2. Dlaczego Bóg musi sądzić i karcić ludzi?

Ważne słowa Boga:

Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka, ale nie wyzwolił go od całego zepsucia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko przyjęcia przez Jezusa grzechów człowieka jako ofiary za grzechy, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. I tak, kiedy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek, i rozpoczął dzieło karcenia i osądzania, które wynosi człowieka do wyższej sfery. Wszyscy ci, którzy podporządkują się Jego panowaniu, posiądą wyższą prawdę oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie.

z Przedmowy do księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Zanim człowiek został odkupiony, zostało w niego wszczepionych wiele szatańskich trucizn. Po upływie tysięcy lat szatańskiego zepsucia człowiek ma już w sobie naturę, która opiera się Bogu. I dlatego kiedy człowiek zostaje odkupiony, jest to nic więcej niż odkupienie – człowiek jest kupowany za wysoką cenę, ale jego zatruta natura nie zostaje wyeliminowana. W człowieku tak splugawionym musi dokonać się zmiana zanim będzie godny służyć Bogu. Poprzez to dzieło osądzania i karcenia człowiek zdobędzie pełną wiedzę o swojej nieczystości i zepsutej istocie, a wtedy będzie w stanie całkowicie się zmienić i oczyścić. Tylko w ten sposób człowiek może być godny powrotu przed tron Boga. Całe dokonane dzisiaj dzieło służy oczyszczeniu człowieka i jego zmianie; poprzez osądzanie i karcenie słowem oraz oczyszczenie człowiek może odrzucić swoje zepsucie i stać się czysty. Zamiast uważać ten etap dzieła za zbawienie, celniejszym byłoby nazwanie go dziełem oczyszczenia. Zaprawdę, ten etap jest etapem podboju, jak również drugim etapem zbawienia.

z rozdziału „Tajemnica Wcielenia (4)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wiesz tylko, że Jezus zstąpi w dniach ostatecznych, ale jak dokładnie to zrobi? Czy grzesznik taki jak ty, który właśnie został odkupiony, a nie został odmieniony ani udoskonalony przez Boga, może być człowiekiem według Bożego serca? W twoim przypadku, ponieważ nadal masz starą osobowość, to prawda, że zostałeś zbawiony przez Jezusa i że nie jesteś zaliczany do grzeszników z uwagi na zbawienie przez Boga, ale to nie dowodzi, że nie jesteś grzeszny i że nie jesteś nieczysty. Jak możesz być święty, jeśli nie zostałeś odmieniony? Wewnątrz jesteś nękany nieczystością, samolubny i złośliwy, ale nadal chcesz zstąpić z Jezusem. Możesz o tym tylko pomarzyć! Pominąłeś pewien krok w wierze w Boga: zostałeś jedynie odkupiony, ale nie zostałeś odmieniony. Abyś mógł być człowiekiem według Bożego serca, Bóg musi osobiście dokonać dzieła przemiany i obmycia ciebie. Jeśli jesteś tylko odkupiony, nie będziesz w stanie osiągnąć świętości. Dlatego nie będziesz się kwalifikować do udziału w błogosławieństwach Bożych, ponieważ pominąłeś ten krok w Bożym dziele zarządzania człowiekiem, który jest kluczowym krokiem do zmiany i udoskonalenia. Dlatego ty, jako grzesznik, który właśnie został odkupiony, nie jesteś w stanie bezpośrednio odziedziczyć dziedzictwa Bożego.

z rozdziału „O nazwach i tożsamości” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

W jaki sposób dokonuje się udoskonalanie człowieka przez Boga? Przez Jego sprawiedliwe usposobienie. Boskie usposobienie składa się przede wszystkim ze sprawiedliwości, gniewu, majestatu, sądu i klątwy, a udoskonalanie człowieka dokonuje się przede wszystkim przez sąd. Niektórzy ludzie nie rozumieją i pytają, dlaczego Bóg jest w stanie uczynić człowieka doskonałym tylko poprzez sąd i klątwę. Mówią: „Jeżeli Bóg miałby przekląć człowieka, to czy ten by nie umarł? Jeżeli Bóg miałby osądzić człowieka, to czy ten nie zostałby potępiony? W jaki sposób można go przez to udoskonalić?” Takie są słowa ludzi, którzy nie znają Bożego dzieła. Tym, co Bóg przeklina, jest nieposłuszeństwo człowieka, a tym, co On osądza, są grzechy człowieka. Chociaż On mówi surowo i bez najmniejszych względów, ujawnia On wszystko, co jest w człowieku, i przez te surowe słowa ujawnia to, co jest istotne w człowieku, ale przez taki sąd daje On człowiekowi gruntowną wiedzę o istocie ciała, a tym samym człowiek poddaje się posłuszeństwu przed Bogiem. Ciało człowieka jest grzeszne i pod wpływem szatana, jest nieposłuszne i przedmiotem Bożego karcenia – i tak, aby człowiek mógł poznać siebie samego, muszą na niego spaść słowa sądu Bożego i musi on przejść każdy rodzaj uszlachetniania; dopiero wtedy dzieło Boże będzie skuteczne.

Ze słów wypowiedzianych przez Boga wynika, że On już potępił ciało człowieka. Czy są to zatem słowa klątwy? Słowa wypowiedziane przez Boga ukazują prawdziwe barwy człowieka i przez takie ujawnienie jest sądzony, a gdy widzi, że nie jest w stanie sprostać woli Bożej, wewnątrz czuje żal i wyrzuty sumienia, czuje, że jest dłużnikiem Boga i nie jest wystarczająco zdatny do pełnienia woli Bożej. Niekiedy Duch Święty dyscyplinuje cię od wewnątrz, a ta dyscyplina pochodzi z sądu Bożego; są chwile, kiedy Bóg cię napomina i ukrywa przed tobą swoje oblicze, kiedy On nie zwraca na ciebie uwagi i nie działa w tobie, bezgłośnie karcąc cię, aby cię udoskonalić. Boże dzieło w człowieku jest przede wszystkim po to, aby sprawiedliwe usposobienie Boga stało się oczywiste. Jakie świadectwo człowiek ostatecznie daje o Bogu? Człowiek świadczy, że Bóg jest sprawiedliwym Bogiem, że Jego usposobieniem jest sprawiedliwość, gniew, karcenie i sąd – człowiek świadczy o sprawiedliwym usposobieniu Boga. Bóg używa swojego sądu, aby uczynić człowieka doskonałym. Bóg kocha człowieka i go wybawia, ale co obejmuje Jego miłość? Zawiera się w niej sąd, majestat, gniew i klątwa. Chociaż Bóg przeklinał człowieka w przeszłości, nie zrzucił go całkowicie do otchłani, ale użył tego środka, aby udoskonalić wiarę człowieka; On nie unicestwił człowieka, ale działał, aby go udoskonalić. Istotą ciała jest to, co jest z szatana – Bóg stwierdził to całkiem słusznie –ale fakty dokonywane przez Boga nie są wypełniane zgodnie z Jego słowami. On cię przeklina, abyś mógł Go kochać i abyś znał istotę ciała; On cię karci, abyś się przebudził, abyś znał własne braki i abyś znał zupełną niegodność człowieka. W ten sposób przekleństwa Boże, Jego sąd, Jego majestat i gniew — wszystko jest po to, aby uczynić człowieka doskonałym. Wszystko, co Bóg czyni dzisiaj i sprawiedliwe usposobienie, które On w was czyni oczywistym — wszystko jest po to, aby uczynić człowieka doskonałym, i taka jest właśnie miłość Boga.

z rozdziału „Tylko doświadczając bolesnych prób, możesz poznać piękno Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Doprawdy, realizowane obecnie dzieło polega na skłonieniu ludzi, by porzucili szatana, porzucili swojego dawnego przodka. Wszystkie sądy poprzez słowo mają na celu odsłonić zepsute usposobienie ludzkości i umożliwić ludziom zrozumienie sensu życia. Wszystkie te powtarzające się sądy przebijają ludzkie serca. Każdy sąd bezpośrednio wpływa na ich los i ma na celu zranić ich serca, aby mogli odrzucić to wszystko i w ten sposób poznać życie, poznać ten podły świat oraz poznać mądrość i wszechmoc Boga, a także poznać zepsutą przez szatana ludzkość. Im więcej karcenia i sądzenia, tym bardziej serce człowieka zostaje zranione i tym bardziej rozbudza się jego duch. Obudzenie ducha tych skrajnie zepsutych i kompletnie oszukanych ludzi – oto cel tego sądu. Człowiek nie ma ducha, to znaczy jego duch umarł dawno temu i człowiek nie wie, że jest niebo, że jest Bóg, a z pewnością nie wie, że zmaga się w otchłani śmierci. Skąd miałby wiedzieć, że żyje w tym złym piekle na ziemi? Skąd miałby wiedzieć, że to jego gnijące ciało wpadło do Hadesu śmierci z powodu zepsucia przez szatana? Skąd miałby wiedzieć, że wszystko na ziemi od dawna jest tak zniszczone przez ludzkość, że nie można już tego naprawić? No i skąd miałby wiedzieć, że dzisiaj na ziemię zstąpił Stwórca, aby szukać zepsutych ludzi, których może zbawić? Nawet, kiedy człowiek przejdzie wszelkie możliwe oczyszczenie i sąd, jego drętwa świadomość ledwo funkcjonuje i praktycznie nie reaguje. Ludzkość jest tak zwyrodniała! Chociaż ten sąd spada niczym okrutny grad z nieba, jest dla człowieka wielce korzystny. Bez sądzenia ludzi w ten sposób nie byłoby rezultatu i uratowanie ludzi od otchłani nieszczęścia byłoby absolutnie niemożliwe. Bez tego dzieła byłoby ludziom niezmiernie trudno wydostać się z Hadesu, ponieważ ich serca umarły już dawno temu, a ich duch został dawno temu zdeptany przez szatana. Uratowanie tych, którzy utonęli w najgłębszych czeluściach zwyrodnienia, wymaga uporczywego nawoływania i sądzenia – dopiero wtedy obudzą się te lodowate serca.

z rozdziału „Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Bóg dokonuje dzieła osądzania i karcenia, by człowiek mógł Go poznać i dla swojego świadectwa. Bez osądzenia przez Niego zepsutego ludzkiego usposobienia, człowiek nie znałby Jego sprawiedliwego usposobienia, które nie dopuszcza wykroczeń i nie mógłby zamienić swojej starej wiedzy o Bogu w nową. Dla dobra swojego świadectwa i swojego zarządzania, ujawnia się w całości, umożliwiając tym samym człowiekowi osiągnięcie wiedzy o Bogu, zmianę jego usposobienia i składanie donośnego świadectwa o Bogu poprzez publiczne pojawienie się Boga.

z rozdziału „Tylko ci, którzy znają Boga, mogą nieść o Nim świadectwo” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Dni ostateczne już nadeszły. Wszystkie stworzone rzeczy zostaną zebrane według swego rodzaju i podzielone na różne kategorie pod względem swej natury. To jest moment, w którym Bóg objawia cel ludzkości i jej przeznaczenie. Jeśli ludzie nie przejdą karcenia i sądu, nie będzie sposobu na wyeksponowanie ich nieposłuszeństwa i niesprawiedliwości. Tylko poprzez karcenie i sąd cel wszystkich stworzeń może być objawiony. Człowiek pokazuje swoją prawdziwą twarz tylko wtedy, kiedy jest skarcony i osądzony. Zło będzie razem ze złem, dobro z dobrem, a cała ludzkość zostanie zebrana według swego rodzaju. Poprzez karcenie i sąd cel wszelkiego stworzenia będzie objawiony, tak aby zło mogło zostać ukarane, dobro wynagrodzone, a wszyscy ludzie znaleźli się pod panowaniem Boga. Całe to dzieło musi zostać osiągnięte poprzez sprawiedliwe karcenie i sąd. Ponieważ zepsucie człowieka osiągnęło swój szczyt, a jego nieposłuszeństwo stało się nadzwyczaj głębokie, tylko sprawiedliwe Boże usposobienie, które składa się głównie z karcenia i sądu, a objawione jest w dniach ostatecznych, może całkowicie zmienić i uczynić człowieka pełnym. Tylko to usposobienie może odkryć zło i dzięki temu srodze ukarać wszystkich niesprawiedliwych.

z rozdziału „Wizja dzieła Bożego (3)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Istotą Bożego dzieła karcenia i sądu jest oczyszczenie ludzkości na dzień ostatecznego odpoczynku. W przeciwnym razie cała ludzkość nie będzie w stanie podążać za swoim rodzajem ani wejść w odpoczynek. Dzieło to jest dla ludzkości jedyną drogą wejścia w odpoczynek. Tylko dzieło Bożego oczyszczenia oczyści ludzkość z jej nieprawości i tylko Jego dzieło karcenia i sądu wystawi na światło dzienne te nie posłuszeństwa pośród ludzkości, tym samym oddzielając tych, którzy mogą być zbawieni od tych, których zbawić nie można, oraz tych, którzy pozostaną od tych, których już nie będzie. Kiedy Jego dzieło dobiegnie końca, ludzie, którzy zostaną, dostąpią oczyszczenia i będą cieszyć się jeszcze cudowniejszym drugim życiem ludzkim na ziemi, ponieważ wejdą w wyższą sferę człowieczeństwa; innymi słowy, wejdą w dzień odpoczynku ludzkości i będą żyć razem z Bogiem. Gdy ci, którym nie będzie dane pozostać poddani zostaną karceniu i osądowi; ich pierwotne formy zostaną całkowicie ujawnione; po tym wszyscy oni zostaną zniszczeni i, podobnie jak szatan, nie będzie im już wolno przetrwać na ziemi. Ludzkość w przyszłości nie będzie już obejmować tego typu ludzi; ci ludzie nie zasługują na to, by wejść do krainy ostatecznego odpoczynku ani nie są godni wejścia w dzień odpoczynku, którym Bóg będzie się dzielić z człowiekiem, ponieważ są celem kary, niegodziwcami, i nie są ludźmi prawymi. (…) Jego ostateczne dzieło karania zła i nagradzania dobra jest wykonywane całkowicie w celu pełnego oczyszczenia całej ludzkości, tak aby mógł On wprowadzić całkowicie świętą ludzkość do bezkresnego odpoczynku. Ta część Jego dzieła jest Jego najważniejszym dziełem. Jest to ostatni etap całego Jego dzieła zarządzania.

z rozdziału „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Dlaczego Bóg musi osądzać oraz karcić skażony rodzaj ludzki, i jakie znaczenie ma Boży sąd i karcenie skażonej ludzkości? Ta prawda jest szczególnie ważna, bo obejmuje prawdę odnośnie wizji Bożego dzieła. Jeśli ludziom brakuje wizji w ich wierze, to nie wiedzą, jak wierzyć w Boga. Nawet mimo tego, że faktycznie wierzą w Boga, nie są w stanie wybrać właściwej ścieżki. Jakie więc znaczenie miałby Boży sąd oraz karcenie skażonej ludzkości, która stawia Mu opór i Go zdradza? Musimy mieć jasność w tej kwestii – Bóg jest Stworzycielem i ma władzę, aby panować nad swym stworzeniem, sądzić je oraz karcić. Ponadto Boże usposobienie jest sprawiedliwe oraz święte. On nie pozwala żyć w swej obecności tym ludziom, którzy stawiają Mu opór oraz Go zdradzają. Bóg nie pozwala brudnym i skażonym rzeczom istnieć w swej obecności. Zatem Boży sąd oraz karcenie skażonego rodzaju ludzkiego jest właściwe i dobre, i decyduje o tym Boże usposobienie. Wszyscy wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg jest prawdą. Już to widzieliśmy, na podstawie usposobienia, które On objawia. Wszystkie Boże słowa są prawdą. Bóg stworzył niebo i ziemię oraz wszystkie rzeczy mocą swoich słów. Boże słowa są w stanie stworzyć wszystkie rzeczy i są one także prawdą, która może wszystkie rzeczy osądzić. Bóg wykonuje dzieło sądu i karcenia skażonego rodzaju ludzkiego w dniach ostatecznych. Niektórzy mogą się spytać: „Czy Bóg wykonywał już wcześniej dzieło sądu?”. On rzeczywiście wykonał już dużo pracy polegającej na osądzaniu i karceniu, tylko że ludzie tego nie widzieli. Kiedy istoty ludzkie jeszcze nie istniały, szatan stawił Bogu opór i Go zdradził – a jak Bóg osądził szatana? Wygnał szatana na dół, na ziemię, i wszystkie te anioły, które podążyły za szatanem, zostały tam zesłane razem z nim. Bóg wygnał je z nieba na ziemię – czy nie był to sąd nad szatanem? Był to sąd, i było to także karcenie go. Zatem nim pojawili się ludzie, Bóg już osądził oraz skarcił szatana. Możemy to zobaczyć w Biblii. Nim zaczął istnieć rodzaj ludzki, czy byli inni ludzie lub inne istoty, które były poddane Bożemu sądowi oraz karceniu? Możemy powiedzieć z pewnością, że wszyscy, którzy zostali zniszczeni przez Boga, byli to ludzie, którzy opierali się Bogu i buntowali się przeciwko Niemu, oraz że wszyscy byli poddani Jego sądowi i karceniu. Zatem Boży sąd oraz karcenie istnieje, odkąd Bóg stworzył niebo i ziemię oraz wszystkie rzeczy. To jeden z aspektów Bożego dzieła związany z rządzeniem wszystkimi rzeczami, ponieważ Boże usposobienie jest niezmienne – nigdy nie może ulec zmianie. Możemy zobaczyć, że odkąd istoty ludzkie zaczęły istnieć, ludzie zdradzali Boga oraz podążali za szatanem. Wszyscy oni żyli pod ciężarem Bożego przekleństwa. Bardzo wielu ludzi zmarło w wyniku Bożego karcenia z powodu swych własnych złych uczynków, a niektórzy zostali zgładzeni. Było bardzo wielu takich, którzy wierzą w Boga, a jednak opierają się Mu i w końcu wszyscy oni zginęli. Niektórzy zostali ukarani w sferze ducha, podczas gdy inni zostali skarceni jeszcze za życia. Dlatego rodzaj ludzki podsumował to tak: „dobro wynagrodzone zostanie dobrem, a za zło zapłatą będzie zło”. Wszystko to jest Bożym sądem oraz karceniem. Boże dzieło karcenia oraz sądu w dniach ostatecznych jest po to, by zbawić skażoną ludzkość. Przyjmując Boże dzieło, przyjmujemy też Boży sąd i karcenie. Wszyscy, którzy buntują się przeciwko Bogu oraz są Mu nieposłuszni w trakcie doświadczania Jego dzieła, otrzymują Jego sąd i karcenie. Ludzie są głównie poddani sądowi oraz karceniu Bożych słów, lecz czasem otrzymują też sąd oraz karcenie faktów spadających na nich w charakterze Bożej kary. Wszyscy to widzieliśmy. Niektórzy mówią: „Niewierzący nigdy nie przyjęli Bożego dzieła karcenia i sądu, więc czy będą w stanie uciec przed Bożym sądem i karceniem?”. Bez względu na to, czy ludzie przyjmują dzieło Boga w dniach ostatecznych, wszyscy będą poddani Bożemu sądowi oraz karceniu. Nikt nie może przed tym uciec – jest to fakt. Ludzie ze świata religii nie przyjęli Bożego sądu i karcenia, a jednak nie mogą przed nim uciec. Nikt nie może umknąć przed karceniem, które Bóg zawczasu zaplanował dla człowieka – jest to tylko kwestia czasu, bo każdy ma swój osobisty wynik, a o jego wyniku także decyduje Bóg. Na podstawie tego wyniku możemy zobaczyć, jaki rodzaj sądu i karcenia otrzyma każda osoba. Niektórzy przyjmują Boży sąd i karcenie, dostępują oczyszczenia przez Boga, całkowicie zwracają się ku Niemu, a ich wynikiem jest dobre przeznaczenie – wejście do królestwa oraz pozyskanie życia wiecznego. Tego rodzaju osoba zyskuje zbawienie. Ci, którzy nie przyjmują Bożego sądu oraz karcenia, to znaczy ci, którzy nie przyjmują Bożego dzieła, ostatecznie cierpieć będą zgubę i zagładę. To jest ich sąd oraz karcenie, które zostało wcześniej zaplanowane przez Boga, a także ich ostateczny wynik, który został określony Bożym sądem i karceniem. Jest obecnie wielu przywódców we wspólnocie religijnej, którzy sprzeciwiają się Bogu – jaki będzie ich ostateczny wynik? Jeśli nie okażą skruchy, to w końcu muszą ulec zniszczeniu oraz zgubie, bo nikt nie może uciec przez Bożym sądem oraz karceniem. To jest absolutna prawda. Przyjęliśmy Boży sąd oraz karcenie, co oznacza, że przyjęliśmy Boże dzieło zbawienia rodzaju ludzkiego. Przyjmujemy i doświadczamy Bożego sądu oraz karcenia w sposób pozytywny, wzbudzając w sobie prawdziwy żal za grzechy, osiągając z czasem poznanie Boga, a także przemianę naszego życiowego usposobienia. W naszym przypadku tego rodzaju sąd oraz karcenie służy naszemu zbawieniu. Jeśli chodzi o tych, którzy odmawiają przyjęcia Bożego sądu oraz karcenia – ich wynikiem będzie kara i muszą oni ostatecznie stanąć wobec zguby i zniszczenia. Taki jest właśnie skutek unikania Bożego sądu oraz karcenia.

z książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz: 1. Czym jest sąd?

Dalej: 3. Jak powinno się doświadczać Bożego sądu i karcenia, aby dostąpić zbawienia?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce