Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

(Dwadzieścia prawd o dawaniu świadectwa Bogu)

  • 1
  • 2
  • 3

Część druga

Jak rozeznać zasadnicze różnice między koncepcjami religijnymi a prawdą

1Pytanie 1: Wierzymy, że powrót Pana oznacza, że wierzący zostaną podniesienie bezpośrednio do królestwa niebieskiego, bo jest to napisane w Biblii: „Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem” (1Tes 4:17). Świadczycie, że Pan Jezus powrócił, więc dlaczego jesteśmy teraz na ziemi i nie jesteśmy jeszcze pochwyceni?
2Pytanie 2: Niesiecie świadectwo o tym, że Bóg stał się ciałem jako Syn Człowieczy, aby wykonać dzieło sądu w dniach ostatecznych, a jednak większość duchownych i starszych utrzymuje, że Pan powróci z obłokami. Opierają to przede wszystkim na wersetach biblijnych: „Ten Jezus (…) przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba” (Dz 1:11). „Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko” (Obj 1:7). Co więcej, duchowni i starsi również nauczają nas, że każdy Pan Jezus, który nie przychodzi z obłokami, jest fałszywy i należy go odrzucić. Nie jesteśmy więc pewni, czy ten pogląd jest zgodny z Biblią; czy takie rodzaj zrozumienia jest poprawny, czy też nie?
3Pytanie 3: Mówicie, że Pan Jezus powrócił, więc dlaczego Go nie widzieliśmy? Zobaczyć to znaczy uwierzyć, a na plotkach nie można polegać. Jeśli Go nie widzieliśmy, musi to oznaczać, że On jeszcze nie powrócił; uwierzę w to, kiedy Go zobaczę. Mówicie, że Pan Jezus powrócił, więc gdzie jest teraz? Czym się zajmuje? Jakie słowa Pan wypowiedział? Uwierzę, kiedy będziecie w stanie wyjaśnić te rzeczy poprzez świadectwo.
4Pytanie 4: Duchowni i starsi często głoszą wierzącym, że każde świadectwo, które mówi, że Pan powrócił w ciele, jest fałszywe. Opierają to na wersetach biblijnych: „Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam – nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych” (Mt 24:23-24). Nie mamy teraz pojęcia, jak powinniśmy odróżnić prawdziwego Chrystusa od fałszywych. Czy możecie rzucić nieco światła na tę kwestię?
5Pytanie 5: Pan Jezus był wcielonym Bogiem; nie da się temu zaprzeczyć. Teraz niesiecie świadectwo o tym, że Wszechmogący Bóg jest Panem Jezusem, który powrócił w ciele, ale duchowni i starsi mówią, że to, w co wierzycie, to tylko człowiek, mówią, że zostaliście oszukani. N nie potrafimy tego zrozumieć. W tym czasie, gdy Pan Jezus stał się ciałem i przyszedł, aby dokonać dzieła odkupienia, żydowscy faryzeusze również mówili, że jest On tylko człowiekiem, twierdząc, że każdy, kto w Niego wierzy, został zwiedziony. Dlatego chcielibyśmy zgłębiać ten aspekt prawdy dotyczący wcielenia Boga. Czym dokładnie jest wcielenie i jaka jest jego istota? Prosimy, byście to z nami omówili.
6Pytanie 6: Wszyscy wiemy, że Pan Jezus był ucieleśnieniem Boga. Kiedy ukończył swoje dzieło, został ukrzyżowany, a potem zmartwychwstał, objawił się wszystkim swoim uczniom i wstąpił do nieba w Swoim cudownym ciele duchowym. Tak jak mówi Biblia: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba” (Dz 1:11). Zatem Pismo potwierdza, że kiedy Pan przyjdzie ponownie, objawi się nam Jego zmartwychwstałe ciało duchowe. Dlaczego w dniach ostatecznych Bóg pod cielesną postacią Syna człowieczego czyni dzieło sądu? Jaka jest różnica między zmartwychwstałym ciałem duchowym Pana Jezusa a Jego ucieleśnieniem pod postacią Syna człowieczego?
7Pytanie 7: Przeczytałem fragment słowa Boga Wszechmogącego. „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga”. To fantastyczny fragment słowa Bożego, bardzo użyteczny. I ważny. Dlaczego zepsuta ludzkość musi otrzymać zbawienie poprzez Boże wcielenie? Ludzie muszą pilnie zrozumieć ten aspekt prawdy. Proszę, pochylmy się nad tym.
8Pytanie 8: Bóg posłużył się Mojżeszem do wykonywania dzieła Wieku Prawa, dlaczego więc Bóg nie posługuje się ludźmi do wykonywania swojego dzieła osądzania w dniach ostatecznych? Czy naprawdę musi stać się ciałem, aby wykonać je samodzielnie? Jaka jest zasadnicza różnica między Bogiem wcielonym a ludźmi, którymi Bóg się posługuje?
9Pytanie 9: W Wieku Łaski Bóg stał się ciałem, aby służyć jako ofiara za grzech dla ludzkości, odkupując ich od grzechu. W dniach ostatecznych Bóg ponownie stał się ciałem, aby wyrazić prawdę i wykonać swoje dzieło sądu, aby dokładnie oczyścić i zbawić człowieka. Dlaczego więc Bóg musi wcielać się dwa razy, aby dokonać dzieła zbawienia ludzkości? Jakie jest prawdziwe znaczenie dwukrotnego wcielenia Boga?
10Pytanie 10: W Biblii jest wyraźnie napisane, że Pan Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i wszyscy ci, którzy wierzą w Pana, wierzą również, że Pan Jezus jest Chrystusem i Synem Bożym. A jednak niesiecie świadectwo o tym, że wcielony Chrystus jest przejawem Boga, że jest On samym Bogiem. Czy zatem wcielony Chrystus jest naprawdę Synem Bożym, czy jest On samym Bogiem?
11Pytanie 11: Niesiecie świadectwo o tym, że Bóg Wszechmogący wyraża prawdę i wykonuje swoje dzieło osądzania w dniach ostatecznych, ale ja uważam, że nasza wiara w Pana Jezusa i przyjęcie dzieła Ducha Świętego oznacza, że doświadczyliśmy już Bożego dzieła osądzania. Oto słowa Pana Jezusa jako dowód: „Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16:7-8). Wierzymy, że chociaż Pan Jezus wykonał dzieło odkupienia, to jednak po Jego wniebowstąpieniu Duch Święty zstąpił i oddziaływał na ludzi: „(…) przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie”. Powinno to być Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych, więc tematem, który chciałbym zgłębić, jest to, jakie są dokładnie różnice między wykonywanym przez Boga Wszechmogącego dziełem osądzania w dniach ostatecznych a dziełem Pana Jezusa?
12Pytanie 12: Niesiecie świadectwo o tym, że Pan wrócił i w dniach ostatecznych wykonuje swoje dzieło osądzania, począwszy od domu Boga. Wydaje się to się różnić od sądu wielkiego białego tronu w Księdze Objawienia. Większość ludzi w kręgach religijnych uważa, że sąd wielkiego białego tronu jest skierowany do niewierzących, którzy należą do diabła szatana. Kiedy Pan przyjdzie, wierzący zostaną wzięci do nieba, a On następnie ześle katastrofy, aby zniszczyć niewierzących. To jest sąd przed wielkim białym tronem. Świadczycie o rozpoczęciu sądu Bożego w dniach ostatecznych, ale nie widzieliśmy, aby Bóg sprowadził jakieś katastrofy, by zniszczyć niewierzących. Jak zatem może to być sąd wielkiego białego tronu?
13Pytanie 13: Większość ludzi w świecie religii wierzy, że gdy Pan Jezus na krzyżu mówi „Wykonało się” (J 19:30) jest to dowodem na to, że Boże dzieło zbawienia zostało już całkowicie zakończone, a jednak świadczycie, że Pan powrócił w ciele, aby wyrazić prawdę i wykonać dzieło osądzania rozpoczynające się od domu Bożego, aby całkowicie zbawić ludzkość. Zatem jak właściwie należy rozumieć Boże dzieło zbawienia ludzkości? Nie mamy jasności co do tego aspektu prawdy, więc prosimy o omówienie tego tematu.
14Pytanie 14: Biblia mówi: „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (Rz 10:10). Wierzymy, że Pan Jezus odpuścił nam nasze grzechy i uczynił nas sprawiedliwymi przez wiarę. Ponadto wierzymy, że jeśli ktoś jest zbawiony raz, to jest zbawiony na zawsze, a gdy Pan powróci, zostaniemy natychmiast pochwyceni i wejdziemy do królestwa niebieskiego. Dlaczego więc świadczycie, że musimy przyjąć Boże dzieło sądu w dniach ostatecznych, zanim będziemy mogli być zbawieni i wprowadzeni do królestwa niebieskiego?
15Pytanie 15: Podążamy za przykładem Pawła i bardzo ciężko pracujemy dla Pana, głosząc Ewangelię, niosąc świadectwo o Panu i pasąc kościoły Pana, tak jak Paweł: „Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem” (2Tm 4:7). Czy to nie jest postępowanie zgodne z wolą Boga? Ten rodzaj praktyki powinien oznaczać, że jesteśmy zakwalifikowani do pochwycenia i wejścia do królestwa niebieskiego, więc dlaczego musimy przyjąć Boże dzieło sądu i oczyszczania w dniach ostatecznych, zanim będziemy mogli zostać przeniesieni do królestwa niebieskiego?
16Pytanie 16: Mówicie, że ci, którzy wierzą w Boga, muszą przyjąć Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych, a dopiero wtedy ich skażone usposobienie może zostać oczyszczone, a oni sami mogą zostać zbawieni przez Boga. Ale my, zgodnie z wymaganiami Pana, praktykujemy pokorę i cierpliwość, miłujemy naszych nieprzyjaciół, niesiemy swoje krzyże, porzucamy rzeczy ziemskie, pracujemy i głosimy ewangelię dla Pana i tak dalej. Czyż to wszystko nie są nasze zmiany? Zawsze dążyliśmy do tego, czy zatem nie możemy również osiągnąć oczyszczenia i zostać pochwyceni do królestwa niebieskiego?
17Pytanie 17: Składacie świadectwo, że Pan powrócił w ciele, aby wyrazić prawdę i wykonać dzieło osądzania i oczyszczenia człowieka w dniach ostatecznych, ale duchowni i starsi wierzą, że powróci On z obłokami i że wszyscy wierzący natychmiast zmienią postać i zostaną porwani w obłoki, aby spotkać się z Panem. Tak jak powiedział Paweł: „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko” (Flp 3:20-21). Pan jest wszechmocny i nie ma nic, czego nie może zrobić. Bóg może nas zmienić i uczynić czystymi za pomocą jednego słowa, dlaczego więc nadal musi stać się ciałem, aby wyrazić prawdę i wykonać etap dzieła osądzania i oczyszczania człowieka?
18Pytanie 18: Świadczycie, że w dniach ostatecznych Bóg wyraża prawdę i wykonuje dzieło osądzania i oczyszczania człowieka, jak zatem właściwie Bóg osądza, oczyszcza i zbawia człowieka?
19Pytanie 19: Świadczycie, że w dniach ostatecznych Bóg wykonuje swoje dzieło sądu, aby całkowicie oczyścić i zbawić człowieka, ale po przeczytaniu słów wyrażonych przez Boga Wszechmogącego, uważam, że niektóre z nich potępiają i przeklinają człowieka. Jeśli Bóg potępia i przeklina człowieka, to czyż człowiek nie ma ponieść kary? jak można nadal twierdzić, że ten rodzaj sądu oczyszcza i zbawia ludzkość?
20Pytanie 20: Jednym z aspektów dzieła odkupienia dokonanego przez Pana Jezusa było przebaczenie i odpuszczenie nam naszych grzechów, podczas gdy innym aspektem było obdarzenie nas pokojem, radością i obfitością łaski. Pokazuje nam to, że Bóg jest Bogiem miłosiernym i kochającym. Wy jednak niesiecie świadectwo o tym, że Bóg Wszechmogący wykonuje w dniach ostatecznych dzieło sądu, że wyraża On prawdę, osądza i karci człowieka, przycina i rozprawia się z człowiekiem, odsłania człowieka i eliminuje wszelkiego rodzaju niegodziwych ludzi, złe duchy i antychrystów, pozwalając ludziom zobaczyć, że sprawiedliwe usposobienie Boga nie toleruje żadnego wykroczenia. Dlaczego usposobienie objawione w dziele Pana Jezusa jest zupełnie inne od usposobienia objawionego w dziele Boga Wszechmogącego? Jak właściwie powinniśmy rozumieć usposobienie Boże?
21Pytanie 21: W samej Biblii napisano: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13:8). Więc imię Pana nigdy się nie zmienia! Ale mówicie, że Pan przyszedł ponownie w dniach ostatecznych z nowym imieniem i nazywa się Bogiem Wszechmogącym. Jak to możliwe?
22Pytanie 22: Pan Jezus został przybity do krzyża jako ofiara za grzech człowieka, tym samym wykupując nas od grzechu. Jeśli odejdziemy od Pana Jezusa i uwierzymy w Boga Wszechmogącego, czy nie byłoby to zdradą Pana Jezusa? Czyż nie byłoby to odstępstwo od wiary?
23Pytanie 23: Pan Jezus powiedział: „Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu” (J 4:14). Większość ludzi myśli, że Pan Jezus obdarzył nas już drogą życia wiecznego, ale ja przeczytałem te słowa Boga Wszechmogącego: „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”. O co tu chodzi? Dlaczego powiedziano, że tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę życia wiecznego?
24Pytanie 24: Niesiecie świadectwo o tym, że Bóg Wszechmogący jest Bogiem wcielonym, który obecnie wykonuje swoje dzieło osądzania w dniach ostatecznych, ale duchowni i starsi mówią, że dzieło Boga Wszechmogącego jest w rzeczywistości dziełem człowieka, a ponadto wielu ludzi, którzy nie wierzą w Pana Jezusa, mówi też, że samo chrześcijaństwo jest tylko wiarą w człowieka. Nadal nie potrafimy rozeznać, jaka dokładnie jest różnica między dziełem Bożym a dziełem człowieka, dlatego prosimy, byście omówili z nami ten temat.
25Pytanie 25: Świadczycie, że Pan Jezus powrócił już jako Bóg Wszechmogący, że On wyraża całą prawdę, która pozwoli ludziom osiągnąć oczyszczenie i zbawienie, i że obecnie wykonuje dzieło sądu, zaczynając od domu Bożego, ale nie śmiemy tego zaakceptować. Jest tak dlatego, że duchowni i starsi często pouczają nas, że wszystkie słowa i dzieła Boże są zapisane w Biblii, że poza Biblią nie może być żadnych innych słów ani dzieł Bożych, a cokolwiek wykracza poza Biblię lub jest z nią sprzeczne, jest herezją. Nie mamy rozeznania w tej kwestii – czy moglibyście nam ją wyjaśnić?
26Pytanie 26: Duchowni i starsi trzymają się słów Pawła z Biblii: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga” (2Tm 3:16), wierząc, że wszystko w Biblii to słowa Boże. Twierdzicie jednak, że Biblia nie składa się wyłącznie ze słów Boga, o co więc w tym wszystkim chodzi?
27Pytanie 27: Biblia jest kanonem chrześcijaństwa, a wiara ludzi w Pana opiera się na Biblii od dwóch tysiącleci. Ponadto większość ludzi w świecie religii wierzy, że Biblia reprezentuje Pana, że wiara w Pana jest tym samym co wiara w Biblię i odwrotnie, oraz że jeśli ktoś odchodzi od Biblii, wówczas nie może być nazwany wierzącym. Chciałbym się dowiedzieć, czy wiara w Pana w ten sposób jest zgodna z Jego wolą?
28Pytanie 28: Biblia jest świadectwem Bożego dzieła; tylko czytając Biblię, wierzący w Pana mogą rozpoznać, że Bóg stworzył niebiosa i ziemię oraz wszystkie rzeczy, i być w stanie zobaczyć cudowne uczynki Boga, Jego wielkość i wszechmoc. Biblia zawiera wiele słów Bożych, jak również świadectwa doświadczeń człowieka; może ona zapewnić zaopatrzenie dla życia ludzi i być bardzo pouczająca, więc pragnę zgłębić kwestię tego, czy rzeczywiście możemy osiągnąć życie wieczne poprzez czytanie Biblii? Czy jest możliwe, że w Biblii nie ma drogi życia wiecznego?
29Pytanie 29: Przez ostatnie dwa tysiące lat wiara człowieka w Pana była oparta na Biblii, a przyjście Pana Jezusa nie zaprzecza Biblii Starego Testamentu. Gdy Bóg Wszechmogący wykona swoje dzieło osądzania w dniach ostatecznych, każdy, kto przyjmuje Boga Wszechmogącego, skupi się na czytaniu Jego słów i rzadko będzie czytać Biblię. Chciałbym się dowiedzieć, jakie dokładnie jest właściwe podejście do Biblii po przyjęciu dzieła Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i jak należy z niej korzystać? Na czym powinna opierać się czyjaś wiara w Boga, aby mógł on iść ścieżką wiary i osiągnąć zbawienie Boże?
30Pytanie 30: Świadczycie, że Pan Jezus już powrócił jako wcielony Bóg Wszechmogący, że wyraża całą prawdę, aby oczyścić i zbawić ludzkość, i wykonuje dzieło osądzania rozpoczynające się od domu Boga, jak więc powinniśmy rozróżniać głos Boga i jak mamy upewnić się, że Bóg Wszechmogący jest rzeczywiście Panem Jezusem, który powrócił?
31Pytanie 31: Niesiecie świadectwo o tym, że słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego w księdze „Słowo ukazuje się w ciele” są wypowiedziami pochodzącymi z ust Boga, ale my wierzymy, że są to słowa kogoś, kto został oświecony przez Ducha Świętego. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, jaka dokładnie jest różnica między słowami wyrażonymi przez Boga wcielonego a słowami wypowiedzianymi przez kogoś posiadającego oświecenie Ducha Świętego?
32Pytanie 32: Faryzeusze często objaśniali Biblię ludziom w synagogach. Z zewnątrz sprawiali wrażenie pobożnych i współczujących, oni nie wydawali się robić niczego, co byłoby oczywistym naruszeniem prawa. Dlaczego więc faryzeusze zostali przeklęci przez Pana Jezusa? Jak objawiła się ich hipokryzja? Dlaczego mówi się, że dzisiejsi duchowni i starsi idą tą samą ścieżką, co obłudni faryzeusze?
33Pytanie 33: Gdy Pan Jezus przyszedł, aby wykonać swoje dzieło, żydowscy faryzeusze zaciekle przeciwstawili się Mu, potępili Go i przybili Go do krzyża. Teraz, gdy Bóg Wszechmogący dni ostatecznych przyszedł, aby wykonać swoje dzieło, duchowni i starsi również zaciekle mu się przeciwstawiają i potępiają go, przybijając Boga po raz kolejny do krzyża. Dlaczego żydowscy faryzeusze oraz duchowni i starsi tak nienawidzą prawdy i przeciwstawiają się Chrystusowi w ten sposób? Czym dokładnie jest ich natura i istota?
34Pytanie 34: Duchowni i starsi mają bogatą wiedzę biblijną; często interpretują Biblię dla innych i sprawiają, że ludzie ci są jej wierni. Czy więc objaśnianie i wywyższanie Biblii naprawdę jest niesieniem świadectwa o świadectwa Panu i wychwalaniem Go? Dlaczego mówi się, że duchowni i starsi są obłudnymi faryzeuszami? Wciąż nie mamy jasności w tej kwestii – czy moglibyście nam ją wyjaśnić.
35Pytanie 35: Większość ludzi w kręgach religijnych wierzy, że pastorzy i starsi zostali wybrani i ustanowieni przez Pana, i że wszyscy oni są ludźmi, którzy służą Panu w ramach kościołów; jeśli podążamy za tymi pastorami i starszymi, to w rzeczywistości jesteśmy posłuszni i naśladujemy Pana. Jeśli chodzi o to, co dokładnie oznacza posłuszeństwo człowiekowi i naśladowanie człowieka, a co dokładnie oznacza posłuszeństwo Bogu i naśladowanie Boga, większość ludzi nie rozumie tego aspektu prawdy. Prosimy o omówienie z nami tego tematu.
36Pytanie 36: Duchowni i starsi dzierżą władzę w świecie religii, a większość ludzi jest im posłuszna i podąża za nimi – to fakt. Mówicie, że duchowni i starsi nie uznają faktu wcielenia Boga, że nie wierzą w prawdę wyrażoną przez Boga wcielonego i że idą ścieżką faryzeuszy; zgadzamy się z tym twierdzeniem. Ale dlaczego mówicie, że wszyscy duchowni i starsi są obłudnymi faryzeuszami, wszyscy są antychrystami zdemaskowanymi przez Boże dzieło w dniach ostatecznych, i że ich ostatecznym wynikiem będzie pogrążenie się w zniszczeniu i zatraceniu? Nie jest to coś, co moglibyśmy przyjąć na obecnym etapie. Prosimy o omówienie, na czym opieracie to twierdzenie, że ci ludzie nie mogą być zbawieni i że wszyscy oni pogrążą się w zniszczeniu i zatraceniu.
37Pytanie 37: Chociaż pastorzy i starsi dzierżą władzę kręgach religijnych i idą ścieżką obłudnych faryzeuszy, wierzymy w Pana Jezusa, a nie w nich, więc jak możecie mówić, że my również idziemy ścieżką faryzeuszy? Czy naprawdę nie możemy być zbawieni przez naszą wiarę w ramach religii?
38Pytanie 38: W ostatnich latach różne wyznania w świecie religii stają się coraz bardziej ponure, ludzie tracą swoją pierwotną wiarę i miłość oraz stają się coraz bardziej negatywni i słabi. Dostrzegamy również wygasanie ducha i czujemy, że nie mamy nic do głoszenia i że wszyscy straciliśmy dzieło Ducha Świętego. Proszę nam powiedzieć, dlaczego cały świat religii jest tak ponury? Czy Bóg naprawdę go nienawidzi i odrzucił go? Jak powinniśmy rozumieć Boże przekleństwo dla świata religii w Księdze Objawienia?
39Pytanie 39: Przez ostatnie dwa tysiąclecia cały świat religii wierzył, że Bóg jest Trójcą – Trójca była klasyczną teorią całej doktryny chrześcijańskiej. Czy zatem interpretacja Trójcy naprawdę utrzymuje się w mocy? Czy Trójca rzeczywiście istnieje? Dlaczego mówicie, że Trójca jest największym błędem świata religijnego?
40Pytanie 40: Wszechmogący Bóg, Chrystus dni ostatecznych, wyraża prawdę i wykonuje dzieło osądzania, aby oczyścić i zbawić ludzkość, a mimo to spotyka się z szaleńczym sprzeciwem i brutalnymi represjami zarówno ze strony świata religii, jak i chińskiego rządu komunistycznego Rząd KPCh mobilizuje nawet wszystkie swoje media i siły zbrojne, aby potępić Chrystusa, bluźnić przeciw Niemu, pojmać Go i zlikwidować. Kiedy Pan Jezus się urodził, król Herod usłyszał, że urodził się „król Izraela” i rozkazał zabić w Betlejem wszystkie dzieci płci męskiej poniżej dwóch lat życia; wolał niesłusznie wymordować dziesięć tysięcy maleństw, niż pozwolić Chrystusowi żyć. Bóg stał się ciałem, aby zbawić ludzkość, więc dlaczego jest tak, że świat religii i ateistyczny rząd szaleńczo potępiają Boga i bluźnią przeciw Jego pojawieniu się i dziełu? Dlaczego mobilizują moc całego kraju i nie szczędzą wysiłków, aby przybić Chrystusa do krzyża? Dlaczego ludzkość jest tak niegodziwa? Dlaczego tak bardzo nienawidzi Boga i przeciwstawia się Mu?
41Pytanie 41: Widzieliśmy w Internecie wiele przemówień chińskiego rządu komunistycznego i świata religii, które złośliwie i oszczerczo atakują i dyskredytują Kościół Boga Wszechmogącego (na przykład incydent „28 maja” w Zhaoyuan, w prowincji Szantung). Wiemy również, że KPCh potrafi doskonale kłamać, fabrykować informacje oraz wypaczać fakty, aby oszukiwać ludzi. Jest także świetna w złośliwym atakowaniu i osądzaniu tych państw, do których jest wrogo nastawiona, a zatem żadne słowo, które wypowiada KPCh, w ogóle nie jest wiarygodne. Ale wiele z tego, co mówią duchowni i starsi należący do kręgów religijnych, pokrywa się z tym, co mówi KPCh, jak zatem możemy zdobyć autentyczne rozeznanie odnośnie do plotek i oszczerstw rozpowszechnianych przez KPCh i świata religii?
  • 1
  • 2
  • 3