Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

37. Czym jest zmiana usposobienia?

Ważne słowa Boga:

Do czego odnosi się przemiana usposobienia? Dzieje się ona wtedy, gdy miłośnik prawdy, doświadczając dzieła Boga, przyjmuje sąd i karcenie słowa Bożego i doświadcza wszelkiego rodzaju cierpienia i oczyszczenia. Taka osoba zostaje obmyta z szatańskich trucizn, jakie miała w sobie i całkowicie uwalnia się od swojego skażonego usposobienia, tak że może być posłuszna słowom Boga i wszystkim Jego ustaleniom i zarządzeniom oraz nigdy więcej nie buntować się przeciw Niemu ani nie sprzeciwiać się Mu. Tym jest przemiana usposobienia. (…) Przemiana usposobienia oznacza, iż osoba, jako że kocha prawdę i może ją przyjąć, w końcu poznaje swoją nieposłuszną naturę, która jest w opozycji do Boga. Rozumie, że ludzkie zepsucie jest zbyt głębokie i rozpoznaje absurdalność oraz nieuczciwość człowieka. Rozpoznaje słabość i nędzę człowieka i wreszcie rozumie ludzką naturę oraz istotę. Wiedząc to wszystko, może wyprzeć się i porzucić siebie całkowicie, żyć słowem Bożym i we wszystkim praktykować prawdę. Jest to ktoś, kto zna Boga; ktoś, kogo usposobienie przeszło przemianę.

z rozdziału „Jak poznać naturę człowieka” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Przemiana usposobienia odnosi się głównie do przemiany natury ludzi. Aspektów ludzkiej natury nie można zauważyć w zewnętrznych zachowaniach; aspekty te są bezpośrednio związane z wartością i znaczeniem istnienia ludzi. Oznacza to, że wiążą się bezpośrednio z czyimiś poglądami na życie i wartościami, z tym, co znajduje się głęboko w duszy człowieka i z istotą jego życia. Ktoś, kto nie jest w stanie zaakceptować prawdy, nie przejdzie przemiany w tych aspektach. Tylko wtedy można mówić o zmianie w ludzkim usposobieniu, gdy ktoś doświadczył dzieła Bożego; w pełni zagłębił się w prawdę; zmienił swe wartości oraz swe poglądy na istnienie i życie uzgadniając swoje poglądy z poglądami Boga i był w stanie całkowicie poddać się Bogu i się Mu poświęcić.

z rozdziału „Co należy wiedzieć o przemianie swojego usposobienia” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Nie znaczy to, że ktoś, kto jest dojrzały i zahartowany w swym człowieczeństwie, koniecznie doświadczy zmiany usposobienia; zmiana taka dotyczy przede wszystkim sytuacji, sytuacji, gdy niektóre szatańskie trucizny w naturze ludzi zmieniają się ze względu na ich wiedzę o Bogu i zrozumienie prawdy. Oznacza to, że te szatańskie trucizny zostają obmyte, a prawda wyrażona przez Boga zakorzenia się w tych ludziach, staje się ich życiem i fundamentem ich istnienia. Dopiero wtedy stają się oni nowymi ludźmi i wówczas ich usposobienie się zmienia. Zmiana w usposobieniu nie oznacza, że zewnętrzne usposobienie ludzi jest łagodniejsze niż wcześniej; że kiedyś byli aroganccy, a teraz ich słowa są rozsądne; że nie zwykli słuchać nikogo, a teraz umieją słuchać innych – nie można powiedzieć, że takie zewnętrzne zmiany to zmiany w usposobieniu. Oczywiście zmiany w usposobieniu obejmują takie stany, ale najważniejsze jest to, że zmieniło się ich życie wewnętrzne. Prawda wyrażona przez Boga staje się sednem ich życia; szatańskie trucizny w ich wnętrzu zostały wyeliminowane; zmieniły się całkowicie ich zapatrywania i żadne z nich nie jest zgodne z zapatrywaniami tego świata. Oni dostrzegają wyraźnie intrygi i trucizny wielkiego, czerwonego smoka. Pojęli prawdziwą istotę życia. Zmieniły się zatem ich życiowe wartości – to jest najbardziej zasadnicza zmiana i sedno zmiany w usposobieniu.

z rozdziału „Różnica pomiędzy zewnętrznymi zmianami a zmianami w usposobieniu” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Czym jest natura? To istota człowieka. Usposobienie danej osoby to coś, co jest ujawnione w jej naturze, a przemienione usposobienie oznacza, że skażone elementy, które pierwotnie były w tobie, już nigdy się nie pojawią, lecz zostały zastąpione prawdą. To nie kwestie leżące u podstaw czyjejś natury się zmieniły – przemianie uległy ujawnione skażone elementy oraz kwestie odnoszące się do czyjegoś usposobienia, ujawnione w czyjejś naturze. Szatan deprawuje człowieka, a człowiek stał się ucieleśnieniem szatana, czymś, co sprzeciwia się Bogu, i jest całkowicie zdolny do zdrady Boga. Dlaczego wymaga się od ludzi, by ich usposobienie uległo przemianie? Ludzie, którzy w końcu zostali uczynieni pełnymi, zyskali dużo wiedzy o Bogu oraz dużo tego, co jest zgodne z wolą Bożą. W przeszłości, kiedy ludzie mieli zepsute usposobienie, wszystko, co robili, było złe i sprzeciwiało się Bogu. Teraz [skoro] posiedli prawdę, są w stanie zrobić wiele, co odpowiada woli Bożej. Ale to nie znaczy, że nie zdradzają Boga – ciągle są zdolni zdradzić Boga. Można zmienić część tego, co ujawnia natura ludzka, a część, która się zmienia, to ta część ciebie, która jest zdolna praktykować zgodnie z prawdą. Jednak to, że dziś umiesz wcielać prawdę w życie, nie oznacza, że twoja natura się zmieniła. (…) Co zatem oznacza taka „przemiana”? Oznacza ona, że kiedy zrozumiesz wolę Bożą, będziesz w stanie być posłusznym. Jeśli nie zrozumiesz woli Bożej, nadal będziesz postępować zgodnie z własnymi pragnieniami i nadal będziesz wierzyć, że twoje czyny odpowiadają woli Bożej – to jest zdrada i jest to coś, co tkwi w twojej naturze. Oczywiście nie ma żadnych ograniczeń co do zmian w usposobieniu. Im więcej prawd zyskałeś – to znaczy, im głębsza jest twoja wiedza o Bogu – tym mniej będziesz się Mu sprzeciwiał i Go zdradzał. Dążenie do zmian w usposobieniu odbywa się głównie poprzez dążenie do prawdy. Wiedza o istocie ludzkiej natury jest również osiągana poprzez zrozumienie prawdy. Kiedy ludzie naprawdę zyskują prawdę, wtedy wszystkie problemy się rozwiązują.

z rozdziału „Ludzie mają zbyt dużo wymagań wobec Boga” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Podsumowując, zmiana w usposobieniu życiowym przechodzi od sprzeciwiania się Bogu oraz zdradzania Go do stawania się w końcu posłusznym i lojalnym wobec Boga, a także do uwielbiania Go – na tym polega ten proces. Gdy człowiek staje się zdolny zachowywać posłuszeństwo oraz wielbić Boga, posiada zarówno prawdę, jak i człowieczeństwo. Jest to rodzaj osoby, która przeszła zmianę w życiowym usposobieniu. Zatem proces zmiany w życiowym usposobieniu to proces uzyskiwania prawdy oraz wkraczania w nią, proces przyjmowania prawdy jako życia, a także proces poznawania Boga przez człowieka. Osoba posiadająca prawdziwą wiedzę o Bogu, której serce jest całkowicie ogarnięte Bożym słowem, która może kochać i być lojalna względem Boga, czynić wszystko, by zaspokoić Boga, której serce i umysł są z Nim zgodne, jest rodzajem osoby, która została pozyskana przez Boga. Jeśli ktoś jest obecnie niezdolny do kochania Boga i bycia z serca posłusznym Bogu, to pokazuje to, że jego serce, wciąż włada szatan, że jest ono ciągle pod kontrolą szatańskiej trucizny i filozofii. Kiedy ktoś zdobył całą prawdę, którą powinien posiąść, i przyjął ją całym swym sercem, uzyska nowe życie. Wraz z nowym życiem przyjdzie ludzkie posłuszeństwo wobec Boga, miłość do Boga oraz uwielbienie Boga. Ludzkie usposobienie zostanie wtedy całkowicie przemienione. Proces zmian w życiowym usposobieniu to zarazem proces jego odnowy. Sercem danej osoby władał początkowo szatan, a szatańskie życie i trucizny stały się jej naturą. Obecnie rzeczy te kruszą się wskutek wszystkich prawd, które osoba przyjęła. Jej serce wzięła w posiadanie prawda, prawda stała się władczynią jej serca, więc jej usposobienie, które przejawia się w życiu, także ulega zmianie. Na tym właśnie polega zmiana w życiowym usposobieniu. Gdy szatan początkowo dzierżył nad tobą władzę, byłeś mu posłuszny i zadowalałeś go we wszystkim. Wszystko, co robiłeś, było zgodne z wolą szatana. Dziś władzę nad tobą sprawuje prawda. Ty jedynie działasz zgodnie z prawdą i zadowalasz Boga. Boży proces pozyskiwania osoby jest następujący: najpierw bardzo łatwo było ci kochać szatana, a trudno kochać Boga, lecz teraz jest wewnątrz ciebie prawda, a ty kochasz prawdę, więc kochanie Boga stało się łatwe. Gdy proszą cię, byś kochał szatana, bez względu na to, co ci się mówi, by cię przekonać – nie zrobisz tego. W taki oto sposób prawda, ogarniając wnętrze danej osoby, zmienia ją całkowicie i czyni nową osobą. Można więc powiedzieć, że życiowe usposobienie osoby zmienia się przede wszystkim poprzez dążenie do prawdy oraz pozyskanie jej.

z książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz:Ile osób w ramach religii powróci się do Boga w tych katastrofach?

Dalej:Jak objawia się zmiana usposobienia?

Powiązane treści

 • Jak powinno się rozumieć to, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem?

  „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. „A to Słowo stało się ciałem”. To (dzieło ukazania się Słowa w ciele) jest dzieło, które Bóg osiągnie w dniach ostatecznych i jest to ostatni rozdział całego Jego planu zarządzania. Tak też Bóg musi przyjść na ziemię i pokazać swoje słowa w ciele.

 • Jak można poznać boską istotę Chrystusa?

  Wersety biblijne do wykorzystania: „Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Gdyby…

 • Czym jest kościół Boży? Czym jest grupa religijna?

  Czym jest kościół? Prawdziwy kościół różni się od grup religijnych, ponieważ ma działanie Ducha Świętego. Przeczytaj teraz, aby poznać różnice między nimi i znaleźć kościół, który Bóg chwali.

 • Bóg odkupił ludzkość w Wieku Łaski, więc dlaczego nadal musi wykonać dzieło osądzania w dniach ostatecznych?

  Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka, ale nie wyzwolił go od całego zepsucia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko przyjęcia przez Jezusa grzechów człowieka jako ofiary za grzechy, ale także wymagało od Boga, aby dokonał większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan.