym omówieniu wszyscy dobrze rozumiemy, jak ważne jest to, że Bóg dał nam Dziesięć Przykazań i Prawo, a także jak żmudne wysiłki podejmuje Bóg, aby nas zbawić!

Dzięki niech będą oświeceniu i Bożemu przewodnictwu!

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Czy znasz tajemnice Modlitwy Pańskiej?

Wielu ludzi modli się: „Niech przyjdzie twoje królestwo”. Ale nie wie, gdzie jest królestwo Boże? Przeczytaj ten artykuł, aby odkryć tajemnice ukryte w Modlitwie Pańskiej.

Próba i cierpienie są łaską Boga

Co to jest łaska Boża? Czy łaska Boża ogranicza się do materialnych błogosławieństw? Przeczytaj natychmiast, aby otrzymać nowe poznanie o łasce Bożej.

Jak wypełniło się proroctwo o powrocie Pana Jezusa

Czasy ostateczne już by nadeszły, a proroctwo o powtórnym przyjściu Jezusa spełniło się. Dlaczego nie widzieliśmy Pana powracającego w obłokach? Jak przyszedł Pan w dniach ostatecznych? Jak możemy spotkać Pana? Ten artykuł mówi ci.

Połącz się z nami w Messengerze