5. Jak można nawiązać właściwe stosunki z Bogiem?

Ważne słowa Boga:

Ludzie wierzą w Boga, kochają Go i zadowalają Go dotykając sercem Jego Ducha, w ten sposób zdobywając Jego zadowolenie; w swoich sercach wchodzą w kontakt z Jego słowami, są więc poruszani przez Ducha Świętego. Jeśli chcesz osiągnąć należyte życie duchowe i nawiązać właściwą relację z Bogiem, musisz najpierw oddać Mu swoje serce i uciszyć je przed Nim. Dopiero gdy zaangażujesz całe swoje serce w Boga, możesz stopniowo zacząć wieść właściwe życie duchowe. Gdy wierzący nie oddają serca Bogu, zawierzając Mu, gdy ich serce nie jest w Nim i nie traktują Jego brzemienia jako swojego, wtedy tylko Go oszukują i zachowują się jak ludzie religijni, a tego Bóg nie może pochwalić.

z rozdziału „Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Dzisiejsze słowa Ducha Świętego są dynamiką Jego dzieła, a nieustanne oświecanie człowieka przez Ducha Świętego w tym okresie jest nurtem dzieła Ducha Świętego. I jaki jest dziś nurt dzieła Ducha Świętego? To prowadzenie ludzi do dzisiejszego dzieła Boga, do normalnego życia duchowego. (…)

Najpierw musisz oddać swoje serce słowom Boga. Nie wolno ci szukać Bożych słów z przeszłości i nie wolno ci ich studiować ani porównywać z dzisiejszymi słowami. Zamiast tego musisz całkowicie oddać swoje serce obecnym słowom Boga. Jeśli są tacy, którzy nadal chcą czytać słowa Boga, księgi duchowe lub inne kazania z przeszłości, tacy, którzy nie podążają za dzisiejszymi słowami Ducha Świętego, wówczas są oni najbardziej głupi; są to ludzie, którymi Bóg gardzi. Jeśli jesteś gotów przyjąć dzisiejsze światło Ducha Świętego, całkowicie oddaj swoje serce dzisiejszym wypowiedziom Boga. To jest pierwsza rzecz, którą musisz uczynić.

z rozdziału „Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wierząc w Boga, musisz przynajmniej rozwiązać problem budowania normalnych relacji z Bogiem. Bez nich ginie znaczenie wiary w Boga. Nawiązanie normalnych relacji z Bogiem można osiągnąć w pełni przez wyciszenie serca w obecności Boga. Normalne relacje z Bogiem oznaczają zdolność do tego, by nie wątpić ani nie zaprzeczać żadnemu Bożemu dziełu i podporządkowywać się mu, a ponadto oznaczają posiadanie właściwych intencji w obecności Boga, niemyślenie o sobie samym, stawianie zawsze na pierwszym miejscu interesów Bożej rodziny jako najważniejszej rzeczy bez względu na to, co się robi, przyjmowanie nadzoru Bożego i poddawanie się Bożym zarządzeniom. Jesteś w stanie wyciszyć swoje serce w Bożej obecności, niezależnie od tego, co robisz; nawet jeśli nie rozumiesz Bożej woli, musisz nadal wypełniać swoje obowiązki i zadania, aby jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości. Nie jest za późno, aby czekać na objawienie woli Bożej, a następnie wprowadzić ją w życie. Kiedy twoje relacje z Bogiem staną się normalne, wtedy będziesz również mieć normalne relacje z ludźmi. Wszystko opiera się na fundamencie słów Bożych. Jedząc i pijąc słowa Boże, praktykuj zgodne z Bożymi wymaganiami, koryguj swoje zapatrywania i nie rób rzeczy, które przeciwstawiają się Bogu lub przeszkadzają kościołowi. Nie rób rzeczy, które nie przynoszą korzyści w życiu braci i sióstr, nie mów rzeczy, które nie budują innych osób, nie rób rzeczy haniebnych. Robiąc wszystko, bądź sprawiedliwy i szlachetny, a to, co robisz, rób w sposób godny przedstawienia Bogu. Nawet jeżeli ciało jest czasami słabe, to jednak jesteś w stanie przywiązywać najwyższą wagę do przynoszenia korzyści Bożej rodzinie, nie pożądać swoich własnych korzyści i wykonywać sprawiedliwość. Jeśli potrafisz praktykować w ten sposób, twoje relacje z Bogiem będą normalne.

Kiedy coś robisz, musisz sprawdzać, czy twoje motywacje są właściwe. Jeśli jesteś w stanie postępować zgodnie z wymaganiami Boga, to twoje relacje z Bogiem są normalne. Jest to kryterium minimalne. Jeśli podczas badania twoich motywacji pojawią się takie, które są błędne, i jeśli będziesz w stanie odwrócić się od nich i działać zgodnie ze słowami Boga, wtedy staniesz się kimś, kto jest prawy przed Bogiem, a to pokaże, że twoje relacje z Bogiem są normalne i że wszystko, co robisz, jest dla Boga, a nie dla siebie. Za każdym razem, gdy coś robisz lub mówisz, musisz mieć czyste serce, być sprawiedliwym i nie kierować się emocjami, ani nie postępować zgodnie z własną wolą. Są to zasady, według których postępują wierzący w Boga. Motywacje i postawa człowieka mogą ujawnić się w jakimś drobiazgu, a zatem, aby ludzie mogli wejść na drogę doskonalenia przez Boga, muszą najpierw uporać się z własnymi motywacjami i relacjami z Bogiem. Tylko wtedy, gdy twoje relacje z Bogiem będą normalne, będzie możliwe, aby Bóg cię doskonalił i tylko wtedy Boże postępowanie, przycinanie, dyscyplinowanie i oczyszczanie ciebie będzie mogło przynieść pożądany efekt. Oznacza to, że ludzie są w stanie mieć Boga w swych sercach, nie szukać osobistych korzyści, nie myśleć o własnej przyszłości (w znaczeniu myślenia o ciele), lecz raczej dźwigają ciężar wejścia w życie, starają się dążyć do prawdy i podporządkowywać się Bożemu dziełu. W ten sposób cele, do których dążysz, będą prawidłowe, a twoje relacje z Bogiem – normalne.

z rozdziału „Jak wyglądają twoje relacje z Bogiem?” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Od czego powinniśmy zacząć, ustanawiając właściwą relację z Bogiem? Najważniejsze jest, by mówić od serca, gdy człowiek modli się do Boga. Na przykład na modlitwie mówisz: „O Boże, widzę, że wielu moich braci i sióstr jest w stanie oddać całych siebie, by ponosić koszty na rzecz Boga, ale moja postawa jest zbyt małostkowa. Biorę pod rozwagę moje utrzymanie oraz moją przyszłość, a także to, czy będę w stanie przetrwać trudności fizyczne. Nie potrafię z tych rzeczy zrezygnować. Naprawdę jestem Twoim dłużnikiem. Jak to możliwe, że oni wykazują taką postawę? Wywodzimy się z takich samych rodzin, ale oni są w stanie ponosić koszty na rzecz Ciebie w pełnym wymiarze – czemu więc ja nie mogę? Brakuje mi tak wiele z prawdy. Ciągle myślę o sprawach cielesnych. Moja wiara jest taka słaba. O Boże, oświeć mnie i iluminuj, pozwól mi mieć prawdziwą wiarę w Ciebie oraz już niebawem w pełni ponosić koszty na rzecz Ciebie”. To właśnie jest mówienie od serca. Jeśli codziennie będziesz odbywał taką rozmowę z Bogiem, to wówczas On zobaczy, że jesteś szczery, że nie starasz się jedynie zachowywać pozorów, nie mamisz Go słodkimi słówkami ani nie składasz gołosłownych deklaracji. Wówczas Duch Święty wykona swe dzieło. To właśnie jest początek ustanawiania właściwej relacji z Bogiem. Jesteśmy stworzeniami, a On Stwórcą. Co my, stworzenia, powinniśmy okazywać w obecności naszego Stworzyciela? Prawdziwe posłuszeństwo, akceptację, wiarę oraz uwielbienie. Musimy w pełni oddać nasze serca Bogu. Musimy pozwolić Mu, by prowadził, rządził i planował. Jeśli będziemy w ten sposób się modlić i starać, nasza relacja z Bogiem stanie się właściwa.

z książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Jest kilka zasad ustanawiania właściwej relacji z Bogiem. Po pierwsze, musisz uwierzyć w Jego wszechmoc oraz mądrość i musisz wierzyć, że wszystkie Boże słowa się wypełnią. To podstawa. Jeśli nie wierzysz, że Boże słowa z pewnością się wypełnią, lub nie wierzysz w Bożą wszechmoc, to brakuje ci prawdziwej wiary. Po drugie, musisz oddać serce Bogu i pozwolić Mu decydować o wszystkim. Po trzecie, musisz przyjąć Boże badanie, i to ma kluczowe znaczenie. Jeśli nie przyjmiesz Bożego badania twoich modlitw i wyznań, twoich czynów i słów, jak możesz nawiązać prawdziwą wspólnotę z Bogiem? Czy potrafiłbyś Mu powiedzieć, co jest w twoim sercu? Kiedy przemawiasz, modlisz się tylko za siebie. Modlitwa taka niesie z sobą złe intencje i pełna jest pustych słów, przechwałek oraz kłamstw. Jeśli nie przyjmiesz Bożego badania, jak zdołasz rozpoznać te rzeczy? Kiedy już przyjmiesz Boże badanie, to gdy powiesz coś złego, wypowiesz puste słowa, od niechcenia złożysz jakieś przyrzeczenie, natychmiast zdasz sobie sprawę: „Czy nie próbuję zwieść Boga? Dlaczego mam wrażenie, jakbym okłamywał Boga?”. Na tym właśnie polega przyjmowanie Bożego badania i dlatego jest to takie ważne. Po czwarte, musisz nauczyć się szukać prawdy we wszystkich rzeczach. Nie polegaj na filozofii szatana. Nie uzależniaj robienia różnych rzeczy od tego, czy odniesiesz korzyść, czy też nie. Musisz szukać prawdy i działać zgodnie z prawdą. Bez względu na jakiekolwiek osobiste korzyści czy straty, musisz praktykować prawdę oraz mówić prawdę, a także być osobą uczciwą. Doznanie straty to rodzaj błogosławieństwa. Będziesz bardziej pobłogosławiony przez Boga, gdy poniesiesz stratę. Abraham poniósł wiele strat i zawsze szedł na kompromis w relacjach z innymi. Nawet jego słudzy się skarżyli: „Dlaczego jesteś taki słaby? Pozwól nam z nimi walczyć!”. Co pomyślał sobie wówczas Abraham? „Nie będziemy z nimi walczyć. Wszystko jest w rękach Boga i nie ma nic złego w tym, że poniesie się nieznaczną stratę”. W rezultacie Bóg pobłogosławił Abrahama jeszcze bardziej. Jeśli twe osobiste zyski zostaną narażone na szwank ze względu na to, że praktykujesz prawdę, a ty nie będziesz obwiniać o to Boga, to Bóg ci pobłogosławi. Po piąte, musisz nauczyć się podporządkowywać się prawdzie we wszystkim. To także ma kluczowe znaczenie. Bez względu na to, kim jest osoba, która mówi coś zgodnego z prawdą, bez względu na to, czy jest z nami w dobrych stosunkach, czy też nie, a także bez względu na to, jakie mamy odczucia na jej temat, dopóki to, co mówi, zgadza się z prawdą, powinniśmy to przyjąć i być posłuszni. Czego dowodzi taka postawa? Tego, że ma się serce pełne bojaźni Bożej. Jeśli ktoś może być posłuszny nawet względem trzylatka, którego słowa zgadzają się z prawdą, to czy ten ktoś ma w sobie wciąż trochę arogancji? Czy ciągle jest osobą arogancką? Jego usposobienie uległo przemianie… Po szóste, bądź lojalny wobec Boga przy wypełnianiu swych obowiązków. Nigdy nie możesz zapominać o wypełnianiu swego obowiązku jako stworzenia – jeśli o tym zapomnisz, nigdy nie będziesz w stanie zadowolić Boga. Każdy, kto nie wypełnia swych obowiązków, jest bezwartościowym śmieciem i pochodzi od szatana. Jeśli potrafisz wypełniać swe obowiązki przed Bogiem, to jesteś jednym z Bożych ludzi – to właśnie jest znak rozpoznawczy. Jeśli dobrze wypełniasz swoje obowiązki, to jesteś stworzeniem, które spełnia Boże wymagania. Jeśli nie dajesz rady wypełniać swoich obowiązków, to nie spełniasz wymagań i nie uzyskasz Bożej aprobaty. Jeśli zatem potrafisz być lojalny wobec Boga w wypełnianiu swych obowiązków, a potem wejść w kontakt z Bogiem, to czyż może On cię nie pobłogosławić? Czyż może nie być z tobą? Po siódme, we wszystkim stawaj po stronie Boga. Bądź jednego serca i jednej myśli z Nim. Jeśli twoi rodzice mówią coś, co nie zgadza się z prawdą, co sprzeciwia się Bogu oraz buntuje się przeciwko Niemu, to powinieneś umieć stanąć po stronie Boga i dyskutować z nimi, odrzucić to, co mówią, i odmówić akceptacji takich słów. Czyż nie jest to składanie świadectwa o Bogu? Czy może to zawstydzić szatana? (Tak, może)… Jeśli ludzie będą potrafili trzymać się tych siedmiu zasad, to uzyskają Bożą aprobatę, a wówczas ich relacja z Bogiem stanie się taka, jak należy. Te siedem zasad ma kluczowe znaczenie!

z książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz: 4. Czym jest prawdziwa modlitwa?

Dalej: 6. Kim jest osoba uczciwa? Dlaczego Bóg lubi ludzi uczciwych?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

8. Jak powinno się rozumieć to, że Chrystus jest prawdą, drogą i życiem?

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. „A to Słowo stało się ciałem”. To (dzieło ukazania się Słowa w ciele) jest dzieło, które Bóg osiągnie w dniach ostatecznych i jest to ostatni rozdział całego Jego planu zarządzania. Tak też Bóg musi przyjść na ziemię i pokazać swoje słowa w ciele.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce